<< justifiability justifiably >>

justifiable Meaning in kannada ( justifiable ಅದರರ್ಥ ಏನು?)ಸಮರ್ಥನೀಯ,

Adjective:

ಸಮರ್ಥನೀಯ,

justifiable ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ:

ಮೈಕೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಆಕ್ಸ್‌ಫ್ಯಾಮ್, ರೆಡ್‌ಕ್ರಾಸ್, ಕೆಫೊಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಡ್‌ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ತಮ್ಮ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.

"ಗ್ರೀನ್‌ಪೀಸ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ನ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಪರಿಪಾಠಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವುದರ ಒಂದು ಅತೀವವಾದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗೆ ಸಹಿಹಾಕಿದ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್‌ನ ಸದಸ್ಯವಾದ ACP ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಮರ್ಥನೀಯ ಪೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡುವಿಕೆ.

ಬೆಂಜೊಡಿಯಜೆಪೈನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಜೊಡಿಯಜೆಪೈನ್‌ಗಳಲ್ಲದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲೋಕನವು, ಈ ಔಷಧಗಳು ಅವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.

ಗುಪ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವಾತ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ದಾಟ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮರ್ಥನೀಯ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ವ್ಯಾಪಕ ಮಾನದಂಡದ ಸಂಶೋಧನೆ, ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಪಾಠದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಸಮರ್ಥನೀಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಮುದಾಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಕಾರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವ್ಯವಹಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವುಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ, ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ಹಿತಕರವಾಗಿ ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆದರ್ಶವು ಸಮರ್ಥನೀಯವೇ, ವಿರೋಧಾಭಾಸದ್ದೇ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಅದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆಯ ಟೀಕೆಯು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಲಾಭವೂ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ; ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಶೇಕಡ ನೂರರಷ್ಟು ಅಧಿಕಲಾಭತೆರಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೀಯ; ಅಧಿಕಲಾಭತೆರಿಗೆಯೇ ನೈತಿಕ ತೆರಿಗೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವು ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅಸಮಾನತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಕ್ಕುಬಾಧ್ಯತೆ, ಅಂತರ ಶೋಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ.

justifiable's Usage Examples:

be divided into many overlapping legal categories, including murder, manslaughter, justifiable homicide, killing in war (either following the laws of war.


Alberta, the Court of Queen's Bench of Alberta found that although a minimum voting age of 18 violated section 3 of the Charter, it was justifiable under section 1 of the Charter.


It is not meant as a concession to justificatory epistemology, like assuming a theory to be "justifiable" by asserting.


justifiable homicide, killing in war (either following the laws of war or as a war crime), euthanasia, and capital punishment, depending on the circumstances of.


wrongly persuades the public that the animals they use are being treated kindly, and that continued use is therefore justifiable.


may contain discreet, non-gratuitous and justifiable natural and sexually-oriented nudity.


they use are being treated kindly, and that continued use is therefore justifiable.


inquest; the jury concluded that the deaths of Hampton and Clark were justifiable homicide.


but to make animals suffer or to kill them for pleasure is morally unjustifiable.


and unjustifiable risk of the result occurring from the action, and A person causes a result negligently if there is a substantial and unjustifiable risk.


justifiable homicide because de Leeuw had withheld departmental awards from him, demeaned Streleski in front of his peers, and refused his requests for financial.


Special pleading on behalf of the national traditional ornament is no longer justifiable.Synonyms:

excusable,

Antonyms:

unpardonable, inexcusable,

justifiable's Meaning in Other Sites