<< easing easles >>

easle Meaning in Tamil ( easle வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

தொல்லையின்மை, எளிமை,easle தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

நவீன கட்டிடக்கலை அளவுக்கதிகமாக எளிமைப்படுத்தப்பட்டுவிட்டதாகக் குறைப்பட்ட அவர், பிரபல கட்டிடக்கலைஞரான மீஸ் வான் டெர் ரோவினுடைய "குறைவே நிறைவு" ( Less is more.

"மாய உருத்திரிபு சிந்தித்தலின் ஏதுமற்ற நிலையில் குத்தூசி மருத்துவமானது வலியைக் கட்டுப்படுத்துவதின் மருந்தற்ற முறையாக பயன்நிறைந்து இருக்கும் எளிமையான நுட்பத்திற்கு மாறானதாக மாறிவருகிறது.

கோவிலின் முகப்பு எளிமையும் அழகும் கொண்டு மிளிர்கின்றது.

இது புரிந்துகொள்வதற்கு எளிமையானதாகும்.

நிக்கோடின் புகைப்பவர்களை எளிமையாக அடிமைப்படுத்திக் கொள்ளும்.

SNMPv3க்கு முன்பு SNMP பதிப்புகளில் பாதுகாப்புக் குறைபாட்டின் காரணமாக மற்றும் பல கருவிகளில் எளிமையாக தனிப்பட்ட mib பொருள் மாற்றங்கள் மூலமாக கட்டமைக்கும் திறம் இல்லை என்ற உண்மையின் காரணமாகவும் இது இவ்வாறு இருக்கிறது.

சிக்கலான இந்தக் கொடியை நகலெடுப்பதில் சிக்கல் இருந்ததால், 1967 ஆம் ஆண்டில் எளிமையான வடிவமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

பெரும்பாலான பாஸ்போகொழுமியங்கள், டைகிளிசரைடு, ஒரு பாஸ்பேட்டு தொகுதி மற்றும் எளிமையான கரிம மூலக்கூறான கோலின் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்; ஆனால், கிளிசராலுக்கு பதிலாக ஸ்பின்கோசினிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட ஸ்பின்கோமையலின் மூலக்கூறு ஒரு விதிவிலக்காகும்.

டெயில்டிராப் என்பது எளிமையானதும், சுலபமாக நிறுவக்கூடியதுமாகும்; திசைவியில் இடைசெருகல்களின் (buffers) அளவை விட வரிசையின் நீளம் அதிகரிக்கும் போது இதில் திசைவி வெறுமனே இலக்க உறை தரவுகளைக் கைவிட்டுவிடுகிறது.

இந்நூலில் பிரம்ம தத்துவத்தை குறித்த தத்துவமசி என்ற மகாவாக்கியம், மற்றும் அஹம் பிரம்மாஸ்மி என்ற மகாவாக்கியம் ஆகிய வேதாந்த மகாவாக்கியங்களை எளிமையாக எடுத்துரைக்கிறது.

இதன் மூலம் நடைமுறை வாழ்க்கை மற்றும் நடைமுறை அரசியல் எளிமைப்படுத்தப்படுகிறது.

இது எளிமையானதும் ஒழுங்கானதுமான குறித்த எண்ணிக்கைப் பக்கங்களைக் கொண்ட பல்கோணியின் உச்சியொன்றை அதற்கு அடுத்ததாக அல்லாத இன்னொரு உச்சியுடன் தொடர்ச்சியாகத் தொடங்கிய உச்சிக்கு மீண்டும் வரும்வரை இணைப்பதன் மூலம் பெறப்படுகின்றது.

easle's Usage Examples:

This group includes canine distemper which infects carnivores, rinderpest which is a disease of artiodactyls and the human measles virus.


This condition, called lymphoid hyperplasia, may also be associated with a variety of inflammatory and infectious diseases, such as Crohn's disease, gastroenteritis, respiratory infections, mononucleosis, and measles.


febrile illness - less severe than measles.


Measles is caused by a type of virus called a paramyxovirus.


Typhoid, pneumonia, tuberculosis, measles and scarlatina, and influenza are the commonest illnesses.


William George Crosby Anson Peaslee Morrill Samuel Wells .


The most effective preventive strategy includes prompt treatment of middle ear infections, as well as monitoring of patients with mumps, measles, influenza, or colds for signs of dizziness or hearing problems.


cofactor protein (CD46) acts as a cellular receptor for measles virus.


Waring said the child had measles which was the main factor in the case.


vaccinations against both tuberculosis (BCG) and measles.


So, separate vacations once a month and all's well, huh?The panic led to many parents in both the UK and the USA choosing not to vaccinate their children for measles, mumps and rubella or many other required childhood vaccinations.


Human membrane cofactor protein (CD46) acts as a cellular receptor for measles virus.


Measles vaccines are usually given to children at about 15 months of age; prior to that age, the baby's immune system is not mature enough to initiate a reaction strong enough to insure long-term protection from the virus.

easle's Meaning in Other Sites