<< easiest easiness >>

easily Meaning in Tamil ( easily வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Adverb:

எளிதாக,easily தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

அன்றாடப் பயனுக்காக, தளர்வாக எளிதாகப் பின்னப்படு ஒடினி (தலையணி), துப்பட்டா and மேலாடைகள் பூல்காரிகள் (பூவேலைகள்) எனப்படும்.

ஒரு தரவுத்தளத்திலுள்ள தரவுகளிலிருந்து மக்கள் தங்கள் பெயர்களை எளிதாக அகற்ற அனுமதிக்கும் ஒரு முறை இருப்பதை தெளிவுபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.

ஸ்டீபனி எளிதாக ஸ்ட்ராடஸுடன் சண்டைபிடித்து, அவரை நோ வே அவுட்டில் தோற்கடித்தார்.

ஆஸ்டின் அதை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு, தி ராக்கைத் தோற்கடிக்க முயற்சி செய்தார், ஆனால் ஆஸ்டினின் அணியில் இருக்க வேண்டிய கர்ட் ஆங்கிள், வின்ஸ் மெக்மோஹனின் கையாளாக மாறி, ஆஸ்டினின் தலையில் பெல்ட்டால் தாக்கினார், இதனால் தி ராக் எளிதாக ஆஸ்டினை வீழ்த்தினார் மற்றும், தி அல்லயன்ஸை முற்றிலுமாக அழித்து விட்டார்.

இவர்கள் போர்ச் சூழலில் வேலை செய்கிறார்கள், என்றாலும் போரின் முடிவுகளை எளிதாக கணக்கிட முடியும்.

அதேநேரம், ஒற்றைப்படை நியூத்திரன்களும் புரோட்டான்களும் உள்ள ஓரிடத்தான்கள் (ஒற்றை Z, ஒற்றை N) குறைந்த வாழ்வுள்ளவை; ஏனெனில் இவை மிக எளிதாக பீட்டா சிதைவினால் இரட்டை நியூத்திரன்களும் இரட்டை புரோட்டான்களும் உள்ள ஓரிடத்தானாக (இரட்டை Z, இரட்டை N) மாறி நிலைத்தன்மை பெறுகின்றன.

இதனால் ரேடியோ விண்மீன் மண்டலங்களைக் கண்டறிவதன் மூலம் பேரண்டம் சார்ந்த கூறுகளைக் கண்டறிவது எளிதாகிறது.

மிகவும் முன்னேறிய இயந்திரவியல் எளிய மனிதரை மேம்படுத்துவதை எளிதாக்கிறது எனப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இத்தொடர்புகள் எல்லை தாண்டிய வர்த்தகத்தை எளிதாக்கும் ஒரு மதிப்புமிக்க வலையமைப்பாகும்.

வெண்தொப்பி ஆலோசனை பொதுவாக தேடுபொறிகளுக்காக அல்லாமல், பயனர்களுக்கான உள்ளடக்க தரவுகளை உருவாக்க தொகுக்கப்படுகிறது, பிறகு அதன் தேவைக்கேற்ற பயன்களில் இருந்து படிமுறையை ஏமாற்றும் முயற்சியாக அல்லாமல், மாறாக இது உளவிகளால் எளிதாக அணுகப்படும் வகையில் அமைக்கப்படுகிறது.

சிஞ்சு கணவாயின் கிழக்கு புறத்தில் எளிதாக தற்காப்புப் போர் நிகழ்த்த ஏற்ற இடமாக மாசானின் மேற்குமலைப்புறம் அமைந்தது.

குறிப்பிட்ட வகையான காப்புறுதி படிவங்களுக்கு நீதிமன்றம் அளிக்கும் பொருள்விளக்கங்கள் மற்றும் குறுக்கீடுகள் அனைத்தும் அதே வகையான ஆலோசனை மையங்களுக்கு எளிதாக அமைந்துவிடும், இவை பிற ஆலோசனை மையங்களுக்குத் தகுந்தவாறு அவற்றின் காப்புறுதி கொள்கைகளுக்கு ஏற்றவாறு மாறும்.

தமிழ்நெட்97 அவ்வளவாக பரவலாக அறியப்படாதிருந்தும் தமிழ்99 தரம் சற்று பழகுவதற்கு எளிதாக இருந்ததும் இத்தரம் நிலைபெற உதவிற்று.

easily's Usage Examples:

While not directly causing death, morphinism so lowers the bodily powers that the patient is easily carried off by some intercurrent malady.


I could easily foresee the sort of problems which have come to fruition.


Children with AD/HD have difficulties with inattention that can be manifest as a lack of concentration, an easily distracted focus, and an inability to know when and how long to focus.


The marshes make for great nature and bird watching, while the flat terrain allows bicyclists to easily explore miles of the countryside and waterfront.


Vegans and those keeping Kosher can easily avoid products made with carmine thanks to a convenient list on the site.


A rotation of this amount should therefore be easily visible, but the limits of resolving power are being approached; and the conclusion is independent of the focal length of the mirror, and of the employment of a telescope, provided of course that the reflected image is seen in focus, and that the full width of the mirror is utilized.


Their plastic lid wears out easily and allows the applicator and shadow dust to pollute the inside of my purse on a regular basis.


Secure your shed door with a sturdy padlock and ensure it is hung on strong hinges that cannot be easily unscrewed.


It is essential to remember that "in phthisis the key of the situation is the state of the alimentary tract," and the utmost care must be taken to obviate the nausea, loss of appetite and diarrhoea, only too easily induced by this oil.


The Afghans, inured to bloodshed from childhood, are familiar with death, and audacious in attack, but easily discouraged by failure; excessively turbulent and unsubmissive to law or discipline; apparently frank and affable in manner, especially when they hope to gain some object, but capable of the grossest brutality when that hope ceases.


; they are laid upon cross sleepers in a temporary manner, so that they can be easily shifted along the working faces, but are carefully secured along main roads intended to carry traffic continuously for some time.


Dr Bather justifiably anticipates further discoveries, but if, already in Silurian as in modern times, the members of these families had to pass through nauplius and cypris stages to maturity, there is one " enormous gap " between them and the common ancestor of the crustacean class that will not be easily filled.

Synonyms:

easy,Antonyms:

demanding, complex,

easily's Meaning in Other Sites