<< lessing lessoned >>

lesson Meaning in Tamil ( lesson வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

பாடம்,lesson தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

மீன்பாடம்(மீன்பிடிக்க).

2016 ஆம் ஆண்டு வாக்கில், இந்தோனேசிய தீவுக்கூட்டத்தினைச் சேர்ந்த ஊர்வன மற்றும் நீர்வாழ் மிருகங்களின் பாடம் செய்யப்பட்ட உடல் மற்றும் எலும்புக்கூடுகளின் தொகுப்புகள் இந்த அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்நூலின் மூல பாடம் (செப்துவசிந்தா) என்னும் கிரேக்க விவிலியத்தில் உள்ளது.

கூடுதலான நுணுக்கமிகு பயிற்சிகளைச் செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் பொருட்டு மூச்சுப்பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது.

அதன்பின் டெல்லிப் பல்கலைக்கழகத்தைச் சார்ந்த கிரோரிமால் கல்லூரியில் அறிவியல் பாடம் கற்று அதில் இளங்கலைப்பட்டம் பெற்றார்.

தனது மொழிபெயர்ப்பாளரான அலப்பூ என்பவர் மூலம் 5,000 தமிழ் வார்த்தைகளைத் தெரிவு செய்து மனப்பாடம் செய்தார்.

எபிரேய பாடம் விளக்கும் நிகழ்ச்சிகளின் போக்கில் எவ்வகை மாற்றத்தையும் கிரேக்க இணைப்புகள் தோற்றுவிக்கவில்லை.

இந்நூலின் எபிரேய பாடம் முழுதும் தொலைந்துவிட, இதன் மொழிபெயர்ப்பான கிரேக்க பாடமே நமக்கு மூல பாடமாகப் பயன்பட்டுவருகிறது.

| 16||பொறியியல், தொழில்நுட்பம்||அடிப்படை ரேடியோ தொடர்பாடம்||கதிரவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி||அடையாளம் நிறுவனம், புத்தானத்தம், திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம்.

மெய்ப்பாடம், உடற்கட்டு, மூச்சுப்பயிற்சி, குத்துவரிசை, தட்டுவரிசை, அடிவரிசை, பிடிவரிசை, சிலம்பாட்டம், வர்மம் முதலானவை சிலம்பக்கலையின் முக்கியக் கூறுகளாகும்.

10,000 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகையைக் கொண்டுள்ள இரண்டு தீவுகளில் வல்லர்பாடம் தீவும் ஒன்றாகும், மற்றொன்று வில்லிங்க்டன் தீவு ஆகும் இதைச் சுற்றி கொச்சி துறைமுகம் அமைந்துள்ளது.

பாடல் முறையில் அமைந்திருக்கும் கணித சூத்திரங்கள், சிற்ப சாத்திரங்கள், வர்ம சூத்திரங்கள், களரி அடி முறைகள் என பலவும் மனப்பாடம் செய்ய முற்காலத்தில் சுலபமாக இருந்ததால் நினைவுக்குக் கொணர எளிதாக அமைந்தன.

அங்கு இவர் பொதுச் சார்பியல் கோட்பாடு பற்றிப் பாடம் நட்த்துகிறார்.

lesson's Usage Examples:

1 Ibn 1Vlashkawaih wrote a history from the creation to 980, with the purpose of drawing the lessons of the story, following Tabari closely, as far as his book is known, and seldom recurring to other sources before the reign of Moqtadir; what follows is his own composition and shows him to be a writer of talent.


It was not a lesson, but only one of her recreations.


We've both learned important lessons about ourselves.


Customizing the para template (or import precedence lesson) 32.


The cover advertised art lessons for anyone drawing cartoon pictures and seeking "A rewarding career.


Overhydration, which has been cited as a hazard of infant swimming lessons, occurs whenever a baby drinks too much water, excretes too little fluid, or consumes and retains too much water.


In painting he had lessons from Copley Fielding and afterwards from J.


Three years later, unlessoned by this experience, Louis signed the treaty of Blois (1504), whereby be invited the emperor Maximilian to aid him in the subjugation of Venice.


They provide basic lessons to help encourage others to learn the ins and outs of airbrushing.


Younger students can use coloring pages or make a mini storybook to help explain the lesson.


"Much more formality is kept between the student and the teacher, with ritualized greetings and farewells during every lesson.


The royal pupils spent their lesson hours, as Nicholas afterwards confessed, " partly in dreaming, partly in drawing all sorts of nonsense," in the end " cramming " just enough to scrape through their examinations without discredit.


My cousin tells me I've lost my way in the lessons of my forefathers.

Synonyms:

tennis lesson, instruction, course, music lesson, course of study, golf lesson, teaching, pedagogy, class, course of instruction, language lesson, dance lesson,Antonyms:

immorality, unchaste, persuasive, inexperience, unenlightenment,

lesson's Meaning in Other Sites