<< classmates classrooms >>

classroom Meaning in Tamil ( classroom வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

வகுப்பறையில்,classroom தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

மானுடவியல், பொருளியல், வரலாறு, அரசியல் சார்ந்த அறிவியல், அல்லது சமூகவியல் பயிற்சிகளின் சமூக மற்றும் அரசியல் சார்ந்த செயல்முறைகளை விளக்குவதற்குச் சமூகவியல் வகுப்பறையில், எடுத்துக்காட்டாக உயர்நிலைப் பள்ளி அல்லது பல்கலைக்கழக நிலையில் சமூக உருவகப்படுத்துதல்கள் பயன்படுத்தப்படலாம்.

தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியரான இவர் தனது வகுப்பறையில் கல்வியை மாணவர்களுக்கு எளிதாக்க மேற்கொண்ட மாற்றங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

வகுப்பறையில் ஒரு ஆசிரியர் "கண்ணுக்கு தெரியாத கரமாக” இருக்க வேண்டும் என்று பென்சில்வேனியா மாநிலப் பல்கலைக்கழக குழந்தை ஆய்வு மைய இயக்குநரும் மற்றும் உளவியல் பேராசிரியருமான முனைவர் காரென் எல்.

வகுப்பறையில் இப்படி பல இடையூறுகளை அளித்தபடி இருக்கிறாள் என்று அடுக்கடுக்காய் பல குற்றச்சாட்டுகள்.

பசிக்கும் படிப்புக்கும் உள்ள தொடர்புகளைப் பற்றி சிந்திக்கும் பாவ்லோ பிரையர் , வகுப்பறையில் ஒருவன் பட்டினியாக அமர்ந்திருந்தால், நிச்சயமாக அவனுக்கு அங்கு நடத்தப்படும் பாடங்கள் புரியாது, அது புரியாததற்கு காரணம் அவன் மந்தமானவனோ, அல்லது படிப்பில் ஆர்வம் குறைவானவனோ என்பது அல்ல என்கிறார் பாவ்லோ பிரையர்.

வகுப்பறையில் அவளுக்கான சிறிய மேசை ட்ராயரை சர்சர் என்று சத்தமிடும்படி இழுத்து தொந்தரவு செய்கிறாள்.

வகுப்பறையில் தாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது பேராசிாியா்கள் கண்டும் காணாமலிருப்பதும் இதே கேள்வியை ஒரு வெள்ளையா் கேட்கும்பொழுது பாராட்டுவதும் " வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனா் என்று குறிப்பிடுகிறாா்.

ஒரு வகுப்பறையில் தொடங்கப்பட்ட இது, பின்னர் ஒரு பெரிய கூடத்துக்கு இடம்பெயர்ந்து, தற்போது அதற்கென சொந்த கட்டிடத்தைக் கொண்டுள்ளது.

இவரது தாயார் பேட் ஒரு வகுப்பறையில் உதவியாளராக பணிபுரிகின்றார்.

நடைமுறை அறிவுறுத்தலுக்கு மாறாக, வகுப்பறை வகுப்பறையில் கொண்டு வரமுடியாத யதார்த்தத்தின் அளவுக்கு வரம்புகளை விதிக்கிறது.

வகுப்பறையில் பசிக் கொடுமையை நீக்குவது.

இது பாரம்பரிய கற்றல் சூழலை மாற்றி, பெரும்பாலும் வகுப்பறைக்கு வெளியே, யூடியூப் போன்ற ஆன்லைன் ஊடகத்தில் உள்ளடக்கத்தை வழங்கி மாணவர்களை வேகத்துக்கு ஏற்ப வீட்டிலிருந்தே பார்த்து கற்று வகுப்பறையில் விவாதித்து புரிந்துகொள்ளும் ஒரு கற்றல் முறை ஆகும்.

classroom's Usage Examples:

Is a traditional, structured classroom a more appropriate setting for the child, or is a more open, unstructured environment more suitable?A gypsy woven boho tote is usually an unstructured fabric bag, often comprised of contrasting patterned squares, with a soft sling quality.


It is there when I enter a classroom and feel the undertow into which I have jumped.


atriume create a series of three story atria between the classrooms and the rear wall.


classrooms refurbished, children registered, teachers retrained.


Bee room, classroom and yurt room (by prior appointment only).


Broca This classroom note gives a warning about skewness coefficients.


Again, this varies by program and varies by course, but most full-time students can expect to spend anywhere from eight to twelve hours weekly on their coursework in the classroom and an additional five to ten hours outside the classroom.


mathematics classroom is equipped with a PC and an interactive whiteboard.


In 2001 children who have disability in mainstream classrooms represented 2.


If you have found apod useful in your classroom and would to share your wisdom, please email us.


The children were running amok when their teacher stepped away from the classroom.


leapfrog technology has already proven its worth and is hugely popular in the US, now being used in tens of thousands of classrooms.


cd roms (far in excess of the nursery classroom her sister is in!Bernhardt, Geschichte Roms von Valerian bis zu Diocletians Tod (1867); A.

Synonyms:

school, lecture room, room, schoolhouse, homeroom, home room, schoolroom, study hall,Antonyms:

day school, night school,

classroom's Meaning in Other Sites