<< anchorages anchoress >>

anchored Meaning in Telugu ( anchored తెలుగు అంటే)లంగరు వేసింది, సహాయం

Noun:

సహాయం, యాంకర్,

Verb:

మూర్ కు, యాంకర్,anchored తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

దీనిని ఏనుగుల సహాయంతో నిర్మించారని తెలుస్తుంది.

2000 నుండి ఈ అవసరాన్ని ( అందించే సహాయం) తగ్గించబడింది.

అప్పుడు గోపి డబ్బు సంపాదించాలని నిర్ణయిస్తాడు, అందుకే అతను రాధ సహాయం కోసం నగరానికి చేరుకుంటాడు.

నిరక్షరాస్యులైన యువతకు స్వయం ఉపాధి కల్పించుటకు ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం.

1000/-లు ఆర్థిక సహాయం.

నేహాకు ప్రపోజ్ చేసిన తరువాత, రోనీ ఆమెకు ఎప్పుడూ సహాయం చేస్తానని, ఆమె ఎప్పుడైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆమెతో ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు.

తద్వారా అది అల్మోరావిడు, టౌకులేరు మిత్రుల సహాయంతో ప్రచారం చేయబడింది.

లాలూ సహాయంతో ప్రతిపక్ష నేత గురు గోవింద్ పటేల్ (రజా ముర్జాద్) దగ్గరికి వెళ్ళి కలుస్తాడు.

వీరి సంకల్పం అయిన ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తుకు శాశ్వత భవన నిర్మాణం వీరి నిర్యానానంతరం వీరు సోదరీమణి ప్రభల వెంకట సుబ్బమ్మ కల్పించిన ద్రవ్య సహాయంతో రూపొందినది.

రెండువందల మంది చరిత్రకారుల సహాయంతో తాను ప్రధాన సంపాదకుడుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర చరిత్ర-సంస్కృతి పేరుతో 5 సంపుటాలు విడుదల చేశారు.

మాధవ వర్మ ముందుగా అనుమకొండరు రాజైన ఎఱుక రాజును ఓడించి అతని సహాయంతో కుందాపురమును ముట్టడిస్తాడు.

1896లో నాలుగు సంవత్సరాల అనంతరం జెపీమోర్గన్,జాన్ జాకబ్ అస్టర్ ఐవి, వాడర్ బుల్ట్స్ ఆర్థిక సహాయంతో వారు భూఅంతర్భాగ 1,00,000 అశ్వశక్తి (హార్స్ పవర్)విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేశారు.

ఆయన సహాయంతో రామకృష్ణయ్య ఈ పత్రికను 1904లో నిర్యాణం వరకు విభిన్న రీతుల్లో కొనసాగించాడు.

anchored's Usage Examples:

It is anchored by a mission, statement of principles, and commitments by participants towards living in a nonviolent way.


laterally by shrouds that connected to either a platform, called a "top", or cross-wise beams, called "crosstrees", and anchored futtock shrouds from below.


In the early 1990s he co-anchored a weekly PBS-NHK joint venture news program, Asia Now, from Tokyo, Japan.


The most common are strap buttons, also called strap pins, which are flanged steel posts anchored to the guitar with screws.


2m annual footfall in 2012 and is anchored by New Look, Argos, Tim Hortons and Post Office.


Kane was an anchor on New York's WABC-TV's Eyewitness News for one year from 1977 to 1978; during that time, he was the lead anchor the night after the infamous New York City blackout of 1977 and also anchored news updates for ABC News.


Mendte started with the station as co-host of the morning drive from 5"nbsp;am to 9"nbsp;am with radio veteran Al Gardner, who is originally from Philadelphia and anchored the same format at WBT in Charlotte, N.


Hampton returned as the starter and anchored the defensive line in 2005, along with Smith and von Oelhoffen.


1889, American whaleships anchored in the bay to stow down or boil oil, flense whales, and obtain wood and water or shelter from storms.


others can associate with biological membranes as peripheral membrane proteins or be anchored to the membranes through a single transmembrane helix.


It is anchored by a 283-hectare Philippine Economic Zone Authority (PEZA) registered zone tagged as the Shipbuilding Capital of the Philippines.


1672 – In October the Dunkuerquoise anchored in Fort Dauphin's harbor, carrying amongst other things ?? French women who were being sent to Reunion to become wives of the French settlers there.


The programme is now co-anchored by a rotating team of presenters - Anna Hedenmo, Jon Nilsson, Claes Elfsberg and Cecilia Gralde.Synonyms:

ground, secure, fasten, fix,Antonyms:

unlock, unzip, unbuckle, detach, unfasten,anchored's Meaning in Other Sites