<< wormlike wormseed >>

worms Meaning in Tamil ( worms வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

பழு,worms தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி (என்.

அஸ்கார்பிக் அமிலம், அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் ஆகியவை பழுப்பு நிற ஹெராயினுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிற அமிலமாக்கிகளாகும்; இவை இல்லாவிட்டால் போதை மருந்து பயன்படுத்துபவர் அதற்கு பதிலாக எலுமிச்சை சாறு அல்லது வினிகரைப் பயன்படுத்துவார்.

அதில், பழுமரம் தேரும் பறவையின் வாழ்வினைப் போன்றது என்றும், தேனை உண்டு நீங்கும் வண்டின் வாழ்வினைப் போன்றது என்றும் பலவாறு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்விலங்கின் வெளித்தோல் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும், இந்நிறம் பருவமழைக்குப் பிறகு சற்று அடர்த்தியாகவும் பின் குளிர்காலத்தில் சற்று வெளிரியும் காணப்படும்.

இது அடர் பழுப்பு நிறத்தையும் மற்றும் நீண்ட வாலையும் உடையது.

இந்த எறும்புகள் சிவப்பு நிறத்தில் இருந்து மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறங்களாக இனங்களைப் பொறுத்து நிறத்தில் வேறுபடுகின்றன.

இந்தக் குளவிகளின் ஆரஞ்சு பழுப்பு நிற வயிற்றின் பின்பகுதியில் மஞ்சள் நிற வரியைப் போன்ற பட்டையைக்கொண்டிருக்கும்.

அந்த மாவட்டங்களில் ஒன்று பழுதடைந்த நிலையில் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தற்பாதுகாப்புக்காகவோ அல்லது இரைச் சண்டையின் காரணமாகவோ பழுப்புநிறக் கரடிகள், புலிகளைக் கொன்றதற்கான பதிவுகளும் உள்ளன.

பணிமனையில் உள்ள மற்ற வசதிகளில் மூன்று ஆய்வுக்குப் பாதைகள், ஒரு அவசர பழுதுபார்க்கும் பாதை மற்றும் ரயில்களைக் கழுவுவதற்கான ஒரு சிறிய பகுதி ஆகியவை அடங்கும்.

இந்த பறவைகள் நீண்டவாலோடு, குறிகிய கரும்பழுப்பு நிற பின்நோக்கி வளைந்த கொண்டையோடு இருக்கும்.

ஆல்பைன் ஆடுகள், பனி சிறுத்தை, பழுப்பு கரடி, சாம்பல் ஓநாய், சிவப்பு நரி, பீச் மார்டன் மற்றும் சிறுத்தை பூனை ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

இந்த மாம்பழங்களை நாம் பறிக்கும் போது நிலத்தில் வீழ்ந்து காயம் ஏற்பட்டு பழுதுகள் ஏற்படாது இருக்க அத்தாங்கு என்று அழைக்கப்படும் உபகரணத்தைப் பாவிக்கப்படுகின்றது.

worms's Usage Examples:

Again, in the early years of the administration (1885), the Pasteur system of selection of silk-worms' eggs for the rearing of silkworms was introduced, and an " Institute of Sericulture " on modern lines was erected (1888) at Brusa for gratuitous instruction in silk-rearing to students from all parts of the empire.


The industries are few, the growing of wine, breeding of silkworms, making of agricultural instruments, printing and the manufacture of laces being the chief.


In addition to preventing heartworm and fleas, the pill guards against adult roundworms, hookworms and whipworms.


In pigs adult worms burrow into the mucosa of the small intestine where the female produces larvae.


The transgenic bollworms are genetically modified using the piggyBac transposon.


The majority of these 50 species are red algae, polychaete worms, crustaceans and mollusks.


Mr twit puts frogs in his wife's bed while Mrs Twit cooks up worms in his spaghetti.


Aldrovandi in De animalibus insectis (1602) almost contemporaneously distinguished between "terrestrial insects," including woodlice, earthworms and slugs, and "aquatic insects," comprising annelids and starfishes.


amoeba Parasites page: worms protozoa ameba diseases parasitic animals Parasites page: worms protozoa ameba diseases parasitic animals.


Peccaries are omnivorous, living on roots, fallen fruits, worms and carrion, and often inflict great devastation upon crops.


The prevalent number of testes is one pair in the aquatic genera and two pairs in earthworms.

Synonyms:

parasitic worm, chaetognath, annelid worm, roundworm, proboscis worm, segmented worm, nemertine, spiny-headed worm, nemertean, acanthocephalan, woodworm, ribbon worm, platyhelminth, pogonophoran, nematode, annelid, arrowworm, nematode worm, beard worm, helminth, flatworm, invertebrate,Antonyms:

ride, ascend, recede, rise, vertebrate,

worms's Meaning in Other Sites