<< offsider offsprings >>

offspring Meaning in Telugu ( offspring తెలుగు అంటే)సంతానం, ఫలితంగా

ఒక వ్యక్తి యొక్క తక్షణ వారసత్వంగా,

Noun:

వారసుడు, విచారం, ఫలితంగా, స్కోరర్,offspring తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

వారు 17 వ శతాబ్దంలో భూటాను-విద్యావంతులైన మెరాగు లామా ఫలితంగా స్వీకరించారు.

ఫలితంగా పర్యాటకం ద్వారా 3.

దీని ఫలితంగా 1991లో 25,100 హత్యలు, 1992లో 27,100 హత్యలతో కొలంబియా ప్రపంచ హత్యా రాజధానిగా నిలిచింది.

హీలియం సంలీన చర్యల ఫలితంగా విడుదలైన శక్తి వలన కుదించుకుపోయిన చిన్న కోర్ భాగం ప్రకాశిస్తూ వైట్ డ్వార్ఫ్ నక్షత్రంగా మారిపోయింది.

ఆమె కృషికి ఫలితంగా, 1951లో భారతదేశ మొట్టమొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలో "కుటుంబ నియంత్రణ" పథకానికి చోటు దక్కింది.

2014 సెప్టెంబరులో లైబీరియా నార్వేలు ఒప్పందం కుదుర్చుకునన్న ఫలితంగా లైబీరియా అభివృద్ధి కొరకు $ 150 మిలియన్లు అందుకుని లాగింగుకు ముగింపు పలికింది.

బ్రేక్ వాటర్ ఫలితంగా పాండిచేరి నగరానికి దక్షిణంగా 1989 లో తీవ్ర తీరప్రాంత కోతను ఎదుర్కొంది.

ఫలితంగా సున్నితమైన సైనిక సమాచారానికి రక్షణ ఉందదు.

ఫలితంగా, కుటుంబం రెండుగా విడిపోతుంది.

ఎన్నికల ఫలితంగా హంగ్ గవర్నమెంటు ఏర్పడగా తరువాత జరిగిన సంప్రదింపుల ఫలితంగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ , నేషనల్ కాంఫరెంస్ పార్టీల సంకీర్ణంతో ప్రభుత్వం ఏర్పడింది.

తత్ఫలితంగా జరిగిన మార్పిడి వల్ల మెనాషే యూదు తెగ వారి సంతతిని చెప్పుకొనే మిజోలు ఇస్రాయెల్ పునరాగమనచట్టం ప్రకారం ఇస్రాయెల్ తిరిగి వెళ్ళడానికి అర్హులు.

గ్రామానికి సాగు, త్రాగు నిటీకి కంభం చెరువెే ఆధారం, కాని వరుస కరువు, వానలు కురవక చెరువులో నీరు లేక గ్రామంలో నీరు లభింఛక ట్యాంకర్లతో నిటినీ అందిస్తున్నారు , రైతు కూలీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ప్రదేశ్ సంఘం పోరాట ఫలితంగా రామన్న కతువ నుంచి చెరువుకు నీరు రావడంతో కందులాపురం గ్రామంలో కందుల పురం గ్రామ పంచాయతీలో తాగునీటి సమస్య పరిష్కారం అయినది.

ఇంతలో మధు జీవితంలో చెలరేగిన తుఫాను ఫలితంగా నీలనాగిని అనే వేశ్య, ఆమె బంధుగణం ప్రవేశిస్తారు.

offspring's Usage Examples:

The proletariat (/ˌproʊlɪˈtɛəriət/ from Latin proletarius "producing offspring") are the social class of wage-earners, those members of a society whose.


Their offspring were born mestizos - fair skinned, red lipped, pink cheeked and brown haired - and became known as the New Ilocanos.


he sired several successful racehorses, he ultimately was most influential through his daughters" offspring, becoming the leading broodmare sire in North.


individuals of prey species mob a predator by cooperatively attacking or harassing it, usually to protect their offspring.


because the typical lines and split lines (each split leading to different offspring of the one parent line) resemble the thin leg and foot of a crane or because.


This can refer to a set of simultaneous offspring, such as the chicks hatched from one clutch of eggs, or to all the offspring, as with the honeybee.


Many humans disturb mating patterns unknowingly by taking photographs of birds during their mating time, leading to a decrease in offspring.


In mammals, the sex of the offspring is determined by the sperm cell:.


The feral pig is a domestic pig which has gone feral (or was born feral, as offspring to feral parents), meaning it lives in the wild.


this wasp is thelytokous, with female offspring being produced from unfertilised eggs.


But when the whole offspring with their parent is carried off, the unfruitful tree is cut down by the.


"Airbus board gives the goahead for A340 offspring".


On the rare occasion this does occur and produce viable offspring, it has the ability to fly and have the insecticide resistance the German cockroach possesses.Synonyms:

relative, kid, child, eldest, progeny, love child, relation, by-blow, bastard, firstborn, grandchild, baby, illegitimate child, successor, whoreson, issue, heir, illegitimate,Antonyms:

parent, genuine, outgo, block, recall,offspring's Meaning in Other Sites