<< orotundity orphanage >>

orphan Meaning in Tamil ( orphan வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

அநாதைக்குழந்தை, அனாதை,orphan தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

இறுதியாக தன் தம்பியின் ஒரு சங்கீதக்கச்சேரியை பார்க்கப்போய்விட்டு போதையில் வரும்போது வாகனத்தில் மோதுண்டு அனாதைப்பிணமாக கிடக்கிறான்.

பிருந்தாதேவி ஏழை அனாதைக்குழந்தைகள், விதவைகள் ஆகியோருக்காக வைத்தியர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியின் பெயரில் மகளிர் இல்லம் அமைத்து, 5000த்திற்கும் மேற்பட்ட மங்கையர்களுக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்ந்தவர் ஆவார்.

துரை ஆதரவற்றவர்களுக்கான அனாதை இல்லம் நடத்துகிறார்.

சிறு வயதிலேயே அனாதையாக இருந்த இவர் சகல கலைகளிலும் பிரசித்தி பெற்று விளங்கினார்.

மகா ஒரு அனாதை இல்லத்தில் வளர்க்கப்படுகிறார், அதே நேரத்தில் முனி ஒரு விதவையால் தத்தெடுக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுகிறார்.

2008 ஆம் ஆண்சு திசம்பரில், ஷெப்பர்ட்ஸ் ஃபீல்ட் வில்லேஜ் குழந்தைகள் அனாதை இல்லத்திற்கான நிதி திரட்டுவதற்காக கலை கண்காட்சியை நடத்தியது.

இதை அறிந்த இராஜா தன் தாயாரை அனாதை என்ற நிலையில் விட்டு தன் காதல் வெற்றி பெற அவசியமில்லை என முடிவெடுத்து தான் தன் தாயுடன் இருந்து தன்னால் ஆன பணிவிடைகளைச் செய்து கொள்வதென முடிவெடுத்து நர்மதாவுடனான பயணத்தைப் புறக்கணிக்கிறார்.

ஹச்னின் மகனான் சோராபை ஒரு அனாதை இல்லத்திலிருந்து மீட்குமாறு ரகீம்கான் வேண்டுகிறார்.

(ஆதரவில்லாத ஏழை மற்றும் அனாதைகளுக்கு உதவ அவள் எப்போதும் தயாராக இருப்பதை அவன் எத்தனையோ முறைகள் கவனித்திருக்கிறான்.

இதில்19 ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ஒரு அனாதை விடுதியில் இருந்து தப்பி ஓடும் சிறுவன் ஒரு திருட்டுக் கும்பலுடன் சேர்ந்து கொள்கின்றான்.

சித்தன் (விக்ரம்) இளவயதிலேயே அனாதை ஆனவன்.

அவருடைய அனாதை இல்லத்தில் இருந்த சிலரையும் இவர் தன்னுடன் கூட்டிச் சென்றார்.

|மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் நலம் உள்ளிட்ட சமுக நலம், அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் குற்றவாளிகள் சீர்திருத்த நிர்வாகம், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி மற்றும் இரவலர் காப்பு இல்லங்கள், மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் மற்றும் சமுக சீர்திருத்தம்.

orphan's Usage Examples:

"Among the charitable institutions are the Home for the Friendless, the Buffalo, St Vincent's and St Joseph's orphan asylums, St John's orphan home, St Mary's asylum for widows and foundlings, and the Ingleside home for erring women.


Dover has a fine city hall of red brick and freestone; a public library containing (1907) 34,000 volumes; the Wentworth hospital; the Wentworth home for the aged; a children's and an orphans' home.


Wakefield was for a short time at Westminster School, and was brought up to his father's profession, which he relinquished on occasion of his elopement at the age of twenty with Miss Pattle, the orphan daughter of an Indian civil servant.


There is a theatre, an orphanage and a municipal library.


Hospitals, orphanages, schools and an admirable college in Seoul have been founded, along with tri-lingual (Chinese, Korean and English) printing-presses; religious, historical and scientific works and much of the Bible have been translated into En-mun, and periodicals of an enlightened nature in the Korean script are also circulated.


Nanny in a Romanian orphanage Nanny in a Ski Resort, Nanny on Camp America.


There is an orphan asylum in the district of Parapatna.


He was the son of a tailor, and was left an orphan in his eighth year; but, through the kindness of a friend, admission was gained for him into the military school of his native town, which was then under the direction of the Benedictines of Saint-Maur.


There is an Anglican convent of the Sisters of St Lawrence, with orphanage and school.


He found a patron in Mary Fitzroy, duchess of Richmond, and having been ordained deacon by Ridley in 1550, he settled at Reigate Castle, where he acted as tutor to the duchess's nephews, the orphan children of Henry Howard, earl of Surrey.


Among the charitable institutions are the Home for the Friendless, the Buffalo, St Vincent's and St Joseph's orphan asylums, St John's orphan home, St Mary's asylum for widows and foundlings, and the Ingleside home for erring women.


Many of these still remain in another form (the district hospital, the lunatic asylum, the gaol, two asylums for the infirm and destitute, the Protestant and Catholic orphan schools), involving a government expenditure which partly sustains the business of the town.


He also founded orders of School Brothers and School Sisters, to work in the various educational agencies he had called into existence, and he laboured to institute orphanages and rescue homes.

Synonyms:

small fry, fry, tiddler, shaver, child, kid, nipper, youngster, minor, tike, tyke, nestling,Antonyms:

ancestor, male offspring, parent, female offspring, senior,

orphan's Meaning in Other Sites