<< offsider offsprings >>

offspring Meaning in Tamil ( offspring வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

குழந்தை,offspring தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

இதனையடுத்து ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு 1989 இல் மே தனது மற்ற குழந்தைகளுடன் எலோனைத் தொடர்ந்து கனடா சென்றனர்.

கனக் முகர்ஜி (1921-1995), அரசியல் ஆர்வலர் ஷகுலதா ராவ் (1886-1969), சமூக சேவகர் மற்றும் குழந்தைகள் எழுத்தாளர்.

புரிந்தும் படிக்க இயலாமை நிலைமையால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை மாதிரிகளை ஆய்வுசெய்ததன் வாயிலாகவே இக்காரணிகள் அடையாளங்காணப்பட்டுள்ளன.

ஆனந்த் அவரது பெற்றோருக்கு மூன்றாவது குழந்தையாகப் பிறந்தார்.

2017ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியகம் ஒற்றை பெற்றோர் வீடுகளில் வாழும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையை குடும்பத்தின் இனத்தால் உடைத்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது.

பீர்முகமது இறுதிகாலங்களை குழந்தைகளுடன் கழித்தார்.

ராஜாராம் மோகன் ராய் அவா்களின் தாக்கத்தால் வசதியுள்ள வங்காளிகள் தமது குழந்தைகளுக்கு ஆங்கிலக் கல்வி அவசியம் எனக் கருதி அக்காலத்தில் போதித்து வந்தனா்.

அமைப்பின் ஒரு பகுதியாக, சிறுபான்மை பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு பொருட்களை இவர் தயாரிக்கிறார்.

இந்தத் தாக்குதலில் தாக்கியவர்கள் முதியோர், குழந்தைகள் அனைவரையும் தாக்கியுள்ளனர்.

பண்டைய கிரேக்க நபர்கள் தினா சனிச்சர் (Dina Sanichar) ஒரு காடு வாழ் குழந்தையாவார்.

வி -6 நோய்த்தொற்றின் போது சுமார் 30% குழந்தைகளில் வெளிக் கொப்பளங்கள் ஏற்படுகிறது.

இப்பெற்றோர்களுக்குப் பிறந்த குழந்தைகளில் நான்கு மகன்களும் இரண்டு மகள்களும் மட்டுமே உயிருடன் இருந்தனர்.

எட்வர்ட்ஸ் நோய்த்தொகையினால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக இதயம் மற்றும் சிறுநீரக பிரச்சினைகள், சுவாச பிரச்சினைகள், நுரையீரல் மற்றும் சிறுநீர் மண்டலத்தின் அடிக்கடி தொற்றுகள் ஏற்படல், என்புகள் பலவீனமடைதல், உணவு தொடர்பான சிக்கல்களினால் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படல், கடுமையான கற்றல் குறைப்பாடு என்பன காணப்படலாம்.

offspring's Usage Examples:

He also might say, from it as His offspring, to it as the object of His outgoing love are all things.


In some cases a pair of animals pro- ‘ duce ten million offspring, and in such a number a large range of congenital variation is possible.


He is famous for his numerous amours, especially with the nymphs of springs and fountains; his offspring were mostly wild and cruel, like the sea - the Laestrygones, Polyphemus, Antaeus, Procrustes and the like.


governess of these offspring was Madame de Maintenon, who subsequently entered into a morganatic marriage with the monarch.


At the rate Ed is having female offspring; he'll have to be one of your geldings.


Like the fruit of a garden I will give thee offspring.


Anyone who has a child knows the love and concern parents feel for their offspring.


It was not until 1876 that the axolotl in its Amblystoma state, offspring of several generations of perennibranchiates, was first observed to spawn, and this again took place in the reptile house of the Jardin des Plantes, as reported by Professor E.


But in general we find that elaboration of imaginal structure is associated with degradation in the nature of the larva, cruciform and vermiform larvae being characteristic of the highest orders of the Hexapoda, so that unlikeness between parent and offspring has increased with the evolution of the class.


The offspring of the virgin females are in most of these instances females; but among the bees and wasps parthenogenesis occurs normally and always results in the development of males, the " queen " insect laying either a fertilized or unfertilized egg at will.


Uranus detested his offspring, and hid them in crannies of Earth.

Synonyms:

relative, kid, child, eldest, progeny, love child, relation, by-blow, bastard, firstborn, grandchild, baby, illegitimate child, successor, whoreson, issue, heir, illegitimate,Antonyms:

parent, genuine, outgo, block, recall,

offspring's Meaning in Other Sites