<< worldwide worm eaten >>

worm Meaning in gujarati ( worm ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)કૃમિ, જંતુઓ, વોર્મ્સ,

Noun:

અલ્પજીવી અપૃષ્ઠવંશી સરિસૃપ, ક્રીમી રોગ, વોર્મ્સ, જંતુઓ, કૃમિ રોગ,

People Also Search:

worm eaten
worm gear
worm hole
worm salamander
worm snake
wormed
wormhole
wormholes
wormier
wormiest
worming
wormlike
worms
wormseed
wormwood

worm ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

" ટ્રોજનને કૃમિ સાથે સંબંધ છે, કેમ કે તેઓ કૃમિ દ્વારા આપવામાં આવેલી સહાયથી ફેલાય છે અને તેમની સાથે ઇન્ટરનેટ પર મુસાફરી કરે છે.

બીજોરાના રસમાં વિટામિન સી વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે અને તે કૃમિનાશક, ભૂખ લગાડનાર, શક્તિવર્ધક છે.

તે ઉધરસ, ઉલટી, ગોળો અને શૂળમાં ગુણકારી તથા કૃમિનાશક છે.

પાકાં ફળ - કસેલા, મધુર, કૃમિકારક, જડ, રૂચિકારક, અત્યંત શીતળ, કફકારક તથા રક્તદોષ, પિત્ત, દાહ, ક્ષુધા, તૃષા, શ્રમ, પ્રમેહ શોક અને મૂર્છા નાશક હોય છે.

સંસ્કૃતમાં તેને બીજસનેહ, બ્રાહ્મોપાદપ, કરક, કૃમિધ્ન, લક્ષતરુ, પલાશ, રક્તપુષ્પક અને ત્રિપત્રક એવા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે.

જંતુ, જીવાણુ, અને કૃમિ સહિત વિશ્વના આશરે 500 જેટલા જીવાણુને તેમના લક્ષણો અને કાર્યોમાં અસર કરીને લીમડાં ઉત્પાદનો તેને બિનકાર્યક્ષમ બનાવે છે.

કેટલીક એલર્જીની સારવારમાં ચોક્કસ કૃમિઓની અસરકારકતા તપાસવા માટે તબીબી પરીક્ષણો શરૂ કરાયા છે.

તે કૃમિ અને મૂત્રરોગો પર લાભદાયક છે.

ખાસ કરીને જો કૃમિની સંખ્યા ઓછી હોય તો, 85% થી વધુ કિસ્સાઓમાં કોઈ લક્ષણો જોવા મળતા નથી.

કદંબનો અર્ક મેલિઈડોજાઈન ઈનકોજ્ઞીટા નામના વૃક્ષના મૂળ આક્રમણ કરનાર પરોપજીવી કૃમિ વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે.

ઉકાળેલ લીમડાના પાંદડાંમાંથી ચા બનાવવામાં આવે છે, ઘણીવાર આદુ જેવાં અન્ય વનસ્પતિ સાથે મિશ્રણ કરીને, આંતરડાંના કૃમિ સામે પ્રતિકાર માટે પીવામાં આવે છે.

"કેટલીક કમ્પ્યુટર સુરક્ષા કન્સલ્ટિંગ કંપનીઓ વાયરસ અને કૃમિ હુમલાઓ અને સામાન્ય રીતે પ્રતિકૂળ ડિજિટલ કૃત્યોને આભારી કુલ વૈશ્વિક નુકસાનની અંદાજ બનાવે છે.

બાવચી કડવી, પાકકાળે તીખી, ઉષ્ણ, રસાયન, મધુર, રુચિપ્રદ, રૂક્ષ, હૃદ્ય, અગ્નિદીપન, બલકર, તૂરી, લઘુ તથા મેધ્ય છે અને કૃમિ, કોઢ, કફ, ત્વગ્દોષ, વિષ, કંડૂ, રક્તપિત્ત, શ્વાસ, કાસ, મેહ, જ્વર, વ્રણ, ત્રિદોષ તથા વાયુનો નાશ કરનાર ગણાય છે.

worm's Usage Examples:

is a genus of parasitic nematode worms known as the "small intestinal roundworms", which is a type of parasitic worm.


For horses that are consistently deemed "low shedders," it is still recommended to deworm at least 1-2 times per year with ivermectin.


identified, variously dominated by brittle-stars, sea urchins, worms, mussels, tellins, furrow-shells, and tower-shells.


Sundevall"s worm snake (Tricheilostoma sundewalli) is a species of snake in the family Leptotyphlopidae.


Wormholes are consistent with the general theory of relativity by Einstein, but whether wormholes actually exist remains to.


Sasser (computer worm) spreads by exploiting a buffer overflow in the LSASS on Windows XP and Windows 2000 operating.


Specifically, the Welchia worm targeted machines running Windows XP.


term elephantiasis is often used in reference to (symptoms caused by) parasitic worm infections, but may refer to a variety of diseases where parts of a.


Music for Earthworms was ultimately self-distributed.


Dracunculiasis, also called Guinea-worm disease (GWD), is a parasitic infection by the Guinea worm.


Spirorbis spirorbis are cross fertilising hermaphrodites, who brood their young in a tube attached to the worm.


These worms usually have few setae (chaetae) or "bristles" on their outer body surfaces, and lack parapodia, unlike.


In Australia, this coral often lives in symbiosis with the sipunculid worm, Aspidosiphon muelleri.Synonyms:

parasitic worm, chaetognath, annelid worm, roundworm, proboscis worm, segmented worm, nemertine, spiny-headed worm, nemertean, acanthocephalan, woodworm, ribbon worm, platyhelminth, pogonophoran, nematode, annelid, arrowworm, nematode worm, beard worm, helminth, flatworm, invertebrate,

Antonyms:

ride, ascend, recede, rise, vertebrate,

worm's Meaning in Other Sites