<< ablactation ablated >>

ablate Meaning in gujarati ( ablate ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)



હળવું, છીનવી લે છે, દૂર કરવું અથવા વિનાશ સામાન્ય રીતે કાપવા અથવા ઘસવામાં આવે છે,

Verb:

છીનવી લે છે,

ablate ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

તેનાથી દિલ્હીમાં યુપીએ (UPA) સરકાર પરથી દબાણ હળવું થઈ જશે તેવી બાબતે તેઓ ચિંતિત હતા.

સમીક્ષક માઇક વેધરફોર્ડનું માનવું હતું કે ડીયોને જેટલા હળવું રહેવાની જરૂર હતી તેટલી જ દેખાતી નહોતી અને મંચ પર ડાન્સરો અને સુશોભન વચ્ચે તે અલગ તરી આવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.

તેનું પરિણામ હળવું કે જીવલેણ હોઈ શકે છે, જે જુડાના અભ્યાસુના ઇરાદા પર આધારિત છે.

એનપીટીના આમુખમાં જે ભાષાનો ઉપયોગ થયો છે તેમાં સભ્ય રાષ્ટ્રોએ આંતરરાષ્ટ્રીય ઘર્ષણ હળવું કરવાની અને પારસ્પરિક વિશ્વાસ વધારવાની ભાવના વ્યક્ત કરી છે, જેના પગલે એક દિવસ વિશ્વમાં અણુશસ્રોનું ઉત્પાદન સ્થગિત થાય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સામાન્ય અને સંપૂર્ણ નિઃશસ્ત્રીકરણનો ઉદ્દેશ હાંસલ થઈ શકે.

પરંતુ વિશ્વના લોકોના 16 ટકાને ઓછામાં ઓછું હળવું ગોઇટર તો હોય જ છે, જે ગળામાં એક સુજેલ થાઇરોઇડ ગ્રંથી છે.

પહોળી કમરને ઝુલાવીને ઉર્ધ્વ શરીરની આજુબાજુની તરફ હળવું ચલનએ આ નૃત્યની વિશેષતા છે.

ઘણા હિન્દુ તહેવારો અને તેના સંબંધો અમુક આહાર સાથે ઋતુ અથવા ઋતુ ફેરફારની નકારાત્મક આડઅસરો ટાળવા માટે છે, લીમડાનો રસ ગુડી પડવા સાથે સંલગ્ન છે જેથી લોકોને ઉનાળાના પીતને હળવું કરવાની ઋતુ અથવા ચોક્કસ મહિના દરમિયાન તેનો ઉપયોગ કરવાનું યાદ રહે.

આ બૅટ બનાવવા માટે વપરાતું લાકડું વજનમાં અત્યંત હળવું હોવા ઉપરાંત અત્યંત સખત અને સહેલાઇથી આંચકાઓનો સામનો કરી શકે એવું હોય છે જેના કારણે એના પર અત્યંત વેગથી ફેંકાયેલો દડો અથડાય તો એમાં ખાડા નથી પડતાં કે એ ફાટી નથી જતું.

પરંતુ સમગ્ર વાતાવરણ પૂજા સ્થળ ભક્તિમય બને છે અને મન હળવું થાય છે.

સૌમ્ય એટલે હળવું, મૃદુ, સુંદર, વગેરે અને ઉક્તિ એટલે કથન.

હળવું કે મધ્યમ રક્તસ્રાવિતા ધરાવતા બાળકોને ખાસ કરીને જો સુન્નત ન કરવામાં આવે તો તેઓ જન્મ સમયે કોઇ ચિહ્નો ધરાવતા હોતાન નથી.

આઇસીડી-10 (ICD-10) પ્રણાલી મેજર ડિપ્રેસિવ ડિસઓર્ડર શબ્દનો ઉપયોગ કરતી નથી પરંતુ ડિપ્રેસિવ એપિસોડના નિદાન (હળવું, મધ્યમ અથવા ગંભીર) માટેના માપદંડને સમાન માપદંડની યાદી આપે છે.

વરસાદી વહેણ ઓછું/હળવું કરવા માટે ક્રમિક પ્રસરણ કુંડો (infiltration basin), જીવ-અવરોધ (bioretention) વ્યવસ્થાઓ, બાંધકામ કરેલી ભીની જમીનો, મલાવરોધ કુંડો (retention basin) અને એ પ્રકારનાં બીજાં સાધન/પદ્વતિઓનો ઉપયોગ થાય છે.

ablate's Usage Examples:

commonly a topical), adenoidectomy involves the adenoid being curetted, cauterized, lasered, or otherwise ablated.


containing the information, and focusing it down to an intensity which ablates the material to be marked.


Meteoroids that produce meteorites ablate as they pass through the atmosphere and lose mass.


military is developing PEP using an invisible laser pulse which ablates the target"s surface and creates a small amount of exploding plasma.


The process of vaporization can be used to ablate tissue targets, or, by linear extension, used to transect or cut tissue.


The ablated females spawn after 4 days, with a peak observed.


nonsurgical sterilant; safe and effective in male and female cats and dogs, ablates sex steroids and/or their effects, suitable for administration in a field.


temperature above the permissive temperature ablates activity, likely by denaturing the protein.


of ablated gases, and then they can be accelerated into whichever mass spectrometer is used to analyse them.


Endometrial ablation is a surgical procedure that is used to remove (ablate) or destroy the endometrial lining of the uterus in women who have heavy menstrual.


The total mass ablated from the target per laser pulse is usually referred to as ablation rate.


"Disruption of the m1 receptor gene ablates muscarinic receptor-dependent M current regulation and seizure activity.


fetiparous, fetus, infecund, infecundity, superfecundation, superfecundity, superfetation ferō fer- tul- lāt- bear, bring ablate, ablation, ablative, ablator.



Synonyms:

withdraw, take, remove, take away,

Antonyms:

fuse, lack, slip off, undress, refresh,

ablate's Meaning in Other Sites