<< justic justice of peace >>

justice Meaning in gujarati ( justice ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)જજ, ન્યાય,

Noun:

નીતિ, જજ, સદાચાર, નિષ્પક્ષતા, શાસક, ધર્મ, ન્યાય,

justice ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

સ્પર્ધક દ્વારા અપાયેલ દરેક ઉકેલને જજ વિવિધ (સામાન્ય રીતે ગુપ્ત) 'ચકાસણી કેસ' માટે ચકાસે છે.

લખનૌ બેન્ચના સિંગલ જજે જણાવ્યું હતું કે રેવન્યુ રેકોર્ડમાં કોઈપણ પ્રકારની છેતરપિંડી કે ગેરરીતિ આચરી હોવાનો પુરાવા મળ્યા નથી.

હિંદી ફિલ્મોના નવી પેઢીના દિગ્દર્શકોમાં રાજકુમાર સંતોષી, સંજય લીલા ભણસાલી જેવા તેમને ઉંમરના ૭૫મા વર્ષ પછી પણ કામ આપતા અને તેથી જ ‘લજજા’ અને ‘દેવદાસ’માં તેમની ભૂમિકાઓ જોઇ શકાય છે.

ઘણી વખત નિદાન કરતાં પહેલાં, આ વર્તણૂકોને ક્લિનિકલ જજમેન્ટના ઘટકના સંદર્ભમાં વિચારવું જરૂરી હોય છે.

વિરપુર તાલુકામાં કુલ રેવન્‍યુ ગામો પ૪ (વસ્‍તીવાળા: ૫૨ અને ઉજજડ ગામો: ર) તેમ જ ૩૦ ગ્રામ પંચાયતો આવેલી છે.

ઝીલ-હિજજઃ ના 10 મા દિવસે બીજો એક ઉત્સવ ઇદ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

ઈતિહાસ ÷મોટી ચિરઈ સ્થાપના અભેયરાજજી જાડેજાએ કરેલી છે, જે મહારાવ ખેંંગારજી પ્રથમના પુત્ર હતા.

સામાન્ય રીતે, સ્પર્ધાઓમાં બધા-અથવા-એકે નહી ગુણ-પ્રણાલિ હોય છે, એટલે કે કોઈ ઉકેલ તો જ "સ્વીકાર" થાય છે જો તે જજ દ્વારા ચલાવતાં બધા જ test કેસમાં સાચો ઉત્તર આપે, અન્યથા તે ઉકેલ ખોટો ગણાય છે.

સ ૭૯૫માં કેસરી કે સોમા કુળના રાજા જજાતિ કેસરી-૧લા એ કોશલ અને ઉત્કલ રાજ્યને એક ધ્વજ તળે એકીકૃત કર્યા.

જંટાએ તરત જ 1940ના બંધારણમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું તે રીતે ક્યુબાના કામચલાઉ પ્રમુખ તરીકે સુપ્રીમ કોર્ટના સૌથી જૂના જજ ડો.

૧૮૨૫ - ૧૮૩૭ : ભોજરાજજી હરિસિંહજી (અ.

એમની વિશિષ્ટ ચરિત્રકથાઓ ને ચિંતનાત્મક નિબંધોમાં સાધુજીવનનો રઝળપાટ, તજજન્ય અલગારીપણું, અનુભવગત બાહુલ્ય અને સચ્ચાઈ તેમ જ વૈવિધ્ય અનાયાસ પ્રગટ થાય છે.

justice's Usage Examples:

states and other countries are called "justices".


uzenaesi sasamartlo) represents the court of the highest and final administration of justice in the country.


Criticisms of the book centered on it failing to tell the story it set out to tell, particularly its inability to explain Singh or her actions and her failure to engage with the purpose of the adversarial justice system.


justice), lián (廉, honesty and cleanness) and chǐ (恥/耻, shame; sense of right and wrong).


The report did not reach a conclusion about possible obstruction of justice of Trump, citing.


Ahmad also visited the families of the victims and assured them that the culprits involved in the attack will be brought to justice at all costs.


its readers but always unafraid, is quickly indignant at injustice; is unswayed by the appeal of privilege or the clamor of the mob; seeks to give every.


feminist theory, standpoint theory, intersectionality, multiculturalism, transnational feminism, social justice, affect studies, agency, bio-politics, materialism.


During his years on the bench, Begbie traveled throughout British Columbia, on foot and later on horseback administering justice in sometimes informal circumstances but he is said to have always worn his judicial robes and wig when court was in session.


State courts with a similar system include Iowa (for judges on the Iowa Court of Appeals), Pennsylvania, and Virginia (for justices of the Virginia Supreme Court).


with making "necessary and appropriate orders for the effective and expeditious administration of justice" within their circuits.


Observations on Beer and Brewers, in which the inequality, injustice and impolicy of the malt and beer tax are demonstrated.Synonyms:

justness, fairness, rightfulness, right, natural virtue, righteousness, equity,

Antonyms:

unrighteousness, injustice, inequity, wrong, unfairness, wrongfulness,

justice's Meaning in Other Sites