<< ruleless rulered >>

ruler Meaning in Tamil ( ruler வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

அதிகாரி, அரசன், வரை கோல், ஆளுநர், அரசர்,ruler தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

அனில் அதிகாரி (யம புத்தர்), நேபாள அசைப் பாடகர்.

2007 டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி, ராவத் 2007 தொகுதியின் இந்திய ஆட்சிப்பணி (வருவாய் துறை) அதிகாரியாக இருக்கும் ரகுநாத் ராவத்தை மணந்தார்.

இந்திய உள்துறை அமைச்சகத்தில் ஓர் அதிகாரியாகவும் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தில் இந்தி பேராசிரியராகவும், பணியாற்றியுள்ளார்.

ஜார்ஜ் மேக்ஸ்வெல் எனும் பிரிட்டிஷ் அதிகாரியின் கூற்றுப்படி மம்பாங் டி அவான் நகருக்கு ஒரு புராணக்கதை உள்ளது.

இங்குள்ள இராமலிங்க விலாசத்தில்தான் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஜாக்சன் என்னும் ஆங்கிலேயே அதிகாரியுடன் காரசாரமான விவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.

ஆண்டுக்கு 40-50 கோடி ரூபாய் லாபம் ஈட்டிவரும் அரசு நிறுவனத்தின் பங்குகளை விலக்கிக்கொள்ளும் திட்டம் ஏதும் இல்லை என்றும், எதிர்காலத்தில் ஆண்கள் குழந்தைகளுக்கான பொருட்கள் மற்றும் கிருமி நாசினி ஆகியவையும் தயாரிக்க திட்டமிட்டிருப்பதாக கர்நாடக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ரத்ன பிரபா தெரிவித்தார்.

ஏப்ரல் 22ஆம் தேதியன்று அரவக் குறிச்சியிலுள்ள அன்புநாதன் என்பவரது வீட்டில் நடத்தப்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளின் சோதனையில் 4.

இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் மீது தாக்குதல்கள் நடந்தது.

சார்பற்ற ஆய்வாளர்கள் மற்றும் IAF இன் அதிகாரிகள் செயல்படும் தேஜாஸ் ஃபைட்டர்களின் விநியோகம் 2010 ஆம் ஆண்டில் மற்றும் போர் விமான சேவை நுழைவு 2012 ஆம் ஆண்டு வாக்கில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் என எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

1966 இல், ரக்பி லீக் அதிகாரிகள் அமெரிக்க கால்பந்தின் டவுன்ஸ் கருத்தை எடுத்துக்கொண்டனர்: ஒரு அணி பந்தை நான்கு தடுப்பாட்டங்களுக்கு மேல் மறுபடியும் வைத்திருக்க முடியாது.

பணியிடை நீக்கம் ஆன காவல் அதிகாரி அஜித்தும் த்ரிஷா மூலம் ஜெயப்ரகாசை நெருங்கி, அந்தப் பணத்தை நோட்டம் இடுகிறார்.

ruler's Usage Examples:

5 The same date may be assigned to (2), where the traffickers in the sheep may be regarded as the Seleucid rulers, and the shepherds as the Jewish high priests and ethnarchs; the prelude to the Maccabean revolt largely consisted of the rapid and violent changes here figured.


"The power of the witan varied according to the personality of the reigning king, being considerable under a weak ruler, but inconsiderable under a strong one.


The Apollo of the Iliad has the character of a local Asiatic deity - " ruler of Chryse and goodly Cilla and Tenedos.


A ruler and pencil are helpful for beginners, since it's sometimes hard to estimate where the middle of the paper is or how to accurately fold a sheet into thirds.


For thou wast born under a glittering star in the family of the rulers.


All of these states are under Rajput rulers, except Tonk, which is Mahommedan, and Bharatpur and Dholpur, which are Jat.


The "judges," in spite of the fact that most of them had clearly no more than a local influence, are all represented as successive rulers in Israel, and the history is dated by the years of each judgeship and those of the intervening periods of oppression.


What do you aspire to be in the next year?But he could not aspire to the dominion of earlier Syracusan rulers.


While the sea of history remains calm the ruler-administrator in his frail bark, holding on with a boat hook to the ship of the people and himself moving, naturally imagines that his efforts move the ship he is holding on to.


He next turned against the Mameluke rulers of Egypt, crushed them, and entering Cairo as conqueror (1517), obtained from the last of the Abbasid caliphs,' Motawakkil, the title of caliph (q.


During the period of the Reformation some of the rulers of Baden adhered to the older and some adopted the newer faith, and the house was similarly divided during the Thirty Years' War.


In politics he held that good laws were better than good rulers, and criticised papal infallibility in temporal affairs.

Synonyms:

puppet ruler, Arab chief, basileus, soul, lord, regent, sheik, dictator, khan, Hanoverian, tyrant, Mogul, kaliph, Tudor, sultan, individual, kalif, caliph, calif, Stuart, monarch, khalif, master, emir, ameer, sovereign, person, somebody, Moghul, Pharaoh of Egypt, oligarch, grand Turk, amir, tribal sheikh, potentate, mortal, crowned head, hakim, puppet leader, emeer, Pharaoh, someone, sheikh, ethnarch, Inca, dynast, swayer, khalifah, Bourbon, overlord, tribal sheik,Antonyms:

loser, female, adult, worker, debtor,

ruler's Meaning in Other Sites