<< eassel east african >>

east Meaning in Tamil ( east வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

கதிரவன் உதிக்கும் இடம், கிழக்கு,east தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

கோதாவரி ஆற்றின் தெற்கு கரையில் அமைந்துள்ள வெங்கி பகுதிகளைச் சுற்றியுள்ள கிழக்கு சாளுக்கியர்களுடனான சோழர்களின் திருமணம் மற்றும் அரசியல் உறவு இராசராசன் ஆட்சிக் காலத்தில் சோழர்கள் வெங்கி பேரரசுக்குள் நுழைந்ததிலிருந்து தொடங்கியது.

9833° கிழக்கு என்ற அடையாள ஆள்கூறுகளில் செட்டூரு பரவியுள்ளது.

இப்பகுதி இந்தியாவின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடற்கரைகளை இணைக்கும், ஒரு முக்கிய ரோமானிய வர்த்தக பாதையின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது.

ஐக்கிய இராச்சியத்தில் கல்வி சன்ஸ்கார் என்பது இந்திய மாநிலமான ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலத்தின் கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள கார்கில் மாவட்டத்தின் துணைமாவட்டம்.

முண்டத்திக்கோடு கிழக்கு‌.

சபரி கொம் (Safaricom) கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆபிரிக்காவில் உள்ள ஒரு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் 2010 அக்டோபரில் 4ஜி சேவையை வழங்குவதாக அறிவித்து பின் 2012 இல் தனது சேவையை வழங்கியது.

8667° கிழக்கு என்ற அடையாள ஆள்கூறுகளில் தாடிமர்ரி கிராமம் பரவியுள்ளது.

நுபியன் மொழி கிழக்கு சூடானிய மொழியில் இருந்து பிறந்த ஒரு ஆப்பிரிக்க மொழி ஆகும்.

இக்கோயிலின் முகப்பு கிழக்குப் பார்த்து உள்ளது.

சரிபுத்தீன் இலங்கை கிழக்கு மாகாணம் அம்பாறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மருதமுனை எனும் ஊரைச் சேர்ந்தவர்.

கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபை மற்றும் காப்டிக் கிழக்கு மரபுவழி திருச்சபையில் இவரின் விழா நாள் திசம்பர் 20.

சதக்கா (இறப்பு: ஆகத்து 20, 2011) இலங்கையின் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த கவிஞரும் எழுத்தாளருமாவார்.

1575ஆம் ஆண்டுவாக்கில் தமது கிழக்குக் கடற்கரை திருத்தூதுப் பணிகளிலிருந்து கோவாவிற்கு மாற்றப்பட்டபிறகு, என்றீக்கசு தம் நூல்களைத் தொகுக்க துவங்கினார்.

east's Usage Examples:

Now it can be proved that at this time he had written not only his Human Nature but also his De corpore politico, the two treatises (though published separately ten years later) having been composed as parts of one work; 3 and there cannot be the least question that together they make " the little treatise " just mentioned.


He apparently owned several buildings he was leasing out on the coast - warehouses, maybe?Our motel was at least five or six miles up the coast highway through town.


When Nasir died, Ramadan 622 (October 1225), the eastern provinces of the empire had been trampled down by the wild hordes, the towns burned, and the inhabitants killed without mercy.


That action has, at the very least, gotten the attention of fashion industry trendsetters and has prompted dialogue necessary as a first step to bring about needed change, hopefully in a not-too-distant future.


Other versions include shearling jackets; houndstooth trenches and boxy single-breasted wool coats in shades of black, slate and pale smoke gray.


At least Randy and Jen had years of history together, most of their education behind them, and what would ultimately prove to be supportive parents.


To get drunk for the sake of the drink was the mark of a beast; but wine was a powerful stimulant to the brain, and to fuddle oneself in order to think great thoughts was worthy of a sage.


collaris) ranges from the eastern Himalayas to Burma; the smaller A.


The civil war that followed his death, the endless revolutions of Agrigentum, where the weaker side did not scruple to call in Christian help, hindered any real Saracen occupation of eastern Sicily.


Videte miraculum, for the feast of the Purification, is more than twice as long but no less euphonious, even ecstatic.


She pulled up a chair, her movement giving him a peek of the swells of her breasts as she bent.


'Dean was hoping to find it or at least telltale signs that a body had decomposed on this spot, but no such evidence was apparent.

Synonyms:

eastside, eastward, easternmost, eastmost, easterly, eastbound, eastern,Antonyms:

inactivity, there, here, western, west,

east's Meaning in Other Sites