<< justic justice of peace >>

justice Meaning in kannada ( justice ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ನ್ಯಾಯ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,

Noun:

ಆಡಳಿತಗಾರ, ಧರ್ಮ, ಸೊಗಸು, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ಸದಾಚಾರ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ,

justice ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ನ್ಯಾಯಕರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಉಪಾಯಗಳೂ ಬರಿದಾದಾಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು.

ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ವಿಚಾರ ಆಚಾರಗಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ಪೂರ್ವದ ರೂಢಿಗಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಹತ್ತಿದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಒಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಮೊದಲಾದ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಇಸ್ಲಾಮೀ ನ್ಯಾಯದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳ ಆಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ವಿಕಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದುವು.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ.

1929ರಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಸಿ-ಕೋಲಾ ಕಂಪೆನಿಯು ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮ‌ೂಲ ಪಾಕ ಸೂತ್ರವು ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.

ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ತತ್ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಜ್ಞೆ ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯ.

ಈ ಅದಿರನ್ನು ಗೋಕುಲ್‌ರವರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅದರ ರಫ್ತುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಸದರಿ ಅದಿರಿನ ಒಂದು ಬೃಹತ್‌ ಭಾಗವು ಬಂದರಿನಿಂದ ಒಳಗೊಳಗೇ ರಫ್ತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು (ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಸಾಚ್ಯೂಸೆಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು).

"ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಹು ದೇವ್, ಮುಕುಲ್ ದೇವ್, ಆಶಿಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಿಆರ್ ಸಿಂಹ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಮ/ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ನಿಸರ್ಗವು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಅಂತರ್ಗತ ನಿಯಮ/ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜಾರಿಯಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಲುಕುವಂತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಆಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಆಧುನಿಕ ಜರ್ಮನ್ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿವೇಚನೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ.

justice's Usage Examples:

states and other countries are called "justices".


uzenaesi sasamartlo) represents the court of the highest and final administration of justice in the country.


Criticisms of the book centered on it failing to tell the story it set out to tell, particularly its inability to explain Singh or her actions and her failure to engage with the purpose of the adversarial justice system.


justice), lián (廉, honesty and cleanness) and chǐ (恥/耻, shame; sense of right and wrong).


The report did not reach a conclusion about possible obstruction of justice of Trump, citing.


Ahmad also visited the families of the victims and assured them that the culprits involved in the attack will be brought to justice at all costs.


its readers but always unafraid, is quickly indignant at injustice; is unswayed by the appeal of privilege or the clamor of the mob; seeks to give every.


feminist theory, standpoint theory, intersectionality, multiculturalism, transnational feminism, social justice, affect studies, agency, bio-politics, materialism.


During his years on the bench, Begbie traveled throughout British Columbia, on foot and later on horseback administering justice in sometimes informal circumstances but he is said to have always worn his judicial robes and wig when court was in session.


State courts with a similar system include Iowa (for judges on the Iowa Court of Appeals), Pennsylvania, and Virginia (for justices of the Virginia Supreme Court).


with making "necessary and appropriate orders for the effective and expeditious administration of justice" within their circuits.


Observations on Beer and Brewers, in which the inequality, injustice and impolicy of the malt and beer tax are demonstrated.Synonyms:

justness, fairness, rightfulness, right, natural virtue, righteousness, equity,

Antonyms:

unrighteousness, injustice, inequity, wrong, unfairness, wrongfulness,

justice's Meaning in Other Sites