<< descenders descending aorta >>

descending Meaning in Tamil ( descending வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Adjective:

இறங்கு,descending தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும் சாரப்பாதை, படிவெட்டுப்பாதை என்ற இருவேறு பாதைகள் உள்ளன.

சுமதி ஆரம்பத்தில் மறுத்துவிட்டாள், ஆனால் அவள் உண்மையில் பாலுவின் வீட்டில்தான் இருக்கிறாள் என்பதையும், அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்துவதையும் உணர்ந்த விரைவில், பாலு முழு உடையில் உடையணிந்து படிக்கட்டுகளில் இறங்குகிறாள்.

இதன் கடைசிப் படிநிலை அமைப்பானது கடலின் மிக ஆழமான பகுதிவரை அதாவது 3500 மீட்டர் வரை மிகவும் செங்குத்தாக இறங்குகிறது.

புலிகளின் படைத்துறை தரநிலைகள் இறங்குவரிசையில்:-.

மறுநாள் காலையில் அவர்களை அழைத்துச்செல்லவுள்ள சுழலிறகி (helicopter) இறங்கும் தளத்தை அடையும் வழியைத் திட்டமிடுகின்றனர்.

டோமும் பந்தையத்திற்குள் இறங்குகிறார்.

சமயப் பிரிவுகள் இரண்டின் தொடர்புடைய மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணமும் அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் திருவிழாவும் நடைபெறுகின்றன.

பீனிக்சு இறங்குகலம் அனுப்பிய தகவல்கள், செவ்வாயின் மண் காரத்தன்மை கொண்டது எனவும், மக்னீசியம், சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைடு போன்ற தனிமங்களைக் கொண்டது எனவும் காட்டுகின்றன.

இப்பல்லுறுப்புக்கோவை, அதன் பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் மாறியின் அடுக்குகளின் இறங்கு வரிசையில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

இடது முடியுரு நாடியில் இருந்து இடது முற்புற இறங்கு நாடியும் சுற்றுவளை நாடியும் கிளைகளாகப் பிரிகின்றன.

வைகாசி திருவிழாவை முன்னிட்டு பொங்கல் படையல், அக்னிசட்டி எடுத்தல், பூக்குழியில் இறங்குதல் போன்ற நேர்த்திக கடன்கள் பக்தர்கள் செலுத்துவர்.

உரோமைப் பேரரசின் வீழ்ச்சி பல நூற்றாண்டுகளில் நடைபெற்ற ஓர் படிப்படியான இறங்குமுகமாகும்.

2019 செப்டம்பர் 7 இல் நிலாவில் நிலநேர்க்கோட்டின் கிட்டத்தட்ட 70° தெற்கே மன்சீனசு சி, சிம்பேலியசு என் ஆகிய இரு குழிகளிடையேயுள்ள மேட்டுச்சமவெளியில் சந்திரயான்-2 இன் தரையிறங்கியும், உலாவியும் இறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

descending's Usage Examples:

Near the end of her patience trapped in the tiny box of a spacecraft, she shot up when she felt the familiar pressure of them descending.


Towers are stacks of boxes or tins arranged in descending order that are filled with the foodstuff of your choice.


From Chittabut the range runs due north, finally descending by two large spurs to the Indus again.


It shows the characteristic hippopotamus-flange to the lower jaw, but has also a large descending process from the jugal bone of the zygomatic arch of the skull.


In that regard it's a good idea to stick to easy quaffing reds, rosés and whites that are not big on drama, excessively flabby or condescendingly mawkish.


afferent fibers, intrinsic neurones or descending fibers.


east of the Great Fault (already mentioned) the beds are more regular, comprising, in descending order, (a) Upper Coralline Limestone; (b) Yellow, Black or Greensand; (c) Marl or Blue Clay; (d) White, Grey and Pale Yellow Sandstone; (e) Chocolate-coloured nodules with shells, 'c.


In descending order they embrace the following subdivisions, whose thickness in the district of Durness is estimated at about 2000 ft.


Thus charged on the silver bend, it makes bad armory and it is worthy of note that, although the grant of it is clearly to the duke and his heirs in fee simple, Howards of all branches descending from the duke bear it in their shields, even though all right to it has long passed from the house to the duke's heirs general, the Stourtons and Petres.


Rhododendrons occur in Borneo and Sumatra, descending to the level of the sea.


When at last the inevitable revolt came in 1820 he grovelled to the insurgents as he had done to his parents, descending to the meanest submissions while fear was on him, then intriguing and, when detected, grovelling again.


The snow-clad peaks of the main Caucasus, descending by short, steep slopes, fringe the valley on the north, while an abrupt escarpment, having the characteristics of a border ridge of the Armenian highlands, fronts it on the south.


The hum of a spacecraft made her pulse leap again, and her eyes found the small craft descending from the sky to a landing point a hundred meters away.

Synonyms:

downward-sloping, dropping, down, degressive, descendent, downhill, downward, falling, descendant, drizzling, downward-arching, raining, declivitous,Antonyms:

rising, unrelated, ancestor, ascending, up,

descending's Meaning in Other Sites