<< descending node descension >>

descends Meaning in Tamil ( descends வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Verb:

இறங்கு,descends தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் சாரப்பாதை, படிவெட்டுப்பாதை என்ற இருவேறு பாதைகள் உள்ளன.

சுமதி ஆரம்பத்தில் மறுத்துவிட்டாள், ஆனால் அவள் உண்மையில் பாலுவின் வீட்டில்தான் இருக்கிறாள் என்பதையும், அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்துவதையும் உணர்ந்த விரைவில், பாலு முழு உடையில் உடையணிந்து படிக்கட்டுகளில் இறங்குகிறாள்.

இதன் கடைசிப் படிநிலை அமைப்பானது கடலின் மிக ஆழமான பகுதிவரை அதாவது 3500 மீட்டர் வரை மிகவும் செங்குத்தாக இறங்குகிறது.

புலிகளின் படைத்துறை தரநிலைகள் இறங்குவரிசையில்:-.

மறுநாள் காலையில் அவர்களை அழைத்துச்செல்லவுள்ள சுழலிறகி (helicopter) இறங்கும் தளத்தை அடையும் வழியைத் திட்டமிடுகின்றனர்.

டோமும் பந்தையத்திற்குள் இறங்குகிறார்.

சமயப் பிரிவுகள் இரண்டின் தொடர்புடைய மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணமும் அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் திருவிழாவும் நடைபெறுகின்றன.

பீனிக்சு இறங்குகலம் அனுப்பிய தகவல்கள், செவ்வாயின் மண் காரத்தன்மை கொண்டது எனவும், மக்னீசியம், சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு போன்ற தனிமங்களைக் கொண்டது எனவும் காட்டுகின்றன.

இப்பல்லுறுப்புக்கோவை, அதன் பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் மாறியின் அடுக்குகளின் இறங்கு வரிசையில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இடது முடியுரு நாடியில் இருந்து இடது முற்புற இறங்கு நாடியும் சுற்றுவளை நாடியும் கிளைகளாகப் பிரிகின்றன.

வைகாசி திருவிழாவை முன்னிட்டு பொங்கல் படையல், அக்னிசட்டி எடுத்தல், பூக்குழியில் இறங்குதல் போன்ற நேர்த்திக கடன்கள் பக்தர்கள் செலுத்துவர்.

உரோமைப் பேரரசின் வீழ்ச்சி பல நூற்றாண்டுகளில் நடைபெற்ற ஓர் படிப்படியான இறங்குமுகமாகும்.

2019 செப்டம்பர் 7 இல் நிலாவில் நிலநேர்க்கோட்டின் கிட்டத்தட்ட 70° தெற்கே மன்சீனசு சி, சிம்பேலியசு என் ஆகிய இரு குழிகளிடையேயுள்ள மேட்டுச்சமவெளியில் சந்திரயான்-2 இன் தரையிறங்கியும், உலாவியும் இறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

descends's Usage Examples:

The best pedagogue is not he who descends to hs pupils from the heights but he who rises to new levels together with them.


When the wings descend they elevate the body, the wings being active and the body passive; when the body descends it contributes to the elevation of the wings,' the body being active and the wings more or less passive.


Or the west side of the lake the Toccia or Tosa descends from the pass of the Gries nearly due south to Domodossola, where it receives the waters of the Doveria from the Simplon, and a few miles lower down those of the Val d'Anzasca from the foot of Monte Rosa, and 12 m.


Rouen - - - 100,043 106,825 111,402The Seine descends from the Langres plateau, flows northwest down to Mry, turns to the west, resumes its north-westerly direction at Montereau, passes through Paris and Rouen and discharges itself into the Channel between Le Havre and Honfleur.


high, which is cut off from the rest by a deep cleft, and descends abruptly on Olympia.


or more, and descends gradually by extremely gentle slopes towards the coasts or the bottom of the fjords on all sides, discharging a great part of its yearly drainage or surplus of precipitation in the form of icebergs in the fjords, the so-called ice-fjords, which are numerous both on the west and on the east coast.


Its importance is due to its command of the point where the chief trade route from Persia and Central Asia to Europe, over the table-land of Armenia by Bayezid and Erzerum, descends to the sea.


The burrow of the young hamster is only about a foot in depth, while that of the adult descends 4 or 5 ft.


But immediately east of that inlet (a remarkable instance of a deep landlocked gulf with no river flowing into it) the Magra, which descends from Pontremoli down the valley known as the Lunigiana, is a large stream, and brings with it the waters of another considerable stream, the Vara.


Deyverdun: from the garden a rich scenery of meadows and vineyards descends to the Leman Lake, and the prospect far beyond the lake is crowned by the stupendous mountains of Savoy.


But as the motion of rivers is not continually accelerated,and soon arrives at a state of uniformity,it is evident that the viscosity of the water, and the friction of the channel in which it descends, must equal the accelerating force.


, separating Louisiana from Arkansas; then descends the Mississippi river, separating it from the state of Mississippi, southward to 31°; passes eastward on this parallel to the Pearl river, still with the state of Mississippi on the E.

Synonyms:

plunge, cascade down, pounce, avalanche, roll down, plop, come down, prolapse, cascade, abseil, slump, subside, rope down, locomote, alight, move, get down, sink, topple, correct, dive, light, set, drip, pitch, drop, crash, swoop, get off, climb down, rappel, dismount, tumble, fall, settle, precipitate, go, decline, unhorse, go down, plunk, travel, go under, flop,Antonyms:

ride, rise, float, stay in place, ascend,

descends's Meaning in Other Sites