<< descend descendants >>

descendant Meaning in gujarati ( descendant ગુજરાતી ભાષામાં આ શબ્દનો અર્થ શું છે?)વંશજો,

Noun:

વંશજો,

descendant ગુજરાતી ભાષામાં ઉદાહરણ:

ત્રીજા પુત્ર દેવઘણજી (અથવા સવઘણજી) વંશજો ચુડસમા (લાઠીયા) કહેવાયા છે.

અધેવાડા ગોહિલ રામદાસજી વડે તેમના પુત્ર સાદુલજીને આપવામાં આવ્યું હતું અને તેમનાં વંશજો હજુ પણ જીવિત છે.

ઈસ્લામના બોધથી વિપરીત ઈસ્લામમાં પરિવર્તિત થયેલા નીચી જાતિના વંશજોને "નોબલ" અને "અશરફ" દ્વારા ભેદભાવનો સામનો કરવો પડે છે.

ચંદ્રવંશી ક્ષત્રિયો ચંદ્રનાં વંશજો મનાય છે.

તેમણે જૂતા વેચવા માટેના એક પ્રતિનિધિને ન્યૂઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચથી જર્મની મોકલ્યો હતો અને એડોલ્ફ ડેસલરના વંશજોને (એમેલિયા રેન્ડાલ ડેસલર અને બેલ્લા બેક ડેસલર) મળ્યા હતા અને ત્યાં કંપનીનો પ્રચાર કરવા થોડીક વસ્તુઓ સાથે પ્રતિનિધિને પાછો મોકલ્યો હતો.

રા' નવઘણ દ્વિતીય ના ચાર પુત્રો પૈકી રાયઘણ જી ને ભડલી જાગીર આપી જેમણે ચુડાસમા શાખા ચાલુ રાખી, છત્રસાલજી ને સરવા ની જાગીર મળી જે પરથી તેમના વંશજો સરવૈયા કહેવાયા, દેવઘણજી ના વંશજો ચુડાસમા લાઠીયા શાખા ગણાય છે અને સૌથી નાના પુત્ર રા' ખેંગાર ને જૂનાગઢ ની ગાદી મળી, જેમના વંશજો આગળ જતા રાયજાદા કહેવાયા.

તેમણે તો આ પ્રકારના તાબેદાર લોકોમાંથી તથાકથિત વંશ ઉદગમને બોલાવવાનું જારી રાખ્યું હતું જેથી મજૂરોની બજારનાં ઉપલાં સ્તરથી કલ્પિત વંશજોને દૂર રાખી શકાય.

આ પુરાણમાં ઐરાવત (ઇંદ્રનો સાત સુંઢવાળો હાથી) અને તેનાં ચાર દાંત વાળા વંશજોનો ઉલ્લેખ છે.

ભાટી રાજપૂત, જાદમ ના વંશજો છે.

અણદેજ નામ અણદા રબારી પરથી પડેલુ, તેઓ ઉલ્વા શાખના રબારી હતા, હાલ પણ તેમના વંશજો અણદેજમાં વસે છે.

મરમઠના ઇતિહાસ નું સોપાન એટલે ત્યાં વસતાં આહીર જ્ઞાતિનાં વરૂ જેઓ પૂર્વે ક્ષત્રિય કાઠી દરબારનાં વંશજો હતાં તેમનાં આહીર થવાનો ઇતિહાસ મરમઠ સાથે જોડાયેલો છે જેની સાક્ષી પૂરતી વીરગતિ પ્રાપ્ત #બટાર_જેઠવા ની ખાંભી જેને પાળિયો પણ કહે છે તે મરમઠ ગામનાં ગૌચરણ માં જે ખળખળ તરીકે ઓળખાય છે ત્યાં આવેલ છે.

આધુનિક ભારતનાં યાદવ અથવા આહીર(આયર) યદુવંશજો મનાય છે.

ફોફા ના બારમી પેઢીના વંશજો હાલ પણ ફોફળીયા માં વસે છે, ફોફા રબારીએ ઊંટને પાણી પીવા માટે બનાવેલ પાણીના કુંડ આજે પણ ફોફળીયા માં છે.

descendant's Usage Examples:

Although forbidden entry to Portugal by the law of exile against the descendants of Miguel I, he visited the country in secret in 1929.


1244/1247) was a descendant of the Counts of Périgord and a Grand Master of the Knights Templar.


In 1567, Matsudaira Motonobu – then known as Tokugawa Ieyasu (1542–1616) – grandson of Kiyoyasu, was recognized by Emperor Ōgimachi as a descendant of Seiwa Genji; he also started the family name Tokugawa.


July 24, 1998 – One of the "wiliest and slickest crooks" in the Chicago Outfit, high ranking Greek descendant.


Elizabeth's estates later passed to the Wellesley family, who were ancestors of the Duke of Wellington and descendants of her daughter, Elizabeth, by her first husband.


**Abu-Ya'la al-Hamza - He was a descendant of Hamza and was a knowledgable man.


Theory In biology, ethology and sociology, alloparental care is defined as any form of parental care, which is directed towards non-descendant young.


He died without any descendants.


This book defines the term (which Williams translated as black sounds) as the linguistic and para-linguistic features which on a concentric continuum represent the communicative competence of the West African, Caribbean, and United States slave descendants of African origin.


Jared, not the brother of Jared; Ether, the final writer and perhaps the abridger of the record, was a descendant of Jared and might naturally have emphasized.


The non-descendant young in whom the alloparent invests can be conspecific (of the same species) or heterospecific (of a different species), a phenomenon often observed in fish and a select number of bird species.


Although the biblical passage includes in this up to the tenth generation of the descendants of a mamzer, classical rabbis interpreted this as an idiom meaning forever.Synonyms:

descendent, child, relative, relation, scion,

Antonyms:

male offspring, parent, female offspring, adult, ancestor,

descendant's Meaning in Other Sites