<< adoor adoptable >>

adopt Meaning in Tamil ( adopt வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Verb:

தத்து எடு,adopt தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

அவரின் தாயார் மறைந்ததால், தாய்மாமன் மூலம் தத்து எடுக்கப்பட்டு வளர்ந்தார்.

ஐந்தாம் வயதில் தாய்மாமன் வெங்கடாசலம்-சரஸ்வதி குடும்பத்தினர் இவரைத் தத்து எடுத்துக் கொண்டனர்.

பித்தூரின் இரண்டாம் பாஜி ராவ் பேஷ்வா, 1827ஆம் ஆண்டில் நானா சாகிப்பை தத்து எடுத்து வளர்த்தார்.

சிங்குக்கு 5 வயதானபோது, மண்டா நகரின் மன்னர் ராஜ்பகதூர் அவரை தனது வாரிசாக தத்து எடுத்துக் கொண்டார்.

ஜூன் 28, 20006இல் மூன்றாவது மகன் குயின் கெல்லியை தத்து எடுத்தார்.

இதில் ஒரு தத்து எடுக்கப்பட்ட பெண்ணாக அவரது சிறுவயது தோல்வியால் திருமணத்தை நிறுத்த முயற்சிக்கும் குற்றத்தை செய்பவராக இதில் நடித்தார்.

அவர்களது ஒரே மகனும் 1824இல் இறந்து விடவே, சென்னம்மா சிவலிங்கப்பா என்பவரைத் தன் மகனாக தத்து எடுத்துக் கொண்டு, அவருக்கே முடிசூட்டினார்.

கொங்கு தேசத்தையும் கன்னட தேசத்தையும் ஆட்சி செய்த கிருட்டிண வர்மன் பிள்ளை இல்லாமல் போகவே விஷ்ணுகோப மகாதிராயனைப் போலவே பரிகுலாத்திரிராயன்மகன் டிண்டீகராயனை தத்து எடுத்துக்கொண்டான்.

Coleman) மூலம் இவர் தத்து எடுக்கப்பட்டார்.

அவர் சங்கரதாசரை தன்னுடைய மகனாக தத்து எடுத்துக்கொண்டார்.

நாராயண பிர்லா குடும்பத்தினரால் தத்து எடுக்கப்பட்ட பல்தேவ் தாஸ் பிர்லா (Baldev Das Birla) என்பவரும் பூல் சந்த் சொடானி என்பவரும் கூட்டுச் சேர்ந்து அபின் எனும் போதையூட்டுகிற, வலிநீக்கி மருந்துப்பொருள் அல்லது போதைப் பொருள் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இவர்கள் இருவரும் ஒரு பெண் பிள்ளையைத் தத்து எடுத்தனர்.

அதனால், அதிகாரபூர்வமாக கஜேந்திரினை தத்து எடுத்துக்கொள்ள முடிவுசெய்கிறார் அழகர்சாமி.

adopt's Usage Examples:

These proposals are not formally adopted, of course; any such formal change is required to emanate from the offices of English Nature.


He now took the lead in the reform of the pronunciation of Greek, his views after considerable controversy being universally adopted.


Among the most common causes of imprisonment was the practice adopted by judges and magistrates of tendering to Friends (particularly when no other charge could be proved against them) the Oaths of Supremacy and Allegiance (5 Eliz.


Fewer telescopes have been made of this than perhaps of any other form of reflector; but in comparatively recent years the Cassegrain has acquired importance from the fact of its adoption for the great Melbourne telescope, and from its employment in the 60-in.


The Pan-Serb section of opinion in Belgrade, encouraged in this instance by some of the army chiefs for strategic reasons, has always coveted northern Albania: and the Montenegrin Unionists, led by Radovie, made every effort to secure the adoption of their full claim by the Yugoslav delegation.


"In former times, your Majesty," he said, "the notion being that mankind were naturally inclined to evil, a system of severity prevailed in schools; but now, when we recognize that the inborn inclination of men is rather to good than to evil, schoolmasters have adopted a more generous procedure.


A new order of battle was adopted - the troops being massed in crescent formation, with a reserve in the shape of a parallelogram ready to strengthen the weakest point.


If ectoparasitic and attached to the skin, apertures or gills, the Trematode adopts more elaborate adhesive organs and undergoes a less complex development than are required for the endoparasitic members of the class.


Sir Alfred Milner reached the Cape in May 1897, and after the difficulties with President Kruger over the Aliens' Law had been patched up he was free by August to make himself personally acquainted with the country and peoples before deciding on the lines of policy to be adopted.


Lord Mongo prowls mad angry in a quarry, adopting various guises and railing his gob against a gyrating void.


While adoptions expenses can vary greatly, you should know about all of the costs up-front.


Use and exposure categories The UK compromise proposals allow registrants to adopt a voluntary approach to use and exposure categories.

Synonyms:

follow, espouse, adhere, take, stick, abide by, pick out, choose, comply, select,Antonyms:

obviate, go, abstain, string, iodinate,

adopt's Meaning in Other Sites