<< commote commotional >>

commotion Meaning in Tamil ( commotion வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

கிளர்ச்சி, அமைதியின்மை, குழப்பம்,commotion தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

2012 ஆம் ஆண்டுக்குள், கிளர்ச்சிகளை அரசு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளாலும், சரணடைந்தவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் அதிகாரிகளால் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டன.

இதுவே முதன் முதலில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஏற்பட்ட முதல் கிளர்ச்சியாகும்.

ஆகத்து 23 இல் இங்கிலாந்தின் மூன்றாம் ஜார்ஜ் மன்னர் அமெரிக்கக் குடியேற்றங்கள் கிளர்ச்சியில் ஈடுபடுவதை நாடாளுமன்றத்தில் நவம்பர் 10 இல் அறிவித்தார்.

2021 ஜூலை 15 அன்று காந்தகாரில் உள்ள ஸ்பின் புல்டக்கில் ஆப்கானிஸ்தான் சிறப்புப் படைகளுக்கும் தாலிபான் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையிலான மோதலை படம்பிடிக்கச் சென்ற போது மூத்த ஆப்கானிய அதிகாரியுடன் சித்திகியும் கொல்லப்பட்டார் இவரது உடல் ஆப்கான் செம்பிறை சங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இவர் மகன் அப்சலோம் இவருக்கு எதிராக மேற்கொண்ட கிளர்ச்சியில் கொல்லப்பட்டார்.

அடிமைகள் தொடர்ந்து முன்வைக்கும் அச்சுறுத்தலைக் கண்டு அச்சமடைந்த ரோம் செனட், ரோமில் பணக்காரர் மற்றும் பதவிக்கு வர நினைத்த ஒரே தன்னார்வலரான மார்கஸ் லைசினியஸ் க்ராஸஸை வைத்து கிளர்ச்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவர நினைத்தது.

இந்நிலையும் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிரான துறவிகளின் கிளர்ச்சி காரணமாயிற்று.

கதர் கிளர்ச்சியின் தலைவர்களில் ஒருவராக, பெசாவரில் கிளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க இவர் அனுப்பப்பட்டார்.

கம்யூனிஸ்டுகள் கூட கிளர்ச்சி திட்டங்களுடன் ஒத்துழைத்தனர்.

அவர்களின் எண்பதுகளின் மத்திய-முதல்-பிந்தைய காலம் மற்றும் தொன்னூறுகளின் ஆரம்ப காலத்தில் “அவர்கள் ஒரு கிளர்ச்சித் தன்மையை முன்கொண்டு வந்தனர் என்பதோடு ஆரம்பகால ரோலிங் ஸ்டோன்ஸ் கட்டத்தை நினைவுகூரும் வகையில் அலட்டிக் கொள்ளும் ஹார்டு ராக் இசைக்கு புத்துயிர் அளித்தனர்” என்று இசைத் துறையில் இருக்கும் மனிதர்கள் குறிப்பிடுவதுண்டு.

முன்னதாக 1981 ஆம் ஆண்டில் பிரிவினைவாதிகளின் கிளர்ச்சியால் அசாம் மாநிலத்தில் மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

அப்போதிருந்து, தங்கள் தீர்வுக்காக திதேவிமு ஆயுதமேந்திய கிளர்ச்சியை முன்னெடுத்து வருகிறது.

commotion's Usage Examples:

Before Dean could comment, the conversation ended as a commotion upstairs called for his attention.


My attention was drawn by commotion this bird caused among the three perching Wood Pigeons.


In the 14th century the peninsula became the chosen retreat of several of the emperors, and the monasteries were thrown into commotion by the famous dispute over the mystical Hesychasts.


commotion in the tree as all sorts of mobsters move in to noisily scold the owl.


Since then it has shared in most of the revolutionary movements that have swept over Spain, and has frequently been distinguished by the violence of its civic commotions.


But until the clouds rise above the hill there is an obvious countervailing tendency to compression, and in steep slopes this may reduce or entirely prevent precipitation until the summit is reached, when a fall of pressure with commotion must occur.


The violent political commotions of the next few years allowed but little opportunity for the prosecution of serious studies; the subsequent quieter state of the country, and gradual re-establishment of the language as a means of education, were, however, more favourable to the development of scientific knowledge.


of the Cathari, and in Calabria the apocalyptic gospel of Joachim of Floris, all bearing witness to the commotion of the time.


From the twenty-eighth till the thirty-first all Moscow was in a bustle and commotion.


From 1844 Brazil was free from intestine commotions, and had resumed its activity.


A strange commotion in the hallway drew him from his thoughts, and he pushed the kitchen door open.

Synonyms:

disturbance, tempest, storm center, convulsion, disorder, flutter, turmoil, kerfuffle, to-do, incident, uproar, disruption, storm centre, tumultuousness, tumult, upheaval, hoo-hah, storm, garboil, hoo-ha, earthquake, stir, hurly burly, splash,Antonyms:

organic disorder, functional disorder, basic, fall, order,

commotion's Meaning in Other Sites