<< easel easels >>

easeless Meaning in Tamil ( easeless வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Adjective:

ஓயாத,easeless தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

ஓயாத உழைப்பிலிருந்து ஓய்வெடுக்க சிம்லாவிலுள்ள தனது மாளிகைக்கு வரும் பாலு, அது சிலருக்குத் தங்குமிடமாக வாடகைக்கு விடப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு திடுக்கிடுகிறான்.

அப்பரப்பில் துருத்திக்கொண்டிருந்த முல்லைத்தீவு இராணுவ முகாமை ஓயாத அலைகள் ஒன்று என்ற இராணுவ நடவடிக்கை மூலம் கைப்பற்றியதன் மூலம் புலிகள் வன்னியை பலம்வாய்ந்த தளமாக ஆக்கிக்கொண்டனர்.

18 ஆம் நூற்றாண்டில், பிரித்தானியர் மற்றும் மைசூர் நவாப்பான ஐதர் அலி மற்றும் திப்புசுல்தான் ஆகியோருக்கு இடையே ஓயாத போர்கள் நடந்தன.

ஓயாத முற்றுகையால் சமநிலை என்ற சூழல் தற்போது ஏற்படுவதில்லை.

ஓயாத அலைகள் -1 (முல்லைத்தீவுத் தளம் கைப்பற்றப்பட்டமை).

அரசபடை, தரையிறங்கியவர்களில் மிகுதிப்படையினரை மீளப்பெற்றுக்கொண்டதோடு 'ஓயாத அலைகள் - ஒன்று' நடவடிக்கை முடிவுக்கு வந்தது.

ஓயாத அலைகள்-3 நடவடிக்கையில் மீட்கப்பட்ட நிலப்பகுதிகளின் பதிவுகளை இவர் திறம்பட செய்தார்.

கிருஷ்ணன் நடித்துள்ள திரைப்படங்கள் ஓயாத அலைகள் மூன்று என்பது இலங்கை அரசபடைகள் மீது தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல சண்டைக்களங்களை உள்ளடக்கிய நீண்டகாலச் சமர் நடவடிக்கையாகும்.

அந்நகரம் சுமார் 350 ஆண்டுகளாக ஓயாது போர்நிகழும் தளமாக மாறியதால் சீரழியத் தொடங்கியது.

கீழைச் சாளுக்கிய நாட்டின் கட்டுப்பாட்டுக்காக, மேலைச் சாளுக்கியருக்குச் சோழருடன் ஓயாத போட்டி இருந்துவந்தது.

முன்புற நுனியில் விகுவான கசை ஒன்று இருக்கும் இந்தக் கசையின் உதவியால் தான் யூக்ளினா திருகாணியைப் போல் நீரில் ஓயாது சுழன்று கொண்டிருக்கும்.

ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சிக்காலமான 15ஆம் நூற்றாண்டு முதல் 19ம் நூற்றாண்டின் முன்பாதி வரையில் கணிதம் வளர்ந்துவந்த விதத்தில் மூன்று சிக்கல்கள் கணிதவியலாளர்களின் ஓயாத தலைவலியாகவே இருந்து வந்தன.

easeless's Usage Examples:

The couch was worn out by ceaseless jumping by the children.


On the promenade of the court there circulated in a long file ceaselessly during fashionable hours five or six hundred carriages, the servants in showy liveries.


The executioners were ceaselessly at work with stake, sword and gibbet.


The dragon-fly and the cicada afford ceaseless entertainment to the Japanese boy.


The spindles hummed steadily and ceaselessly on all sides.


From this time forward he was engaged in a ceaseless polemic against every fresh advance of the Napoleonic power and pretensions; with matchless sarcasm he lashed "the nerveless policy of the courts, which suffer indignity with resignation"; he denounced the recognition of Napoleon's imperial title, and drew up a manifesto of Louis XVIII.


It's music that bypasses the brain entirely, beguiling the soul with its ceaselessly inventive mercurial forms conjured literally out of the air.


During these years he was ceaselessly engaged in controversy with Nonconformists, Romanists, Deists and Socinians.


It was a ceaseless war because neither side would stop fighting.


He had been ceaselessly assailed, in and out)f paTliament, by the trenchant criticism, and often unmannerly sit, of Pitts friends, among whom George Canning was now :onspicuous.


Expenditure on costly buildings was almost ceaseless, and kept the people alive.

easeless's Meaning in Other Sites