<< foredooms forefathers >>

forefather Meaning in Tamil ( forefather வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

மூதாதை,forefather தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

1325 ஆம் ஆண்டில், இந்த தீவை உம்ராலாவின் கோகில் தலைவரும், பாவ்நகர் மாநில குடும்பத்தின் மூதாதையருமான மொகதாசி கோகில் என்பவர் கைப்பற்றினார்.

இதன் அம்சங்கள் ஆர்க்கிபாக்டீரியாவில் காணப்படும் மூதாதைய நியூக்ளியோசோம்களை நினைவூட்டுகின்றன.

அவரின் மனைவி பிராண்டா மற்றும் எட்டு வயது மகன் ஜான் ஆண்ட்ரூ ஆகியோருடன் தனது மூதாதையர் வாழ்ந்து மறைந்த ஹெட்டன் அபே என்ற பெயர் கொண்ட வீட்டில் வசித்து வந்தார்.

இந்த இணை விடுமுறைக்காக ஜோராசங்கோவில் உள்ள மூதாதையர் வீட்டிற்கு திரும்பியபோது, அவர்கள் கொல்கத்தா சமூகத்தில் ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினர்.

இதன் மூலம், தொன்மையான தென் இந்தியர்களும், அந்தமான் பழங்குடியின மக்களும் ஒரே மூதாதையரிடம் இருந்து பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்து இருக்கக் கூடும் என்பதும் இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களின் கருத்து.

கோதுமையின் மூதாதையினரிடமிருந்து ஸ்பெல்டாக மாறியது.

பல வெளிநாட்டு பிரமுகர்களும் இந்திய அரசியல்வாதிகளும் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியின் மூதாதையர் வீடு மற்றும் பிறப்பிடத்தைக் கொண்ட கீர்த்தி மந்திருக்கு பார்வையிட வருகை தருகின்றனர்.

இவரின் மூதாதையர்கள் கல்வியாளர்கள் ஆவர்.

அதற்கு மாற்றாக ப்ளேய்ஸ்டோசின் மரநில காட்டெருமை சிற்றினங்களின் மூதாதையராகக் கருதப்படுகிறது.

நீரியல் பிரசவ முறையின் மூதாதையர் எகிப்தியர் என நம்பப்படுகிறது.

நாட்டுப்புற மக்கள் தங்கள் வழிகாட்டியாக வாழ்ந்து மறைந்தவர்களையோ, இல்லை வீட்டில் இருந்த மூதாதையர்களையோ, விபத்தினால் இறந்த கன்னிப் பெண்களையோ வணங்கும் வழக்கத்தினைக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

நர்சிங்டி மாவட்டத்தின் ராய்புரா தானாவுக்கு அருகில், பஹர்டோலி என்ற கிராமத்தில் மேக்னா ஆற்றின் கரையில் அவரது மூதாதையர் வீடு அமைந்துள்ளது.

இறந்து போன தங்கள் மூதாதையர்களைக் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காகச் செய்த பொம்மைகள்தான் இந்த கச்சினா பொம்மைகள்.

forefather's Usage Examples:

: was a son of William Knox, who lived in or near the town of Haddington, that his mother's name was Sinclair, and that his forefathers on both sides had fought under the banner of the Bothwells.


—but to us lesser beings, family means something!The whole of Damian's history, his forefathers', all the way to the Beginning, when spirits milled without purpose before the Original Beings shaped the universe into something much greater.


After the fall of the Assyrian empire Elam was occupied by the Persian Teispes, the forefather of Cyrus, who, accordingly, like his immediate successors, is called in the inscriptions "king of Anzan.


But in Ibn Ishaq's day these fables were generally accepted as history - for many of them had been first related by contemporaries of Mahomet - and no one certainly thought it blameworthy to put pious verses in the mouth of the Prophet's forefathers, though, according to the Fihrist (p.


, practised by their pagan forefathers, and buried the body entire after pickling it in salt.


You have a spark your forefathers didn't.


In this connexion verse 10 is particularly appropriate as addressed to an Egyptian princess whose forefathers, though their rule had not on the whole been tyrannical, had been regarded by the Jews as heathen oppressors.


Darian guided the horse through marble streets marked by statues of his forefathers and beyond the city into the wood running along a stream that ran through the immortal countryside.


The whole of Damian's history, his forefathers', all the way to the Beginning, when spirits milled without purpose before the Original Beings shaped the universe into something much greater.


Their forefathers had been trained in the Tatar school of politics and administration, and in their ideas of government they had come to resemble Tatar khans much more than grand-princes of the old patriarchal type.


hard work overcame the sins of our forefather.


He was thirty-two sun-cycles, beyond the age when his forefathers had found their lifemates.


As a rule they are orderly and law-abiding, but traditions of plunder have been handed down to them from early times, and many of them retain the predatory instincts of their forefathers.

Synonyms:

ancestor, antecedent, sire, root, ascendant, patriarch, ascendent, father,Antonyms:

follower, mother, female parent, child, descendant,

forefather's Meaning in Other Sites