<< descartes descendant >>

descend Meaning in Tamil ( descend வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Verb:

இறங்கு,descend தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் சாரப்பாதை, படிவெட்டுப்பாதை என்ற இருவேறு பாதைகள் உள்ளன.

சுமதி ஆரம்பத்தில் மறுத்துவிட்டாள், ஆனால் அவள் உண்மையில் பாலுவின் வீட்டில்தான் இருக்கிறாள் என்பதையும், அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்துவதையும் உணர்ந்த விரைவில், பாலு முழு உடையில் உடையணிந்து படிக்கட்டுகளில் இறங்குகிறாள்.

இதன் கடைசிப் படிநிலை அமைப்பானது கடலின் மிக ஆழமான பகுதிவரை அதாவது 3500 மீட்டர் வரை மிகவும் செங்குத்தாக இறங்குகிறது.

புலிகளின் படைத்துறை தரநிலைகள் இறங்குவரிசையில்:-.

மறுநாள் காலையில் அவர்களை அழைத்துச்செல்லவுள்ள சுழலிறகி (helicopter) இறங்கும் தளத்தை அடையும் வழியைத் திட்டமிடுகின்றனர்.

டோமும் பந்தையத்திற்குள் இறங்குகிறார்.

சமயப் பிரிவுகள் இரண்டின் தொடர்புடைய மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணமும் அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் திருவிழாவும் நடைபெறுகின்றன.

பீனிக்சு இறங்குகலம் அனுப்பிய தகவல்கள், செவ்வாயின் மண் காரத்தன்மை கொண்டது எனவும், மக்னீசியம், சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு போன்ற தனிமங்களைக் கொண்டது எனவும் காட்டுகின்றன.

இப்பல்லுறுப்புக்கோவை, அதன் பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் மாறியின் அடுக்குகளின் இறங்கு வரிசையில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இடது முடியுரு நாடியில் இருந்து இடது முற்புற இறங்கு நாடியும் சுற்றுவளை நாடியும் கிளைகளாகப் பிரிகின்றன.

வைகாசி திருவிழாவை முன்னிட்டு பொங்கல் படையல், அக்னிசட்டி எடுத்தல், பூக்குழியில் இறங்குதல் போன்ற நேர்த்திக கடன்கள் பக்தர்கள் செலுத்துவர்.

உரோமைப் பேரரசின் வீழ்ச்சி பல நூற்றாண்டுகளில் நடைபெற்ற ஓர் படிப்படியான இறங்குமுகமாகும்.

2019 செப்டம்பர் 7 இல் நிலாவில் நிலநேர்க்கோட்டின் கிட்டத்தட்ட 70° தெற்கே மன்சீனசு சி, சிம்பேலியசு என் ஆகிய இரு குழிகளிடையேயுள்ள மேட்டுச்சமவெளியில் சந்திரயான்-2 இன் தரையிறங்கியும், உலாவியும் இறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

descend's Usage Examples:

But the climax of evil is the immediate herald of its destruction; for thereupon Christ will descend from heaven and destroy the Antichrist (ii.


At the same time he contrived to elevate the power of the Abna, the descendants of those Persian soldiers who had established the dynasty of the Abbasids, in order to break the supremacy of the Turks and other mercenaries.


The Senatus Consultum of the 18th of May 1804 awarded to Napoleon the title of emperor, the succession (in case he had no heir) devolving in turn upon the descendants of Joseph and Louis Bonaparte (Lucien and Jerome were for the present excluded from the succession owing to their having contracted marriages displeasing to Napoleon).


Dionysus afterwards descended to the nether world, and brought up his mother, henceforth known as Thyone (the raging one), to Olympus.


The officiating priests are now the descendants of the line of Zadok belonging to the tribe of Levi.


Near the end of her patience trapped in the tiny box of a spacecraft, she shot up when she felt the familiar pressure of them descending.


Through an elder line from Neill Mor was descended Brian Mac Phelim O'Neill, who was treacherously seized in 1573 by the earl of Essex, whom he was hospitably entertaining, and executed together with his wife and brother, some two hundred of his clan being at the same time massacred by the orders of Essex.


There are several houses of interest, notably the Priory and Dr Awbrey's residence (now called Buckingham House), both built about the middle of the 16th century, but the finest specimen is Newton (about a mile out, near Llanfaes) built in 1582 by Sir John Games (a descendant of Sir David Gam), but now a farmhouse.


Towers are stacks of boxes or tins arranged in descending order that are filled with the foodstuff of your choice.


Such specimens as have descended to us show that the golden bulla of the middle ages was usually hollow, being formed of two thin plates of metal stamped with the designs of obverse and reverse, soldered together at the edges and padded with wax or plaster.


From Chittabut the range runs due north, finally descending by two large spurs to the Indus again.

Synonyms:

plunge, cascade down, pounce, avalanche, roll down, plop, come down, prolapse, cascade, abseil, slump, subside, rope down, locomote, alight, move, get down, sink, topple, correct, dive, light, set, drip, pitch, drop, crash, swoop, get off, climb down, rappel, dismount, tumble, fall, settle, precipitate, go, decline, unhorse, go down, plunk, travel, go under, flop,Antonyms:

ride, rise, float, stay in place, ascend,

descend's Meaning in Other Sites