<< ance ancestor worship >>

ancestor Meaning in Tamil ( ancestor வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

முன்னோர்,ancestor தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

அவர்கள் தங்கள் முன்னோர் இவ்விடத்தில் வாழ்ந்ததாகக் கருதுகின்றனர்.

அக்காலத்தில் எல்லாம் இந்த ஆலிவ் எண்ணெய் பற்றி தெரியாத நம் முன்னோர்கள், அந்த ஆலிவ் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நல்லெண்ணெயைத் தான் சாப்பிட்டார்கள்.

வேட்டுவ-சேகர சான் மக்களின் முன்னோர்களே இன்றைய பொட்சுவானா, தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய பகுதிகளின் முதற் குடிகள் எனக் கருதப்படுகின்றது.

இயேசுவின் முன்னோர் பற்றிய தகவல்களும் அவருடைய பிறப்புப் பற்றிய தகவல்களும் நான்கு நற்செய்திகளுள் மத்தேயு, லூக்கா ஆகிய இரு நற்செய்திகளில் தரப்படுகின்றன.

ரெங்கசாமி மூப்பனாரின் முன்னோர்கள் 1770 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இன்று முதல் ஸ்ரீ வெங்கடாசலபதி டிரஸ்ட் மூலம் தினசரி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு குறிப்பாக ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொள்ளும் தேசாந்திரிக்களுக்கும் மிகவும் வறுமையில் உள்ளவர்களுக்கும் அன்ன தானம் செய்து வருகிறார்கள்.

தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் (புறம் 99).

தனது முன்னோர்களைப் பின்பற்றி நாட்டை ஆண்டுவந்த ஐந்தாம் தப்புலன் தனது 12 ஆவது ஆட்சியாண்டில் காலமானான், அவனைத் தொடர்ந்து துணை அரசனாக இருந்த உதயன் அரசனானான்.

சில குலங்கள் மிகவும் பெரிதாகவும், பழமையானவையாகவும் இருப்பதால் அவைகள் "விதிக்கப்பட்ட" (stipulated) பொது முன்னோரைக் கொண்டிருப்பர்; அதாவது பொது முன்னோர் பற்றிய சான்றுகள் எதையும் கொண்டிராமல், கற்பனையான, குலத்தின் ஒருமைப்பாட்டுக்கான ஒரு குறியீடாகவே இருக்கும்.

முன்னோர் வேற்றுமை 7 என்றனர் -1.

ஆற்றில் முன்னோர்களுக்குக் கடமைகளை வழங்குவதன் மூலம் பாவங்கள் மீண்டும் மீண்டும் அகற்றப்படுகின்றன.

முன்னோர் இச்சேர்மத்தைத்தான் பெரிலியம் கார்பனேட்டு என்று அழைத்ததாக நம்பப்படுகிறது.

பறவைகளின் முன்னோர்கள் மரத்துக்கு மரம் தாவி அப்படியே பறக்கத் துவங்கினர் என்று சிலர் சொன்னாலும், நிலத்திலிருந்து இரைக்காகவும் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளவும் தாவித் தாவி பறக்கத் துவங்கியதாக பொதுவாக நம்புகின்றனர்.

பி 1812 ஆம் ஆண்டளவில் விநாயகர் குமரர் என்பவர் தமது முன்னோர் மண்ணால் அமைத்த கோவிலை செங்கற்களால் புனருத்தாரணம் செய்து பரிபாலித்தார் .

ancestor's Usage Examples:

Some of those zoologists who look to Peripatus, or a similar worm-like form, as representing the direct ancestors of the Hexapoda have laid stress on a larva like the caterpillar of a moth or saw-fly as representing a primitive stage.


) is in The fact that one is not dealing with literal history complicates the question of the nomadic or semi-nomadic life of the Israelite ancestors.


Very near his end he had the lugubrious curiosity to cause the coffins of his embalmed ancestors to be opened at the Escorial.


Martin, a separate person from the true Boston ancestor.


For in the post-embryonic development of the ancestors of the Endopterygota we may imagine two or three instars with wing-rudiments to have existed, the last represented by the sub-imago of the may-flies.


His family came from Livonia, one of his ancestors having been burgomaster of Riga.


1 Yahweh appears to have been known to them before he revealed himself to Moses, and the ancestors of the Israelites are recognized as worshippers of Yahweh, but are on another level (Exod.


Although it has inherited the forelock from its longwool ancestors, it approximates more nearly to the shortwool type, and is accordingly classified as such.


Of these two kinds of genetic and adaptive resemblance, homogeny is the warp composed of the vertical, hereditary strands, which connect animals with their ancestors and their successors, while analogy is the woof, composed of the horizontal strands which tie animals together by their superficial resemblances.


other large Arachnids have not been derived from the scorpions directly, but have independently developed from aquatic ancestors, and from one of these independent groups - probably through the harvest-men from the spiders - the Acari have finally resulted.

Synonyms:

forefather, forebear, antecedent, primogenitor, sire, forbear, ancestress, root, ascendant, ascendent, relative, progenitor, relation, foremother, father,Antonyms:

follower, mother, female parent, child, descendant,

ancestor's Meaning in Other Sites