<< ancestorial ancestral >>

ancestors Meaning in Telugu ( ancestors తెలుగు అంటే)



పూర్వీకులు, వృద్ధులు

Noun:

పూర్వీకుడు, వృద్ధులు,



ancestors తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

వ్యవసాయ పనులు చేయలేని వృద్ధులు వీటిని పోషిస్తూ కుటుంబ పోషణకు తమ వంతు బాధ్యతనిర్వహిస్తున్నారు.

నండూరి ప్రసాదరావు - ఆంధ్ర రైతు ఉద్యమ అగ్రనాయకులు, మార్క్సిస్టు పార్టీ కురువృద్ధులు.

భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 15 కోట్లమందికి పైగా వృద్ధులున్నారు.

వారి జీవితంలో ఎవరైనా ఒక్కసారే ఈ "దయ" ను పొందొచ్చు, అందుకే సర్వసాధారణంగా వృద్ధులు ఎక్కువగా ఈ శుద్దీకరణ పొందుతారు.

14 మంది నిత్య అన్నదాతలుగా ఉన్న ఈ ఆశ్రమంలో, ప్రస్తుతం 30 మంది అనాథ వృద్ధులు ఆశ్రయం పొందుచున్నారు.

2%, వృద్ధులు 15% ఉన్నారు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంధులలో వృద్ధులు ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా పిల్లల్లో అంధత్వం పేద దేశాలలో ముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది.

చుట్టు ప్రక్కల ప్రాంతాల నుంచి వలస వచ్చి విశాఖపట్నంలో నివాసం వుంటున్న బీదవారు (ఆడ, మగ, వృద్ధులు, బాల కార్మికులు) ఉదయాన్నే అన్నం డబ్బాలు పట్టుకుని కూలి పనుల కోసం కురుపాం మార్కెట్టు, గాజువాక, ఎన్.

ఎలాంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా వృద్ధులు, అంధులు, వికలాంగులను తన రిక్షాలో గమ్యస్థానం చేరుస్తుంటారు.

ఒకరోజు విశ్వామిత్రుడి మనుమడు పరాసు అనేవాడు గర్వాంధుడై పరశురాముడిని చూసి " క్షత్రియులకు భయపడి పిరికి వాడిలా దాక్కున్నావు అని హేళన చేసాడు " ఆ మాటలకు కోపించిన పరశురాముడు బాలురు వృద్ధులు అని చూడక క్షత్రియులందరిని సంహరించాడు.

ఇందులో పేర్కొన్న వయోవృద్ధులు.

స్త్రీలు, పిల్లలు, వృద్ధులు అనే విచక్షణ లేకుండా చంపారు.

తన తల్లిదండ్రులు వృద్ధులు, అంధులు కావడం చేత వారు తనతో పాటు నడవలేరని ఒక కావడిలో కూర్చుండ బెట్టుకొని ఆ కావడిని తన భుజంపై మోస్తూ ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుండేవాడు.

ancestors's Usage Examples:

hypothesis (AAH), also referred to as aquatic ape theory (AAT) or the waterside hypothesis of human evolution, postulates that the ancestors of modern.


With the ancestors of the Arapaho, they formed a single, large Algonquian-speaking people who lived along the Red River valley in northern present-day Minnesota and in Manitoba, Canada.


Depending on one's ancestors' origins, the name may derive from the German word gellen (to yell) and mean one who yells, the Yiddish word gel (yellow) and mean the yellow man, or the Yiddish word geler, an expression for a redheaded man.


Like their Siamese ancestors, Balinese are sociable, vocal, playful and inquisitive, and an intelligent breed.


Ancestry and descendencyHis parents were Gonçalo Esteves Zarco and wife Brites de Santarém (daughter of João Afonso de Santarém (himself the son of Afonso Guilherme de Santarém, the son of Guilherme de Santarém, son of another Afonso Guilherme de Santarém) and wife Filipa Lopes de Couros, male line ancestors of Frei Luís de Sousa).


In the room where Jadis slumbered with lifesized images of her royal ancestors, Kirke succumbed to temptation after having.


He told his minister ‘listen Minister, this land was earlier ruled by our ancestors and even though presently the land is under the command of the Britishers, still folks would only listen to me.


Platypoda is a suborder of monotremes including the duck-billed platypus and its extinct cretaceous ancestors.


Native Americans' ancestors had been in what is now Texas, more than 10,000 years ago as evidenced by the discovery of the remains of prehistoric Leanderthal Lady.


Some research suggests that the average person has twice as many female ancestors as male ancestors.


Had the amino acid sequences come from different ancestors, they would have been coded for by any of the redundant codons, and since.


HistoryOrigin and foundationThe ancestors of the Trần clan, Trần Kinh (陳京 Chén Jīng) migrated from the province of Fujian to Đại Việt during the early 12th century.


that the ancestors of humankind developed the ability to run for long distances about 2.



Synonyms:

forefather, forebear, antecedent, primogenitor, sire, forbear, ancestress, root, ascendant, ascendent, relative, progenitor, relation, foremother, father,



Antonyms:

follower, mother, female parent, child, descendant,



ancestors's Meaning in Other Sites