<< worldwar worm >>

worldwide Meaning in Tamil ( worldwide வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)உலகம் முழுவதும்


worldwide தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

இந்த நூல்களின் மூலம் தசம எண் முறை மற்றும் பிரம்மகுப்தரின் வழிமுறைகளும் கணிதத்திற்காக உலகம் முழுவதும் பரவின.

ஹோண்டா சீல் கார்கள் மற்றும் இந்தியாவில் ஹீரோ ஹோண்டா மோட்டார் சைக்கிள்கள், குசன்ஹோ ஹோண்டா மற்றும் சீனாவில் டன்பெங் ஹோண்டா மற்றும் பாகிஸ்தானில் ஹோண்டா அட்லஸ் போன்ற இணை வணிகங்களையும் ஹோண்டா உலகம் முழுவதும் உருவாக்கியுள்ளது.

இது உலகம் முழுவதும் 100 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் செயல்படுகிறது.

தமிழக அரசின் சட்டங்கள் மணற்கொள்ளை அல்லது மணல் திருட்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள நாடுகளில் பெரும் எண்ணிக்கையில் ஏற்படுவதாக அறியப்படுகிறது.

உலகம் முழுவதும் இசுலாமியர்கள், இந்த நாளில் புத்தாடை அணிந்து இந்தத் தொழுகைகளில் கலந்து கொள்கின்றனர்.

உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமிய வழிமுறைகளை இளைய சமுதாயத்திற்கு எடுத்து கூறுவது.

இந்த தாவரத்தின் தளிர்கள் பல வகைகளாக சமைக்கப்பட்டு, உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

அனைத்து மாற்று சிகிச்சையளிக்கும் சிகிச்சை முறைகளும் தீர்ந்துவிட்ட பிறகு புதிய மருந்துகளை நோயாளிகளுக்கு செலுத்தி பரிசோதிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கும் ஏற்பாடுகளை உலகம் முழுவதும் உள்ள அரசுகள் உருவாக்கியுள்ளன.

முதல் பாட்டில் 1 மார்ச் 2004 அன்று செயிண்ட் டேவிட்ஸ் டேய் க்கு விற்பனைக்கு வந்தது, தற்போது இந்த விஸ்கி உலகம் முழுவதும் விற்கப் படுகிறது, பெர்கான் பியாகான்ஸ் நேஷனல் பார்க்கில் பெண்டிரைன் டிஸ்டில்லரி அமைந்துள்ளது மேலும் மிகச் சிறிய டிஸ்டில்லரியாக கருதப்படுகிறது.

இந்த விகிதம் பிரதிநிதித்துவம் உலகம் முழுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதற்கு பதிலாக உலகம் முழுவதும் எல்லோராலும் எப்பொழுதும் ஏற்றுக்கொண்ட நன்னெறிகளான நேர்மை, நியாயம், அன்பு, கருணை, ஒழுக்கம் போன்ற பண்புகளின் அடிப்படையில் நமது அணுகுமுறையை உருவாக்கிக் கொண்டு வாழ்வது தான் சிறந்தது என்று ஆசிரியர் பல எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குகிறார்.

இந்திய ஆறுகள் ஏப்ரல் முட்டாள்கள் நாள் (April Fools' Day or All Fools' Day) என்பது ஏப்ரல் முதலாம் நாள் உலகம் முழுவதும் உத்தியோகப்பற்றற்ற முறையில் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.

worldwide's Usage Examples:

Today, the Liz Claiborne brand family is marketed worldwide and includes domestic and international labels like Liz Claiborne, Juicy Couture, Kate Spate, and Mexx.


From soft and opalescent peach to brilliant magenta, pink is leading the way year round in fashion shows worldwide.


This is made possible by technology and the Internet, which is used to connect buyers and sellers worldwide and bring information (world commodity prices) to the far reaches of the globe.


If you want to explore haunted locations but are more of an armchair traveler than a globetrotter, a unique website called Haunted Cams provides real-time video of several haunted places worldwide.


acreage of biotech crops worldwide points to the growing acceptance of GM seeds.


It distributes its products through more than 9,000 specialty stores worldwide.


The Coleoptera are almost worldwide in their distribution, being represented in the Arctic regions and on almost all oceanic islands.


Portland is known worldwide for getting technical resources and website security to other collectives in the network.


According to telecoms analysts BWCS, 625 million people worldwide will be traveling on wi-fi enabled trains within the next five years.


internalized the false values that Washington strove mightily to inculcate worldwide?internalized rules of behavior, behavioral expectations by others, and labels of deviance.


The World Health Organization also declared the goal of immunizing all infants worldwide.


Still touring today with three companies, it is only one of many Celtic dance performance companies touring and entrancing audiences worldwide.


Diarrheal diseases and related sodium and potassium deficiencies are responsible for about two million infant deaths each year worldwide.

Synonyms:

world-wide, intercontinental,Antonyms:

diversified, precise, continental,

worldwide's Meaning in Other Sites