<< wormseed wormwoods >>

wormwood Meaning in Tamil ( wormwood வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

கசப்பு மனம் உடைய செடி வகை, பூச்சி,wormwood தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ளன.

பூச்சிகள் செரிக்கப்பட்ட பிறகு இலை மீண்டும் மெல்லத் திறந்துகொள்கிறது.

மேலும் 1968ஆம் ஆண்டு பூச்சியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினை கல்லூரியில் நிறுவி அதன் இயக்குநராகப் பதவியேற்றார்.

பள்ளத்தாக்கில் மண் மற்றும் வளிமண்டல நிலைமைகள் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களிலிருந்து காப்பற்றப்படுவதால் பள்ளத்தாக்கு அதன் விதை உருளைக்கிழங்கு பயிருக்கு பெயர் பெற்றது.

இதை, குறிப்பிடும்படியான எந்த நோய்களும், பூச்சிகளும் தாக்குவதில்லை.

பெரும்பாலான பூச்சிக்கொல்லிகளில் அம்மோனியம் சல்பேட்டு உள்ளது.

பூச்சி தின்னும் பிட்சர் தாவரம் இந்தப் பூங்காவில் வளர்க்கப்படுகிறது.

குழந்தைகளுக்கும் , பொியவா்களுக்கும் வயிற்றில் நாடாப்புழு , பூச்சிகள் முதலியன உணடாகுவதற்கு காரணம் மலம் சாியாக வெளியேறாத காரணமேயாகும்,.

அந்தப் பூச்சியானது 3லிருந்து 5 ஆண்டுகளுக்குள் எதிர்ப்பு சக்தியை வளர்த்துக்கொள்வதாக அமெரிக்க சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம் ஒன்று தனது ஆய்வின் மூலம் கண்டுபிடித்துள்ளது.

ஒரு பூச்சிக் கொல்லி மருந்தாகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது .

சமீபத்தில் ஆய்வாளர்கள் பூச்சிகளின் இனச்சேர்க்கைப் பழக்கங்களைக் கண்காணிப்பதற்காக தனிப்பட்ட தேனீக்களில் நுண்ணிய பார்கோடுகளை வைத்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.

ஆனாலும், 1990களில் த கிரிக்கெட்டர் என்ற சஞ்சிகையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின்படி, அதிகமான ஆட்டவிழப்புகள், ஓட்ட எண்ணிக்கை பூச்சியமாக (0) இருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலேயே இடம்பெறுவதாக அறியப்பட்டது.

கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆசிரியர்கள் தொடங்கிய கட்டுரைகள் நிறை கடத்தி (perfect conductor) அல்லது நிறை மின்கடத்தி (perfect electric conductor, PEC) என்பது தனித்துவமான பொருள் ஒன்றானது முடிவில்லா மின்கடத்தியாகவோ அல்லது பூச்சிய மின்தடையுடையதாகவோ செயல்படும்.

wormwood's Usage Examples:

in width, called the Dasht-i-Hamdamao, or Dasht-i-Ardewan, formed by the talus or drift of the higher mountains, which, washed down through centuries of denudation, now forms long sweeping spurs of gravel and sand, scantily clothed with wormwood scrub and almost destitute of water.


artemisia absinthium, otherwise known as wormwood, the chief flavoring ingredient, is native to Europe and Asia.


Absinthe reputedly has hallucinogenic properties it contains wormwood, a neurotoxin.


These oils include rosemary, sage, hyssop, fennel and wormwood.


Even wormwood grows on its own root.


Mix one half ounce of chamomile, one ounce wormwood, one half ounce mint, and an ounce of centaury together.


That's Roman wormwood--that's pigweed--that's sorrel--that's piper-grass--have at him, chop him up, turn his roots upward to the sun, don't let him have a fibre in the shade, if you do he'll turn himself t' other side up and be as green as a leek in two days.


Blue flag, snake root, ginseng, lobelia, tansy, wormwood, wintergreen, pleurisy root, plantain, burdock, sarsaparilla and horehound are among its medicinal plants.


Some examples of bitter herbs include greater celandine, wormwood, and gentian.


Wormwood >>The rue and wormwood are in general use as domestic medicines - the former for rheumatism and neuralgia; the latter in fever, debility and dyspepsia, as well as for a vermifuge.

Synonyms:

common wormwood, subshrub, Artemisia stelleriana, Artemisia campestris, beach wormwood, aster family, Compositae, Asteraceae, Artemisia frigida, old woman, family Compositae, suffrutex, Roman wormwood, lad's love, Artemisia absinthium, wormwood sage, Artemisia abrotanum, mugwort, sea wormwood, old man, dusty miller, sweet wormwood, family Asteraceae, field wormwood, southernwood, absinthe, prairie sagewort, Seriphidium maritimum, Artemis pontica, Artemisia maritima, Artemisia annua,Antonyms:

man, woman, euphemism, female parent, mother,

wormwood's Meaning in Other Sites