<< ablating ablations >>

ablation Meaning in gujarati ( ablation ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)વિસર્જન, દૂર કરવું,

Noun:

દૂર કરવું,

ablation ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

એક ટૂંકા અંતરાલ પછી, તેમણે પોતે શરૂઆતમાં આપેલો ટેકો પાછો ખેંચી લીધો અને પરિણામે 1979ના શિયાળામાં રાષ્ટ્રપતિ રેડ્ડીએ સંસદનું વિસર્જન કરવું પડ્યું.

તેઓ ૧૯૪૭માં તેમના પુત્રના અસ્થિ વિસર્જન માટે હરદ્વાર આવ્યા હતા અને ૨૩ એપ્રિલ ૧૯૪૮ના રોજ પાછા ફર્યા.

હિંદુ મહાસભાનું વિસર્જન થયું અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો.

4-પાયરિડોક્સિક એસિડ (પીએ (PA)), અપચયકાર જેનું પેશાબમાં વિસર્જન થાય છે.

25 બટાલિયન (1946માં વિસર્જન).

જ્યારે શ્વાસને બહાર કાઢવામાં આવે ત્યારે શરીરનો મળ વિસર્જનનો જે ભાગ એટલે કે ગુદા ભાગને સંકોચવાનો હોય છે.

સ્વાતંત્ર્યવાદી વિચારસરણીના વિવિધ દર્શનો રાજ્ય અને ખાનગી સત્તાના કાયદેસર કાર્યોને લઈને વિવિધ મંતવ્યો પ્રદાન કરે છે, અને તેઓ ઘણીવાર મજબૂર સામાજિક સંસ્થાઓના પ્રતિબંધ અથવા વિસર્જન માટેની હિમાયત કરે છે.

શરણાગતિ માટે, સમ્રાટ હિરોહિતો, સરકાર અને યુદ્ધ સમિતિએ ચાર શરતો પર વિચાર કરી રહી હતીઃ કોકુટાઈ (શાહી સંસ્થા અને રાષ્ટ્રીય રાજયવ્યવસ્થા તંત્ર)નું સંરક્ષણ, શાહી મુખ્યમથક દ્વારા નિઃશસ્ત્રીકરણ અને લશ્કરી વિસર્જન, જાપાની ગૃહ દ્વીપો, કોરિયા, અથવા ફોરમોસા પર કોઈ પ્રકારનો કબજો નહીં, અને યુદ્ધ અપરાધીઓને સજા આપવા અંગેની સંપૂર્ણ સોંપણી જાપાન સરકારને કરવી.

રાજ્ય સભાનું ક્યારેય વિસર્જન થતું નથી અને તેના એક તૃતિયાંશ સભ્યો દર ૨ વર્ષે ચૂંટાય છે.

તે ટેમ્પ્લરની સુનાવણીની નોંધો છે અને એવું દર્શાવે છે કે ક્લેમેન્ટે ઔપચારિકપણે 1312માં ઓર્ડરનું વિસર્જન કર્યાં પહેલાં 1308માં ટેમ્પ્લરોના તમામ પાખંડીઓને નિરઅપરાધી ઠેરવ્યાં હતાં.

વિટામિન બી6ની થોડી માત્રાનું મળ મારફતે પણ વિસર્જન થાય છે.

તે પવિત્ર ગણાય છે અને નજીકના ગામોના લોકો ત્યાં શ્રાદ્ધ માટે અને અસ્થિ વિસર્જન માટે આવે છે.

ablation's Usage Examples:

accumulation zone is the area above the firn line, where snowfall accumulates and exceeds the losses from ablation, (melting, evaporation, and sublimation).


Conway, Effects of frontal eye field and superior colliculus ablations on eye movement.


As to the surgical procedure, ablation (or fulguration) of endometriosis (burning and vaporizing the lesions with an electric.


One of Mizumi"s powers, she says, is the ability to create ablations, to remove traits from living beings and give them form and autonomy.


Asteroid laser ablation is a proposed method for deflecting asteroids, involving the use of a laser array to alter the orbit of an asteroid.


the material is less thick than the critical thickness, it will actually speed up erosion of the core through ablation.


tranexamic acid, NSAIDs, and surgery such as endometrial ablation or hysterectomy.


image, robots can accurately target those lesions for biopsy or focal ablations.


On a glacier, the accumulation zone is the area above the firn line, where snowfall accumulates and exceeds the losses from ablation, (melting.


On a glacier, the accumulation zone is the area above the firn line, where snowfall accumulates and exceeds the losses from ablation, (melting, evaporation.


"Cardiac troponin I and cardiac enzymes after electrophysiologic studies, ablations, and defibrillator implantations".


Burnishing Chemical-mechanical planarization (CMP) Electropolishing Flame polishing Gas cluster ion beam Grinding Industrial etching Laser ablation Laser.


Hyperthermia uses higher temperatures than diathermy and lower temperatures than ablation.Synonyms:

prostatectomy, surgical operation, female circumcision, endarterectomy, surgery, surgical process, neurectomy, suprarenalectomy, lumpectomy, salpingectomy, meniscectomy, cholecystectomy, sigmoidectomy, sympathectomy, septectomy, hysterectomy, nephrectomy, pancreatectomy, ophthalmectomy, splenectomy, oophorectomy, lithotomy, vasectomy, thyroidectomy, adrenalectomy, pneumonectomy, hypophysectomy, appendicectomy, mastoidectomy, enervation, extirpation, mastectomy, adenoidectomy, appendectomy, vulvectomy, clitoridectomy, orchidectomy, lobectomy, laryngectomy, embolectomy, operation, ovariectomy, cutting out, oophorosalpingectomy, surgical procedure, orchiectomy, thrombectomy, laminectomy, stapedectomy, excision, tonsillectomy,

Antonyms:

synchronous operation, serial operation, asynchronous operation, minor surgery, major surgery,

ablation's Meaning in Other Sites