<< abkhazian ablate >>

ablactation Meaning in gujarati ( ablactation ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)નાબૂદ, બાળકને સ્તનપાન કરાવવું,

સ્તનપાન,

People Also Search:

ablate
ablated
ablates
ablating
ablation
ablations
ablatival
ablative
ablative case
ablatives
ablaut
ablauts
ablaze
able
able bodied

ablactation ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

સુધારાવાદી જૂથમાં એ લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ અંગત કાયદાને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા તથા તેના સ્થાને સમાન સંહિતા લાવવાના પક્ષમાં છે.

ફેરબદલને કલમ 2(47) હેઠળ વેચાણ, વિનિમય, મિલકતનો ત્યાગ, મિલકતમાં હક નાબૂદી, વગેરેને સ્પષ્ટીકૃત કરાઈ છે.

ચોરેલી ટૅકનોલૉજીના તમામ કિસ્સાઓને નેસ્તનાબૂદ કરવાની તેણે ઉપાડેલી આ લડતથી આયર્ન મૅન તરીકેની તેની પ્રતિષ્ઠાને ખાસ્સો ધક્કો પહોંચે છે.

અન્‍ય દલીલ કરે છે કે વન નાબૂદ કરવા જરૂરી સાધનસામગ્રી અને મજૂર માટે ચૂકવવાની ક્ષમતા ગરીબોમાં નથી.

ભારત સરકારે (Government of India) ૧૯૯૪થી ભારત માંથી પોલિયો નાબૂદી માટે પલ્સ પોલિયોનું અભિયાન શરૂ કરેલું છે.

* જકાતની નાબૂદી અથવા ઘટાડોઃ જકાત મુક્ત અથવા ઓછી જકાત સાથે ફ્રી ટ્રેડ ઝોન ની રચના.

મહાન અકબરે ધાર્મિક ઉદારવાદ (જજિયા વેરાની નાબૂદી), સામ્રાજ્યની બાબતોમાં હિંદુઓનો સમાવેશ, હિંદુ રાજપૂત જ્ઞાતિ સાથે રાજકીય જોડાણ/લગ્ન જેવી કેટલીક મહત્વની નીતિઓ શરૂ કરી હતી જે તે સમયની સામાજિક પરિસ્થિતિમાં નવી જ હતી; તેણે સામ્રાજ્યના સરકાર રાજમાં વિભાગ પાડી દેવા જેવી શેર શાહ સુરીની કેટલીક નીતિઓ પણ અપનાવી હતી.

વનનાબૂદીને કારણે જૈવ વિવિધતામાં ઘટાડો થાય છે.

1958માં, રાણીએ ડેબ્યુટન્ટ્સની વિધિસરની ઓળખાણ માટેના સમારંભો નાબૂદ કર્યાં, તેના સ્થાને ગાર્ડન પાર્ટીઓ શરૂ કરી.

18મી અને 19મી સદીમાં આ ક્ષેત્રમાં વસાહતો સ્થાપનાર યુરોપિયન સામ્રાજ્યે છેવટે આ પદ્ધતિને નાબૂદ કરી હતી.

મીનોઅન ક્રેટમાં વનનાબૂદીનો પૂરાવો જોવા મળેલ છે; ઉદાહરણ તરીકે કાંસ્‍ય યુગમાં નોસીસના મહેલના પર્યાવરણને સખત રીતે નાબૂદ કરવામાં આવ્‍યા હતાં.

લગભગ 1800માં શરુ થયેલી બીજી મહાન જાગૃતિ (Second Great Awakening)એ ઇસુના શુભસંદેશના વાદ (evangelicalism)ને જન્મ આપ્યો, જેને કારણે ગુલામી પ્રથાની નાબૂદી (abolitionism) સહિતની વિવિધ સામાજિક સુધારણા (reform movement)ની ચળવળો શરુ થઈ.

73) દ્વારા ગુલામીપ્રથા નાબૂદ થઈ, ત્યારબાદ બ્રિટનના તાબા હેઠળના પ્રદેશોમાં પણ “એપ્રેન્ટિસશિપ (કરાર હેઠળ અમુક સમય માટે કામ કરવા બંધાઈને કામ શીખવાની પદ્ધતિ)”ના ગાળાના માર્ગે તેનું અનુસરણ થયું.

ablactation's Usage Examples:

lacrimatory, lacrimous lact- milk Latin lac, lactis, lactare ablactate, ablactation, lactary, lactase, lactate, lactation, lactational, lacteal, lacteous.


ablactation, lactary, lactase, lactate, lactation, lactational, lacteal, lacteous, lactescent, lactic, lactose, laitance, latte lamin- layer, slice Latin.


carbidopa, in progressive-phase Parkinson"s disease; In some countries also: ablactation and dysfunctions associated with hyperprolactinemia (amenorrhea, oligomenorrhea.


lachrymal, lachrymose, lachrymosity, lacrimal, lacrimation, lacrimator, lacrimatory, lacrimous lact- milk Latin lac, lactis, lactare ablactate, ablactation.Synonyms:

commutation, weaning, exchange, substitution,

Antonyms:

buy, assembly, discontinuation, inactivity, discontinuance,

ablactation's Meaning in Other Sites