<< creamlaid creamy >>

creams Meaning in Tamil ( creams வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

சிறந்த பகுதி, சாரம், பாலேடு,creams தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

தீவிர சூரியனை சமாளிக்கத் தயாரான சிறந்த பகுதியாக உள்ளது.

பழிவாங்குதல் குறித்தான திரைப்படங்கள் ஸ்ரீ ருத்ரம் (நூல்) யசூர் வேதத்தின் தலைசிறந்த பகுதியாகக் கருதப்படுவது ஸ்ரீ ருத்ரம்.

ஒவ்வொரு கட்டுரையின் முதல் பக்கத்திலும் ஒரு சாதனையாளரின் மேற்கோளைக் கட்டுரையின் தலைப்பு மற்றும் உள் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கருத்துகளுக்கேற்பக் கட்டம் கட்டிக் கொடுத்திருப்பது இந்த நூலின் மிக சிறந்த பகுதியாகும்.

தேவ்குண்டு நீர்வீழ்ச்சி குளிப்பதற்குச் சிறந்த பகுதியாக, தொடர்ந்து சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கிறது.

சொல்லும் சிறந்த பகுதி இது.

ஆப்பிள் உற்பத்திக்கு தேவேசி வடிநிலமானது ஒரு சிறந்த பகுதியாக உள்ளது.

தொழில்வாழ்க்கை தொடர்நிகழ்வுகளின் சிறந்த பகுதியாக உள்ள இந்த முரண்பாடுகள் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களுடைய தலைவர்களுக்கும் இடையே நடைபெறுபவையாகும்.

மலையேற்றத்தின் சிறந்த பகுதி, கண்காணிப்புக் கோபுரத்திலிருந்து அடர்ந்தத காடு வரை நடந்து செல்வதுதான்.

இணைக்காப்பீடில் உச்ச வரம்பு இருந்தால் காப்பீட்டாளர் அவர் பெற்றிருக்கும் சேவையின் உண்மையான தொகையைச் சார்ந்து மிகவும் குறைவாக கொடுக்கப்படலாம் அல்லது சிறந்த பகுதியைப் பெறலாம்.

விசயநகரப் பேரரசு தக்காண முகலாய சுல்தான்களின் படையெடுப்புக்குள்ளானபோது அப் பேரரசின் தலநகரத்தின் மிகச்சிறந்த பகுதியாக ஹம்பி விளங்கியது.

அசாமி இலக்கியத்தில் ஒரு முக்கிய நபரான ஆனந்தரம் டெக்கியல் புக்கான் தனது வாழ்க்கையின் சிறந்த பகுதியை நாகானில் கழித்தார்.

முதல் ஆம் நூற்றாண்டில், டார்ட்ஸ் பகுதி (லடாக்கியில் ப்ரோக்பா) தங்க அகழ்வில் சிறந்த பகுதியாக மூத்த பிளினி கூறுகிறார்.

இப்பகுதியில் காணப்பெறும் "ஆண்டவரின் ஊழியன்" பற்றிய பாடல்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலேயே மிகச் சிறந்த பகுதிகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

creams's Usage Examples:

Meringues and whipped creams, for example, don't hold up well in hot weather, and they may not taste good by the time you finally cut the cake.


Nothing screams holiday more than platinum and black, so consider the darker and earthier shades of the color wheel for an interesting spin on the gilded classics.


Black leather, stiff and made to keep you standing tall, screams "dominatrix.


And when she cries You hear her silent screams The glass shatters the Grip on her fantasy.


Therefore common natural colors include rich creams and deep fawns and beiges.


Antihistamine tablets and topical creams, gels, sprays, or ointments are used to treat skin hives related to food allergies and itching and hives associated with allergic contact dermatitis and insect bites and stings.


antifungal creams are often combined with steroid creams to treat particular rashes.


s shouts turned to screams, and Kris motioned Rhyn out of the room.


liquoricee creams or gels can be applied directly to herpes sores three to four times per day.


This wine screams grapefruit and crispness.


Scars may be helped by retinoid creams, dermabrasion (operation that smooths top layer of skin) or collagen injections.


Xanthan gum and carageenan are fairly common thickeners used in ice creams and frozen yogurts.


This is the reason why some subcutaneous injections and drugs in creams or ointments include a small amount of the enzyme hyaluronidase.

Synonyms:

elite, pick, elite group,Antonyms:

lodge, saddle, fuse, fatty,

creams's Meaning in Other Sites