<< heinz heir apparent >>

heir Meaning in Tamil ( heir வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

வழித்தோன்றல்,heir தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

இவர்களின் வழித்தோன்றல்கள் முன்னாள் மங்கோலிய பேரரசின் பல பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர்.

protected - பாதுகாக்கப்பட்டது: தன் வகுப்பும், அதன் வழித்தோன்றல் வகுப்புக்களும் பயன்படுத்தலாம்.

இவரது கருத்துப்படி இன்றைய ஆசுத்திரேலியத் தொல்குடியினர், முதல் அலைப் புலம்பெயர்ந்தோரின் வழித்தோன்றல்கள் ஆவர்.

பாரதிதாசனாரால் 'என் மூத்த வழித்தோன்றல், எனக்குப் பின் கவிஞன்.

இவரது பிந்தைய வழித்தோன்றல்களான மிர்சா முகம்மது ஹைதர் துக்லத் போன்றோரால் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது: அவர்களது சொந்த மக்களின் ஆதரவை தக்கவைக்க அவர்களுடன் ஒரு நாடோடி வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதே சிறந்ததாக இருக்கும்.

தென் கரோலினாவின் நீக்ரோ சட்டம் (1848) "நீக்ரோ என்ற சொல் அடிமை ஆப்பிரிக்கர்கள் மற்றும் அவர்களின் வழித்தோன்றல்களுக்கு மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டது.

வைட்டமின் D மற்றும் அட்ரினல் சுரப்பி ஹார்மோன்கள் கார்டிசோல் மற்றும் அல்டோஸ்டிரான், அத்துடன் பால் சுரப்பிகளான புரோஜெஸ்ட்டிரோன், ஈஸ்ட்ரோஜென்கள், மற்றும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் மற்றுமதன் வழித்தோன்றல்கள் உள்ளிட்ட ஸ்டெராய்ட் ஹார்மோன்களின் தொகுப்பிற்கு கொழுப்பு ஒரு முக்கிய முன்னோடி மூலக்கூறாக இருக்கிறது.

இராஷ்டிரகூடர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் பாதமி சாளுக்கியர்களின் வழித்தோன்றல்கள் மேலைச்சாளுக்கிய மன்னர் இரண்டாம் தைலப்பன் அரசை நிறுவி, கிபி 973 முதல் 1195 முடிய ஆண்டனர்.

யயாதி மன்னன் கோபத்தின் காரணமாக, தன் மூத்த மகன் யதுவும், அவனது வழித்தோன்றல்களும், இனி நாட்டை அரசாளும் உரிமையில்லாது போகக்கடவது எனக் கொடுத்த சாபத்தால், யதுவின் வழித்தோன்றல்கள் நாட்டை ஆள இயலாது ஆடு, மாடுகள் மேய்த்து, பால், தயிர், வெண்ணெய் போன்ற பால் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் யாதவர் குலம் தோன்றியது.

களப்பிரரின் வழித்தோன்றல்கள் முத்தரையர் என்று இந்நூல் ஆசிரியர் எழுதியுள்ளார்.

வாய் வழி செய்திகளின் படி, ராணா தாரு மக்கள், இராஜஸ்தானின் தார் பாலைவனத்தின் இராசபுத்திரர்கள் புலம்பெயர்ந்து, கிழக்கு உத்தரகாண்ட், வடக்கு உத்தரப் பிரதேசம், வடக்கு பிகார் மற்றும் நேபாளத்தின் தராய் சமவெளிகளில் குடியேறியவர்களின் வழித்தோன்றல்கள் எனக்கருதப்படுகின்றனர்.

ஆனால், ஏதோ ஒரு தலைமுறையில் அவர்களின் வழித்தோன்றல்கள் அனைவரும் ஆண்களாக இருக்கும்போது அவர்களுடைய இழைமணிய மரபுப்பொருள் அதற்குமேல் கடக்க முடியாமல் போய்விடுகிறது.

அதேவேளை வெளவாலும், திமிங்கிலமும் பல வேறுபாடுகளைக் கொண்டிருந்தாலும், அவற்றின் இளம் வழித்தோன்றல்களுக்குப் பாலூட்டும் இயல்பானது, ஒரு பொது மூதாதையிலிருந்து பெறப்பட்டதாக இருக்கின்றமையினால், அவை இரண்டும் பாலூட்டிகள் என்ற பொதுவான வகுப்பிற்குள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

heir's Usage Examples:

Usually, substance abusers will feel anxiety as a side effect of their drug of choice or from withdrawal symptoms.


convulse the nations, bringing famine in their train.


The leaf-traces, where they traverse the cortex, have the structure of the foliar bundles in Cycads, for they are of the collateral type, and their xylem is mesarch, the spiral elements lying in the interior of the ligneous strand.


All hope of crushing revolutionary Vienna with Magyar aid was thus at an end, and Jellachich, who on the 10th issued a proclamation to the Croat regiments in Italy to remain with their colours and fight for the common fatherland, was free to carry out his policy of identifying the cause of the southern Sla y s with that of the imperial army.


Teenagers tend to push the envelope of permissiveness, and while a cruise ship is a relatively safe environment, in order to help their teens enjoy the vacation parents should avoid ships that.


"Pay for theirs too," he said.


Algae are, however, so heterogeneous a class, of which the constituent groups are so inadequately known, that it is at present futile to endeavour thus to exhibit their pedigree.


Early opticians and microscopists gave their chief attention to the improvement of the simple microscope, the principle of which we now explain.


In military alliances, however, it is much likelier that when nations choose their friends, they create enemies where there were none before.


The Maclaurins acquired the district as early as the 9th century and occupied it for several hundred years until ousted by the Macgregors, a neighbouring clan, who had repeatedly raided their lands, and in 1558 slew the chief and many of his followers.


Although the Vaishnava sects hitherto noticed, in their adoration of Vishnu and his incarnations, Krishna and Ramachandra, usually associate with these gods their Brot wives, as their saktis, or female energies, the sexual element is, as a rule, only just allowed sufficient scope to enhance the emotional character of the rites of worship.

Synonyms:

heir presumptive, heir apparent, inheritor, heritor, receiver, heiress, inheritress, heir-at-law, inheritrix, recipient,Antonyms:

outgo, parent, lender, heir presumptive, heir apparent,

heir's Meaning in Other Sites