<< descension descents >>

descent Meaning in Tamil ( descent வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

படையெடுப்பு, பரம்பரை, இறக்கம்,descent தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

போர்த்துக்கேயரின் முதலாவது யாழ்ப்பாணப் படையெடுப்பு முழு வெற்றியடையாமல் போனபின்னர் முதலாம் சங்கிலி இருக்கும் வரை போர்த்துக்கேயர் அமைதியாகவே இருந்தனர்.

- கோட்டை அரசின் யாழ்ப்பாணப் படையெடுப்பு - (கி.

அனைத்திற்கும் படு கான் தான் தலைவர் ஆனால் ருஸ்ஸுக்கு எதிரான வடக்கு மற்றும் தெற்கு படையெடுப்புகளை போல சுபுதை தான் உண்மையான போர்க்கள தளபதி.

தென்மேற்கு ஆசியாவில் அடிக்கடி மங்கோலிய படையெடுப்புகள் காரணமாக, செல்யூக்கள் டெல்லியில் தஞ்சம் புகுந்தனர்.

மங்கோலியப் படையெடுப்புகள் ஹியூகோ (Hugo) 2011 இல் வெளிவந்த ஒரு அமெரிக்க நாடகத் திரைப்படம் ஆகும்.

கடல்வழிப் படையெடுப்பு பிரான்சின் பா டீ கலே பகுதியில் நிகழும் என்று ஜெர்மானியப் போர்த் தலைமையகத்தை நம்ப வைப்பது.

துப்புரவு முடிந்த விருதுநகர் மாவட்ட ஆசிரியர்கள் தொடங்கிய கட்டுரைகள் இந்தியாவின் மீது முஸ்லீம்கள் நடத்திய படையெடுப்புகளின் வளைவாக டெல்லி சுல்தானியம் நிறுவப்பட்டது.

ஆனால் பாண்டிய, கேரள நாடுகளின் மீதான படையெடுப்பு எப்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பது சரிவரத் தெரியவில்லை.

கி பி 7-ஆம் நூற்றாண்டில் கலோத்திய வம்ச மன்னர்கள், கூர்ஜர-பிரதிகாரப் பேரரசு, இராசபுத்திர குல சௌகான்களுடன் இணைந்து இசுலாமிய படையெடுப்புகளை எதிர்த்துப் போரிட்டனர்.

திருத்தந்தை முதலாம் லியோவின் வாழ்க்கை நிகழ்ச்சிகளுள் மிகவும் பேர்பேற்றதாகக் கருதப்படுவது அவர் 452இல் வடக்கிலிருந்து இத்தாலியை நோக்கிப் படையெடுத்துவந்த அட்டிலா என்னும் ஹுண் (Huns)இனப் போர்த்தலைவரை சந்தித்து அப்படையெடுப்பு நிகழாமல் தடுத்து, இத்தாலியைப் பாதுகாத்தது ஆகும்.

எனினும் வெளியிலிருந்தான படையெடுப்புக்களுக்கான வாய்ப்புக்கள் மிகவும் குறைவு.

descent's Usage Examples:

At each ascent or descent of the road the crowds were yet denser and the din of shouting more incessant.


The Greek myths of the descent of the Arcadians, Myrmidons, children of the swan, the cow, and so forth, inay be compared.


Iridescent powders, cornelli lace, basket weave, or latticework designs, blown sugar pearls or jewels, and unique cake texturization can all create individualized looks for your cake.


Most interesting is the avifauna of the Sandwich islands; entirely devoid of Psittaci and of Coraciiformes, these islands show an extraordinary development of its peculiar family Drepanidae, which are probably of South or Central American descent.


Apart from the tribesmen there is in Hejaz and south Arabia a privileged, religious class, the Sharifs or Seyyids, who claim descent from Mahomet through his daughter Fatima.


A large element of the population is of German descent or German birth, and two newspapers are published in German, besides three dailies, three weeklies and a semi-weekly in English.


A collision very soon took place; Usibepu's forces were victorious, and on the 22nd of July 1883, led by a troop of mounted whites, he made a sudden descent upon Cetywayo's kraal at Ulundi, which he destroyed, massacring such of the inmates of both sexes as could not save themselves by flight.


O'NEILL, the name of an Irish family tracing descent from Niall, king of Ireland early in the 5th century, and known in Irish history and legend as Niall of the Nine Hostages.


History comes nearer to philosophy; and Aristotle's Constitutions were known to his enemy Timaeus, who attacked him for disparaging the descent of the Locrians of Italy, according to Polybius (xii.


The descent felt as long as their two day trip.


The colossal Nara Daibutsu (Vairocana) at Tdai-ji, cast in 749 by a workman of Korean descent, is the largest of the great bronzes in Japan, but ranks far below the Yakushi-ji image in artistic qualities.


Few Englishmen retained estates of any importance after the Conquest, but one, Elfin, an under-tenant of Henry de Ferrers, not only held a considerable property but was the ancestor of the Derbyshire family of Brailsford, The families of Shirley and Gresley can also boast an unbroken descent.

Synonyms:

ancestry, origin, full blood, derivation, filiation, extraction, lineage,Antonyms:

reverse, starboard, obverse, rear, windward,

descent's Meaning in Other Sites