<< easle eassel >>

easles Meaning in Tamil ( easles வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

தட்டம்மை,easles தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

உருபெல்லா (Rubella) என்றழைக்கப்படும் தீ நுண்மம் ஒன்றினால் ஏற்படும் உருபெல்லா தட்டம்மை (Rubella measles) அல்லது ஜேர்மனி தட்டம்மை, கிளமிடியா நோய் போன்ற நோய்களாலும் கருச்சிதைவுக்கான இடர் அதிகரிக்கும்.

தட்டம்மை வைரசு போன்ற சில வைரசுகள் ஒவ்வொரு மூன்றாவது ஆண்டும் பரவுகின்றன.

தட்டம்மை நோய்த்தொற்று உள்ளவரின் மூக்கில் அல்லது தொண்டையில் வடியும் நீருடன் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தொற்றும்போது இந்நோய் பரவுகிறது.

அக்கி அம்மை சின்னம்மையை விளைவிக்கும் அதே சோசுட்டர் தட்டம்மை தீநுண்மத்தால் (VZV), ஏற்படுகின்றது.

எம்எம்ஆர் தடுப்பு மருந்து (எம்எம்ஆர் தடுப்பூசி, MMR vaccine, இதன் லத்தீன் பெயர்களை அடிப்படையாக கொண்டு எம்பிஆர் தடுப்பு மருந்து MPR vaccine  எனவும் அழைக்கப்படுகிறது) தட்டம்மை தாளம்மை மணல்வாரிக்கு எதிராக போடப்படுவதாகும்.

19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தொடக்கத்திலும் பல்வேறு வலிகளை நீக்கவும் தட்டம்மைக்கான சிகிச்சையிலும் இதைப் பயன்படுத்தினார்கள் .

int — 'தடுப்பூசி ஆய்விற்கான முன்முனைவு (IVR): தட்டம்மை', உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO).

தட்டம்மை(MEASLES) தமிழ்த்துளி வலைப்பதிவு.

1875–76 காலப்பகுதியில் தட்டம்மை நோய் பரவியதில் அங்கு 40,000 பிஜியர்கள் இறந்தனர், இவ்வேண்ணிக்கை பிஜியின் மக்கள் தொகையில் மூன்றின் ஒரு பகுதியாகும்.

தட்டம்மை அல்லது சின்னமுத்து, மணல்வாரி அம்மை, (Measles,morbilli ) என்றெல்லாம் அறியப்படும் இந்த நோய் பாராமைக்சோவைரசு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மோர்பில்லி தீநுண்மத்தால் ஏற்படும் ஓர் சுவாச நோய்த்தொற்றாகும்.

மேலும் இந்த ஆய்வு நிறுவனம் இன்ஃப்ளூயன்ஸா (குளிர் காய்ச்சல்), சிறுமூளை அழற்சி (ஜப்பானிய என்செபாலிடிஸ்), ரோட்டா வைரசு, தட்டம்மை, மஞ்சள் காமாலை மற்றும் கொரானா வைரஸ் ஆகியவற்றிற்றிகான தேசிய கண்காணிப்பு மையமாகவும் செயல்படுகிறது.

தொண்டை அடைப்பான், தட்டம்மை, தொடர் இருமல், இளம்பிள்ளை வாதம், நரப்பிசிவுநோய் மற்றும் கோவிட் -19 பெருந்தொற்று உள்ளிட்ட நோய்களுக்கு எதிராகக் குழந்தை பருவத்திலிருந்து முதுமை வரை வழங்கப்படும் நோய்த்தடுப்பு மருந்துகள் 25 வெவ்வேறு தொற்று அல்லது நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பினை தருகின்றன.

இவை உருவாக்கும் குறிப்பிடும்படியான தொற்றுநோய்கள் பெரியம்மை (smallpox), சின்னம்மை அல்லது கொப்பளிப்பான் (chickenpox), தட்டம்மை அல்லது சின்னமுத்து (measles), கூவைக்கட்டு (mumps) போன்றன.

முந்தைய மூன்று தடுப்பூசிகளுடன் தட்டம்மை தடுப்பூசியும் சேர்ந்த எம் எம் ஆர் வி என்ற ஒரு தயாரிப்பும் கிடைக்கிறது.

easles's Usage Examples:

Although only one in 1,000 patients with measles will develop encephalitis, 10 to 15 percent of those who do will die, and about another 25 percent will be left with permanent brain damage.


vaccinations against both tuberculosis (BCG) and measles.


cofactor protein (CD46) acts as a cellular receptor for measles virus.


It is on clinical grounds that beriberi, scarlet fever, measles, 'c.


Conjunctivitis may be caused by a viral infection, such as a cold; acute respiratory infection; or other disease such as measles, herpes simplex, or herpes zoster.


measles, mumps, chickenpox, impetigo, molluscum and whooping cough ).


The most effective preventive strategy includes prompt treatment of middle ear infections, as well as monitoring of patients with mumps, measles, influenza, or colds for signs of dizziness or hearing problems.


Waring said the child had measles which was the main factor in the case.


The disease has been linked to a variety of disease agents, including parvovirus B19, HIV infection, measles, influenza viruses, rotaviruses, adenoviruses, Klebsiella pneumoniae, and Mycoplasma pneumoniae.


Court of Federal Claims Office of Special Masters found that the measles, mumps and rubella (MMR) vaccine did not cause autism in Michelle Cedillo, Colton Snyder and William Yates Hazelhurst.


Hyperthyroidism, whooping cough, chickenpox, measles, and Hib disease (a bacterial infection) may cause mental retardation if they are not treated adequately.


The marriage of Mary and Darnley was now a question of practical politics, and the queen, having nursed her new suitor through an attack of measles, soon made up her mind to wed him, saying he "was the properest and best proportioned long man that ever she had seen.


They distinguished themselves at Civita Castellana, a little town which they took; but the Austrians arrived in force, and during the retreat Napoleon Louis, the elder son, took cold, followed by measles, of which he died.

easles's Meaning in Other Sites