<< creaminess creamlaid >>

creaming Meaning in Tamil ( creaming வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

சிறந்த பகுதி, சாரம், பாலேடு,creaming தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

தீவிர சூரியனை சமாளிக்கத் தயாரான சிறந்த பகுதியாக உள்ளது.

பழிவாங்குதல் குறித்தான திரைப்படங்கள் ஸ்ரீ ருத்ரம் (நூல்) யசூர் வேதத்தின் தலைசிறந்த பகுதியாகக் கருதப்படுவது ஸ்ரீ ருத்ரம்.

ஒவ்வொரு கட்டுரையின் முதல் பக்கத்திலும் ஒரு சாதனையாளரின் மேற்கோளைக் கட்டுரையின் தலைப்பு மற்றும் உள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கருத்துகளுக்கேற்பக் கட்டம் கட்டிக் கொடுத்திருப்பது இந்த நூலின் மிக சிறந்த பகுதியாகும்.

தேவ்குண்டு நீர்வீழ்ச்சி குளிப்பதற்குச் சிறந்த பகுதியாக, தொடர்ந்து சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கிறது.

சொல்லும் சிறந்த பகுதி இது.

ஆப்பிள் உற்பத்திக்கு தேவேசி வடிநிலமானது ஒரு சிறந்த பகுதியாக உள்ளது.

தொழில்வாழ்க்கை தொடர்நிகழ்வுகளின் சிறந்த பகுதியாக உள்ள இந்த முரண்பாடுகள் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களுடைய தலைவர்களுக்கும் இடையே நடைபெறுபவையாகும்.

மலையேற்றத்தின் சிறந்த பகுதி, கண்காணிப்புக் கோபுரத்திலிருந்து அடர்ந்தத காடு வரை நடந்து செல்வதுதான்.

இணைக்காப்பீடில் உச்ச வரம்பு இருந்தால் காப்பீட்டாளர் அவர் பெற்றிருக்கும் சேவையின் உண்மையான தொகையைச் சார்ந்து மிகவும் குறைவாக கொடுக்கப்படலாம் அல்லது சிறந்த பகுதியைப் பெறலாம்.

விசயநகரப் பேரரசு தக்காண முகலாய சுல்தான்களின் படையெடுப்புக்குள்ளானபோது அப் பேரரசின் தலநகரத்தின் மிகச்சிறந்த பகுதியாக ஹம்பி விளங்கியது.

அசாமி இலக்கியத்தில் ஒரு முக்கிய நபரான ஆனந்தரம் டெக்கியல் புக்கான் தனது வாழ்க்கையின் சிறந்த பகுதியை நாகானில் கழித்தார்.

முதல் ஆம் நூற்றாண்டில், டார்ட்ஸ் பகுதி (லடாக்கியில் ப்ரோக்பா) தங்க அகழ்வில் சிறந்த பகுதியாக மூத்த பிளினி கூறுகிறார்.

இப்பகுதியில் காணப்பெறும் "ஆண்டவரின் ஊழியன்" பற்றிய பாடல்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே மிகச் சிறந்த பகுதிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

creaming's Usage Examples:

No point in wasting energy screaming now.


The child may sit bolt upright in acute terror, screaming inconsolably.


The verb is used for the creaming or frothing of liquids and of the suffusing of the skin with blood.


Dropping off this little package was accomplished with no regret as she wouldn't cease screaming her head off keeping my nerves on edge the entire time we were together.


Two of the climbers clawed them apart, pulling Dean from him, just as Cynthia reached the front door, screaming for him to stop.


A cheer needs to be made up of words that are comprehensible even when muddied by the sound of dozens of voices screaming hoarsely.


Moments of primal screaming occasionally burst through in this caged beast of a song.


The presence of these rodents at night is made known by their screaming cries.


While bands like Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains and Soundgarden made the biggest waves during the grunge heyday, smaller bands like Mudhoney, the Melvins and the Screaming Trees were also very influential.


A screaming child may not be misbehaving - rather, they may be experiencing the fabric of their shirt or the sounds in their environment as excruciating pain.


The din of many voices was too great; all he could hear was: "ahahah!" and "rrrr!"The space inside the wagons was a din of screaming mules and men.


"You have a new mission, one that's got the feds screaming," Larry reminded him.


She made her way back and circled the screaming pillar, shielding her eyes against its brightness.

Synonyms:

elite, pick, elite group,Antonyms:

lodge, saddle, fuse, fatty,

creaming's Meaning in Other Sites