<< hopdogs hoped >>

hope Meaning in Tamil ( hope வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

நன்மை ஏற்படும் என நம்பு, எதிர்பார், நம்பிக்கை,hope தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

இந்த முரண்போலியான எதிர்பார்ப்பை வெறுத்து பல பண்பாடுகள் வளர்ச்சியடைந்து, "துன்பியல்" என்பதை குறிப்பிட்ட நாடக கவிநய பரம்பரியத்திற்குக் குறிப்பிட்டன.

உடலுக்குள் இது β-அலானினாக நீராற்பகுப்பு அடையுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது .

இந்தத் தோல்வியின் காரணமாக படையெடுத்து வந்தவர்களின் கருணையை எதிர்பார்த்து இருக்கும் நிலைக்கு ருஸ் சமஸ்தானங்கள் தள்ளப்பட்ட போதும், மங்கோலியப் படைகள் பின்வாங்கின.

கான் வித் தி விண்டிற்கு பிறகு இதுவே அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படமாக இருந்தது.

இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காத மன்னன் மிரண்டு விட்டான்.

இதற்கான நேரத்தை கண்டறியவில்லை என்றால், ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரை எதிர்பார்க்க இயலாது.

அவனோ சிபியோ ஆஃப்ரிகானசின் தந்தையோ ஆல்ப்ஸை ஹன்னிபால் தாண்டுவான் என்பதை எதிர்பார்க்கவில்லை.

அதனுடன் உருவாகி வரும் உலக கார்பன் சந்தையின் மீதான எதிர்பார்ப்பையும் "கார்பன் தொழில் துறை" உருவாதலையும் உள்ளடக்கியது.

எதிர்பார்த்ததை விட இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாக, அதாவது 1990ஆம் ஆண்டு 21 நிலையங்களுடன் இந்த வழித்தடம் முழுவதுமாக கட்டி முடிக்கப் பட்டது .

நிகழ்தகவுக் கோட்பாட்டில், X ஒரு நிகழ்தகவு வெளி; அதன் நிகழ்தகவு அளவு \mathbb{P}; A ஒரு அளவிடக்கூடிய கணம் எனில் A இன் நிகழ்தகவுக்குச் சமமான எதிர்பார்ப்பு மதிப்புடைய சமவாய்ப்பு மாறியாக 1A இருக்கும்.

விண்டோசு 7 இன் வரலாற்றுப் பாதையில் பல்வேறு மைல்கல்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது.

இதன் பொருள் இலாரன்சியம் தனிம அட்டவணையில் அதன் நிலைக்கு எதிர்பார்த்ததை விட அதிக நிலையற்ற தன்மையைக் கொண்டுள்ளதாகக் கருதலாம், அத்துடன் ஈயத்துடன் ஒப்பிடக்கூடிய நிலையற்ற தன்மையைக் கொண்டிருக்கலாம்.

எனினும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகளவான HCFC படை மண்டலத்தை அடைந்து ஓசோன் படைக்கு அழிவேற்படுத்தியதால், வேறு பல ஓசோனுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத மாற்றீடுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

hope's Usage Examples:

All hope of crushing revolutionary Vienna with Magyar aid was thus at an end, and Jellachich, who on the 10th issued a proclamation to the Croat regiments in Italy to remain with their colours and fight for the common fatherland, was free to carry out his policy of identifying the cause of the southern Sla y s with that of the imperial army.


He wanted to specialize in sports medicine, and be an orthopedic surgeon.


Many interviewees make the mistake of emphasizing what they hope to get out of the job rather than on what they can contribute to the business.


Meanwhile Germany was suffering severely from internal disorders and from the inroads of her rude neighbors; and when in the year Iooo Otto visited his northerfl kingdom there were hopes that he would smite these enemies with the vigour of his predecessors.


"Trey hoped that his dad would instruct him on how to ride a bicycle soon.


I questioned the newspaper woman in Boston, by telephone, in hopes of enticing her to meet with me under the guise of my writing a magazine article.


But just in case you thought it was all over, no need to fear…Curry is writing a book about her life, which she hopes will be made into a film, and Knight is proffering his own line of hair care products.


"Flip five coins and hope they all come up the same," I cautioned.


His collected works, with a memoir by his son-in-law, Samuel Stanhope Smith (who succeeded him as president of the college), were edited by Dr Ashbel Green (New York, 1801-1802).


, for pardon, he entered the service of Augustus the Strong of Saxony and Poland, with the deliberate intention of wresting from Sweden Livonia, to which he had now no hope of returning so long as that province belonged to the Swedish Crown.


Don't let your emotions overpower you!He couldn't hope to overpower them all at once.


" Every species (according to Schopenhauer) has of its own will, and according to the circumstances under which it would live, determined its form and organization, - yet not as something physical in time, but as something metaphysical out of time.


"It was a time when the pen was more powerful than the sword, when a secretary of state would treat with condescension a Witty pamphleteer, and when such a pamphleteer might hope, not in vain, to become a secretary of state.

Synonyms:

wish, trust, desire,Antonyms:

extrovert, granter, resident, unemotional person,

hope's Meaning in Other Sites