<< folklorists folksier >>

folks Meaning in Tamil ( folks வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

இனம்,folks தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

மனிதன் மனித இனம் முழுமைக்கும் சொந்தமானவன்.

ஒரு இனம் உருவவியல் அடிப்படையில் இரண்டு வேறுபட்ட வகையான பாலணுக்களை உருவாக்குமாயின், அவை பெண் புணரி அல்லது கருமுட்டை என்றும், ஆண் புணரி அல்லது விந்து எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இவர்கள் 10000குலம் கொண்ட இனம் ஆக இருக்கின்றார்கள்.

2016 இல குயின்சுலாந்து அரசின் சூழலியன் ஆய்வாளர்கள் இந்த எலி இனம் முற்றாய் அற்றுப்போய்விட்டது என்று அறிக்கை விடுத்தனர்.

இனக்குழு / இனம் உணர்திறம்.

இராச நாகம் என்பது தென்கிழக்கு ஆசியபகுதிகளில் வசிக்கும் ஒரு பாம்பு இனம் ஆகும்.

இந்தியாவில் காணப்படும் பறவைகள் பற்றி எழுதியவரான ஜெர்டன் என்பவரால் இப்பறவை இனம் காணப்பட்டு பதியப்பட்டுள்ளது.

மனித இனம் இன்னும் உலகில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் போது (கொலைக்காக) தண்டணை நிறைவேற்றப்பட்ட மார்கஸ் மற்றும் எவ்வாறு போர் மற்றும் துன்பம் மக்களிடம் உள்ள சிறப்பை வெளிக்கொணர்ந்தது என எடுத்துக்காட்டும் கைல் ரீஸ்ஸுக்கு இடையில் உள்ள நட்பானது, விமானத் தாக்குதலில் உயிர்வாழ்வதற்கு இருவரும் இணைந்து பணியாற்றுவது போன்ற செய்கைகளின் மூலம் வெளிப்படுகிறது.

எதிர்மறை பாதிப்புகள் விழிப்புணர்ச்சி மற்றும் வெள்ளை சத்தம் தொடர்பான ஆய்வில், மற்ற இனம் சார்ந்த பேச்சாளர்களின் பேச்சுகளை மறுமதிப்பு செய்து அவற்றை கவனித்து எதிர்மறை பாதிப்பு விழிப்புணர்வு வழிமுறைகளை சைட்நெர் கண்டறிந்தார்.

மேற்கிந்தியப் பெருங்கடல் கோயலாகாந்த் மிக அருகிய இனம் ஆகும்.

ஆபத்தான, பாதுகாப்பான பிரதேசங்களை இனம் காணல்.

சாகுபடி செய்யக்கூடிய மீன் மற்றும் சிப்பி இனம் குறைந்துபோதல்.

folks's Usage Examples:

Where are all the folks going?What do your folks think?The final end, a complete collection of folksongs gathered with scholarly exactitude is still far away.


Well the nice folks at Terminal Reality have left hidden stashes of cash all over the courses.


What everyone did to him makes me think of what those Pennsylvania Dutch folks do; shunning is it called?Many of these teens must put life plans on hold, shunning college and other goals to become parents.


folksy American style of prose.


folksy facade we world series of quot we designed.


It is the most popular tree with the Poles, as the birch with the Russians; judgment of old was pronounced under its shade, and all the folksongs repeat its name.


flimsystly, folks will have you hitched up for the flimsiest of reasons!flimsyonly risible thing is that you continue to try to have a pop at me on the flimsiest of pretexts.


The cafe is also a garden landscaping design business where folks can go to seek out assistance, planning and development of their properties.


And whenever he had to deal with this sort of folks, if he did not beforehand take a strong resolution of keeping his temper, he quickly fell into a passion; for he was naturally choleric, but his anger never lasted long.


Most folks just call me Clara.


You folks at Bird Song can get into more pickles than any group I know.


Two childish voices laughed merrily at this action, and Dorothy was sure they were in no danger among such light-hearted folks, even if those folks couldn't be seen.


The first time the RAFP white berets were seen on television!Cyber Angels Remember the Guardian Angels, the folks with the red berets who guard the Tube?Brooke Allen brought his students and had them all wear blue berets.

Synonyms:

kindred, clan, kinship group, tribe, kin group, kin,Antonyms:

rich people, initiate, dead, living, brave,

folks's Meaning in Other Sites