<< worldwide worm eaten >>

worm Meaning in Tamil ( worm வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

பழு,worm தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி (என்.

அஸ்கார்பிக் அமிலம், அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் ஆகியவை பழுப்பு நிற ஹெராயினுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிற அமிலமாக்கிகளாகும்; இவை இல்லாவிட்டால் போதை மருந்து பயன்படுத்துபவர் அதற்கு பதிலாக எலுமிச்சை சாறு அல்லது வினிகரைப் பயன்படுத்துவார்.

அதில், பழுமரம் தேரும் பறவையின் வாழ்வினைப் போன்றது என்றும், தேனை உண்டு நீங்கும் வண்டின் வாழ்வினைப் போன்றது என்றும் பலவாறு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்விலங்கின் வெளித்தோல் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும், இந்நிறம் பருவமழைக்குப் பிறகு சற்று அடர்த்தியாகவும் பின் குளிர்காலத்தில் சற்று வெளிரியும் காணப்படும்.

இது அடர் பழுப்பு நிறத்தையும் மற்றும் நீண்ட வாலையும் உடையது.

இந்த எறும்புகள் சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறங்களாக இனங்களைப் பொறுத்து நிறத்தில் வேறுபடுகின்றன.

இந்தக் குளவிகளின் ஆரஞ்சு பழுப்பு நிற வயிற்றின் பின்பகுதியில் மஞ்சள் நிற வரியைப் போன்ற பட்டையைக்கொண்டிருக்கும்.

அந்த மாவட்டங்களில் ஒன்று பழுதடைந்த நிலையில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தற்பாதுகாப்புக்காகவோ அல்லது இரைச் சண்டையின் காரணமாகவோ பழுப்புநிறக் கரடிகள், புலிகளைக் கொன்றதற்கான பதிவுகளும் உள்ளன.

பணிமனையில் உள்ள மற்ற வசதிகளில் மூன்று ஆய்வுக்குப் பாதைகள், ஒரு அவசர பழுதுபார்க்கும் பாதை மற்றும் ரயில்களைக் கழுவுவதற்கான ஒரு சிறிய பகுதி ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த பறவைகள் நீண்டவாலோடு, குறிகிய கரும்பழுப்பு நிற பின்நோக்கி வளைந்த கொண்டையோடு இருக்கும்.

ஆல்பைன் ஆடுகள், பனி சிறுத்தை, பழுப்பு கரடி, சாம்பல் ஓநாய், சிவப்பு நரி, பீச் மார்டன் மற்றும் சிறுத்தை பூனை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

இந்த மாம்பழங்களை நாம் பறிக்கும் போது நிலத்தில் வீழ்ந்து காயம் ஏற்பட்டு பழுதுகள் ஏற்படாது இருக்க அத்தாங்கு என்று அழைக்கப்படும் உபகரணத்தைப் பாவிக்கப்படுகின்றது.

worm's Usage Examples:

Again, in the early years of the administration (1885), the Pasteur system of selection of silk-worms' eggs for the rearing of silkworms was introduced, and an " Institute of Sericulture " on modern lines was erected (1888) at Brusa for gratuitous instruction in silk-rearing to students from all parts of the empire.


Tinea capitis (ringworm) affects an estimated 10 percent to 20 percent of susceptible children, and although the demographics are sketchy, telogen effluvium is the most common type of alopecia in both children and adults.


The industries are few, the growing of wine, breeding of silkworms, making of agricultural instruments, printing and the manufacture of laces being the chief.


Oil of turpentine (Oleum terebinthinae) is administered internally as an anthelmintic to kill tapeworm.


However, to create a wormhole, one needs matter that warps space-time in the opposite way, like the surface of a saddle.


But, as Morris and Thorne stress, it is not impossible and we correspondingly cannot now rule out traversable wormholes.


The stone circles are then made into shape by chipping out the middle, or you can just steal them from the neighboring tribes !This will normally include neutering, vaccinations, micro chipping, worming and flea treatment.


The toothed wheels give a slightly better efficiency, but the worm gear is somewhat smoother in its action and entirely silent; the noise of gearing can, however, be considerably reduced by careful machining of the teeth, as is now always done, and also by the use of pinions made of rawhide leather or other non-resonant material.


But, as Morris and Thorne stress, it is not impossible and " we correspondingly cannot now rule out traversable wormholes.


The excretory tubes, the nervous system, and the parenchyma and integument are continuous from one end of the worm to the other.


such wormholes have been seriously suggested, as being within the capabilities of a future civilization.


In addition to preventing heartworm and fleas, the pill guards against adult roundworms, hookworms and whipworms.


Earthworm >>In the only game to ever receive a 100% from Gamemaster magazine, Earthworm Jim follows the expoits of Jim, a super-hero earthworm.

Synonyms:

parasitic worm, chaetognath, annelid worm, roundworm, proboscis worm, segmented worm, nemertine, spiny-headed worm, nemertean, acanthocephalan, woodworm, ribbon worm, platyhelminth, pogonophoran, nematode, annelid, arrowworm, nematode worm, beard worm, helminth, flatworm, invertebrate,Antonyms:

ride, ascend, recede, rise, vertebrate,

worm's Meaning in Other Sites