<< bohu boil down >>

boil Meaning in Tamil ( boil வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Verb:

காய்ச்சு,boil தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

சு: பாய் - > பாய்ச்சு (பாய்ச்சினான்), காய் (காய்தல்) -> காய்ச்சு (காய்ச்சுதல்).

பாம்பின் சட்டை போலவும் மூங்கிலில் உரித்த மெல்லிய தோல் போலவும் பால் காய்ச்சும் பொழுது எழும் ஆவி போலவும் பால் நுரை போலவும் தெளிந்து வெண்ணிறமான அருவி நீர் வீழ்ச்சியின் தோற்றம் போலவும் பண்டைய தமிழர்கள் நுண்ணிய மெல்லிய ஆடைகளை நெய்தனர்.

ஒரு ஆவியாக்கி என்பது தாவரப் பொருளின் செயல்பாட்டு உட்பொருள்களை காய்ச்சுவதற்குப் பயன்படுத்துவதாகும்.

ஸ்காட்டிஸ் சுத்திகரிப்பாளர்கள், இரவு நேரங்களில் வீட்டிற்கு வெளியில் தான் விஸ்கியை காய்ச்சுவார்கள் ஏனென்றால் காய்ச்சும் போது புகை வருவது தெரியாமல் இருக்கும் என்று.

ஆனால் இதன் விளைவாக கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுதல், கள்ளக்கடத்தல் ஆகிய சட்டவிரோத செயல்கள் அதிகரித்தன.

பியர் உற்பத்தி செய்வதற்காக காய்ச்சும் நீரில் மாற்றங்களைக் கொடுக்க இல்லக் குடிபான (home brewers) உற்பத்தியாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் பல அமிலங்களில் சிட்ரிக் அமிலமும் ஒன்றாகும்.

நீலன் சிலையை அகற்றும் போராட்டம், உப்புக் காய்ச்சும் போராட்டம், மறியல்போராட்டம், தனியாள் அறப்போராட்டம், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் ஆகிய அனைத்துப் போராட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டு பல ஆண்டு சிறையில் வாடினார்.

‘கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுவோர், போதைப்பொருள் குற்றவாளிகள், குண்டர்கள், பாலியல் தொழில் குற்றவாளிகள், குடிசைப் பகுதி நிலங்களைப் பறிப்போர், மணல் திருட்டுக் குற்றவாளிகள், திருட்டு வீடியோ குற்றவாளிகளின் அபாயகரச் செயல்கள் தடுப்புச் சட்டம்’ என்று நீள்கிறது இந்தச் சட்டம்.

இந்த காய்ச்சும் உத்தியானது மிகையாக சமைக்கப்பட்ட சுவையை உருவாக்குவதை தவிர்ப்பதில் மிக முக்கியமான பங்காற்றுகிறது.

காய்ச்சுதல், தணித்தல் மற்றும் பதமாக்குதல் என்பவை மிகப் பொதுவான வெப்பமாக்கும் முறைகளாகும்.

ஊரில் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுபவரான வாசு ( மலேசியா வாசுதேவன் ) மீது பட்டாளத்தான் வெறுப்பு கொண்டுள்ளான்.

விளக்கம்:“வெந்த நெய்-காய்ச்சுகையில் வெண்ணெயின் நீர்ப் பசையற்ற நெய்;கொதிப்புத் தணியாத நெய்.

மண் உப்புக் காய்ச்சுவதால் புதுக்கோட்டை அரசாங்கத்தார்க்கும், ஆங்கில அரசாங்கத்தார்க்கும் ஏற்பட்ட வழக்கு இம் மன்னர் காலத்தில் முடிவுற்றது.

boil's Usage Examples:

Sabatier by fractionating the crude product in vacuo obtained an oi l which boiled between 60° and 85° C.


Faema groups, copper boiler, Sirai Pressostat, Water level sight glass, automatic boiler level control, dual guage manometer.


It forms quadratic prisms, having a violet reflex and insoluble in boiling hydrochloric acid.


It is a yellow oil which boils at 59° C.


It may he shown theoretically that the absolute boiling-point is proportional to the molecular volume, and, since this property is additive, the boiling-point should also be additive.


Several show signs of use as pounders or rubbing stones and others may have been used as pot boilers.


The chief are tanning, fellmongery, wool-washing, bacon-curing, flour milling, brewing, iron-founding, brick-making, soap-boiling, the manufacture of pottery, candles, cheese, cigars, snuff, jams, biscuits, jewelry, furniture, boots, clothing and leather and woollen goods.


They are not decomposed by boiling alkalis, but on heating with hydriodic acid they split into their components.


"His papers, which are numerous, are devoted in great part to atmospheric electricity, waterspouts, cyanometry and polarization of skylight, the temperature of water in the spheroidal state, and the boilingpoint at great elevations.


"Claussen's process consisted in steeping flax fibre or tow for twenty-four hours in a weak solution of caustic soda, next boiling it for about two hours in a similar solution, and then saturating it in a solution containing 5% of carbonate of soda, after which it was immersed in a vat containing water acidulated with z% of sulphuric acid.


The combination is effected in open vats heated by a steam coil and provided with a stirring appliance; if soda ash be used it is necessary to guard against boiling over.


By painters both raw and boiled oil are used, the latter forming the principal medium in oil painting, and also serving separately as the basis of all oil varnishes.


The next higher members of the series are liquids of low boiling point also readily soluble in water, the solubility and volatility, however, decreasing with the increasing carbon content of the molecule, until the highest members of the series are odourless solids of high boiling point and are insoluble in water.

Synonyms:

overboil, simmer, change,Antonyms:

recede, rise, differ, stay,

boil's Meaning in Other Sites