<< anchoret anchorite >>

anchoring Meaning in Telugu ( anchoring తెలుగు అంటే)యాంకరింగ్, సహాయం

Noun:

సహాయం, యాంకర్,

Verb:

మూర్ కు, యాంకర్,anchoring తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

దీనిని ఏనుగుల సహాయంతో నిర్మించారని తెలుస్తుంది.

2000 నుండి ఈ అవసరాన్ని ( అందించే సహాయం) తగ్గించబడింది.

అప్పుడు గోపి డబ్బు సంపాదించాలని నిర్ణయిస్తాడు, అందుకే అతను రాధ సహాయం కోసం నగరానికి చేరుకుంటాడు.

నిరక్షరాస్యులైన యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించుటకు ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం.

1000/-లు ఆర్థిక సహాయం.

నేహాకు ప్రపోజ్ చేసిన తరువాత, రోనీ ఆమెకు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తానని, ఆమె ఎప్పుడైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆమెతో ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు.

తద్వారా అది అల్మోరావిడు, టౌకులేరు మిత్రుల సహాయంతో ప్రచారం చేయబడింది.

లాలూ సహాయంతో ప్రతిపక్ష నేత గురు గోవింద్ పటేల్ (రజా ముర్జాద్) దగ్గరికి వెళ్ళి కలుస్తాడు.

వీరి సంకల్పం అయిన ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తుకు శాశ్వత భవన నిర్మాణం వీరి నిర్యానానంతరం వీరు సోదరీమణి ప్రభల వెంకట సుబ్బమ్మ కల్పించిన ద్రవ్య సహాయంతో రూపొందినది.

రెండువందల మంది చరిత్రకారుల సహాయంతో తాను ప్రధాన సంపాదకుడుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర చరిత్ర-సంస్కృతి పేరుతో 5 సంపుటాలు విడుదల చేశారు.

మాధవ వర్మ ముందుగా అనుమకొండరు రాజైన ఎఱుక రాజును ఓడించి అతని సహాయంతో కుందాపురమును ముట్టడిస్తాడు.

1896లో నాలుగు సంవత్సరాల అనంతరం జెపీమోర్గన్,జాన్ జాకబ్ అస్టర్ ఐవి, వాడర్ బుల్ట్స్ ఆర్థిక సహాయంతో వారు భూఅంతర్భాగ 1,00,000 అశ్వశక్తి (హార్స్ పవర్)విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేశారు.

ఆయన సహాయంతో రామకృష్ణయ్య ఈ పత్రికను 1904లో నిర్యాణం వరకు విభిన్న రీతుల్లో కొనసాగించాడు.

anchoring's Usage Examples:

He has also been a regular presence in ITV's national election coverage, co-anchoring their network coverage of the general elections of 2005 (with Jonathan Dimbleby), 1997 (with Dimbleby and Michael Brunson), 1992 (with Jon Snow) and 1987 with Alastair Burnet.


The anchoring and adjustment heuristic was first theorized by Amos Tversky and Daniel Kahneman.


of the epidermis, and composed of (1) type IV collagen, (2) anchoring fibrils made of type VII collagen, and (3) dermal microfibrils.


Product spokesmanBy that time Swayze"mdash;despite a brief anchoring of an evening newscast for the American Broadcasting Company"mdash;was widely known for starring in a series of television commercials for Timex in which he recited the tagline It takes a licking and keeps on ticking.


Upon anchoring, the ships began to lay out a seadrome and by 29 March 1945, were operating on a regular schedule with 60 PBM.


Using its claws for anchoring, a green lizard basks.


Operating out of the New Guinea area, she worked as shuttle tanker and harbor feeder, anchoring at such places as Manus in the Admiralties, Humboldt Bay and Hollandia on the north coast of New Guinea, and at Biak in the Schouten Islands.


Weak surface anchoring energy of 4-cyano-4'-pentyl-1,1'-biphenyl on perfluoropolyether Langmuir–Blodgett films.


bryozoans may have zooids adapted for different functions, such as feeding, anchoring the colony to the substratum and for brooding embryos.


Firmly anchoring the bridge involved the driving of many piles into the bedrock, which could be reached only by going through roughly 12 meters of dense gravel above; this task was considerably aided by the application of a patented Nasmyth steam-powered pile driver.


There is a need in the oil-and-gas industry to resist large anchoring forces when laying pipelines and for drilling vessels.


Brown began anchoring CNN Election Center, which ran from February through October 2008.


The roots may also lignify, aiding in the role of supporting and anchoring tall plants, and may be.Synonyms:

ground, secure, fasten, fix,Antonyms:

unlock, unzip, unbuckle, detach, unfasten,anchoring's Meaning in Other Sites