<< ancestry anchor chain >>

anchor Meaning in Telugu ( anchor తెలుగు అంటే)యాంకర్, సహాయం

Noun:

సహాయం, యాంకర్,

Verb:

మూర్ కు, యాంకర్,anchor తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

దీనిని ఏనుగుల సహాయంతో నిర్మించారని తెలుస్తుంది.

2000 నుండి ఈ అవసరాన్ని ( అందించే సహాయం) తగ్గించబడింది.

అప్పుడు గోపి డబ్బు సంపాదించాలని నిర్ణయిస్తాడు, అందుకే అతను రాధ సహాయం కోసం నగరానికి చేరుకుంటాడు.

నిరక్షరాస్యులైన యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించుటకు ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం.

1000/-లు ఆర్థిక సహాయం.

నేహాకు ప్రపోజ్ చేసిన తరువాత, రోనీ ఆమెకు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తానని, ఆమె ఎప్పుడైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆమెతో ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు.

తద్వారా అది అల్మోరావిడు, టౌకులేరు మిత్రుల సహాయంతో ప్రచారం చేయబడింది.

లాలూ సహాయంతో ప్రతిపక్ష నేత గురు గోవింద్ పటేల్ (రజా ముర్జాద్) దగ్గరికి వెళ్ళి కలుస్తాడు.

వీరి సంకల్పం అయిన ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తుకు శాశ్వత భవన నిర్మాణం వీరి నిర్యానానంతరం వీరు సోదరీమణి ప్రభల వెంకట సుబ్బమ్మ కల్పించిన ద్రవ్య సహాయంతో రూపొందినది.

రెండువందల మంది చరిత్రకారుల సహాయంతో తాను ప్రధాన సంపాదకుడుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర చరిత్ర-సంస్కృతి పేరుతో 5 సంపుటాలు విడుదల చేశారు.

మాధవ వర్మ ముందుగా అనుమకొండరు రాజైన ఎఱుక రాజును ఓడించి అతని సహాయంతో కుందాపురమును ముట్టడిస్తాడు.

1896లో నాలుగు సంవత్సరాల అనంతరం జెపీమోర్గన్,జాన్ జాకబ్ అస్టర్ ఐవి, వాడర్ బుల్ట్స్ ఆర్థిక సహాయంతో వారు భూఅంతర్భాగ 1,00,000 అశ్వశక్తి (హార్స్ పవర్)విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేశారు.

ఆయన సహాయంతో రామకృష్ణయ్య ఈ పత్రికను 1904లో నిర్యాణం వరకు విభిన్న రీతుల్లో కొనసాగించాడు.

anchor's Usage Examples:

In January 2014, former Loose Woman Ruth Langsford returned to co-anchor the programme with Adams, Vorderman and McLean in rotation.


Mooring systemThe vessel was supplied with 16 anchor lines, 4 at each corner.


It is anchored by a mission, statement of principles, and commitments by participants towards living in a nonviolent way.


a guide rope attached to the bottom of the gondola that will curl up on the ground and anchor the balloon during the darkness hours.


Cariolou noticed the cloud of the drag and followed the anchor's slow travel when he suddenly noticed the shipwreck.


laterally by shrouds that connected to either a platform, called a "top", or cross-wise beams, called "crosstrees", and anchored futtock shrouds from below.


According to the website for the Fashions Outlets of Philadelphia, the Burlington and Century 21 anchor stores will remain open during reconstruction.


with great tempest of weather for three weeks, till at last their ship cast anchor, to ride awhile among the Orkney isles, till the storm might calm.


Jay Leno officially welcomed NBC's newest station in a ceremony on The Tonight Show (leading an area-wide 10-second countdown, as the show served as KNTV's first NBC program), followed later that morning by a segment on the Today show in which Al Roker introduced KNTV's anchors.


She freelances as an anchor on the evening news hour programme.


On 11 January 2021, It was announced that Charlene White would become a regular anchor presenter on the show, replacing McLean after her exit from the show in December 2020.


He is a legal commentator, author, and former anchor of Nightline.


He has also been a regular presence in ITV's national election coverage, co-anchoring their network coverage of the general elections of 2005 (with Jonathan Dimbleby), 1997 (with Dimbleby and Michael Brunson), 1992 (with Jon Snow) and 1987 with Alastair Burnet.Synonyms:

ground, secure, fasten, fix,Antonyms:

unlock, unzip, unbuckle, detach, unfasten,anchor's Meaning in Other Sites