<< disgusts dish aerial >>

dish Meaning in Tamil ( dish வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

உணவு வகை,dish தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

கூழ்ம ஓட் உணவு வகைகளைப் பயன்படுத்திக் குளிப்பது மற்றொரு வழியாகும்.

சிவப்பு நிற நெல்லும், சிகப்பு நிற அரிசியும் கொண்ட மோட்டா இரகமான கலியன் சம்பா, இட்லி, தோசை போன்ற சிற்றூண்டி உணவு வகைகளுக்கு ஏற்ற இரகமாகும்.

இது ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினம் மாவட்டப் பகுதியில் உள்ள அரக்கு பள்ளத்தாக்கு மலைப்பகுதி மக்களின் உணவு வகை ஆகும்.

உணவு முறையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்களுக்கு அவை ஒத்துவருவதில்லை; புதிய உணவு வகைகளை ஏற்றுக்கொள்வதைக் காட்டிலும் அவை உணவு உண்ணாமல் பட்டினி கிடக்கும்.

உணவு வகைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலை 7, இந்தியாவின் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தின் வாரணாசியையும், தமிழ் நாட்டின் கன்னியாகுமரி நகரையும் இணைக்கும் நெடுஞ்சாலை ஆகும்.

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ஐ535-538 என்ற எண்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பெரோசயனைடுகள் இரண்டு உணவு வகைகளில் சாதாரண உப்புக்கு மாற்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

பொட்டேஜ் எனப்படும் கேரட் சூப் பிரஞ்சு உணவுகளில் ஒரு உணவாக பறிமாறப்படுகிறது மேலும் அந்நாட்டின் உணவு வகைகளில் "கிளாசிக்" மற்றும் "பிரபலமான" உணவாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அவரிடம் மருத்துவம் பெற்றுக் கொண்ட சிலர் தூசு, மகரந்தம், சில வகை உணவு வகைகள், இவற்றிற்கு அதீத எதிர்விளைவுகள் கொண்டவர்களாய் இருப்பதைக் கண்டபோது, பிர்குவே இந்நிலைக்கு ஒவ்வாமை (allergy) என்று பெயரிட்டார்.

உணவு வகைகள் காடழிப்பால் அல்லது வேறு காரணங்களால் அழிக்கப்பட்ட ஒரு காட்டை இயற்கையாகவோ அல்லது செயற்கையாகவோ மீண்டும் உருவாக்கலே மீள்காடு வளர்ப்பு எனப்படும்.

இதில் துருக்கிய உணவு வகைகளான பைடு மற்றும் கெபாப் எனப்படும் தெற்காசிய சிறப்புணவு மற்றும் சதாரண அல்லது கேரமல் வகை பனிப்பாகு முதலியனவும் அடங்கும்.

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் குண்டூரி பிஸ்டோ போன்ற புகழ்பெற்ற பெங்காளி உணவு வகைகளில் இது மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது.

dish's Usage Examples:

In addition to these affronts upon the state religion, he insulted the intelligence of the community by horseplay of the wildest description and by childish practical joking.


Recipes are rated by those who have tried them so you can find the tastiest dishes.


From mouth-watering steaks and sizzling fajitas to low carb pasta and layered casseroles, there are low carb dinner dishes to satisfy any palate.


attained his majority, Armfelt was completely rehabilitated and sent as Swedish ambassador to Vienna (1802), but was obliged to quit that post two years later for sharply attacking the Austrian government's attitude towards Bonaparte.


Beyond preparing rice, these types of small appliances can serve other purposes in the kitchen such as steaming raw vegetables and cooking dishes like jambalaya.


brandishing a large knife, he demanded cash, then escaped on the pedal bike.


April Masini masquerades as Ask April, dishing about what it takes to make relationships work.


Serve salsa and rice dishes with a fresh garden salad, or as side dishes with fondue, or alongside a plate of burritos; alternatively, combine the salsa and rice dishes into 1 casserole and use the leftovers as burrito filling.


The waitress topped off our pasta dishes with a liberal amount of parmesan cheese.


Scraping the left-overs into a bowl, she ran water to wash the dishes.


, for pardon, he entered the service of Augustus the Strong of Saxony and Poland, with the deliberate intention of wresting from Sweden Livonia, to which he had now no hope of returning so long as that province belonged to the Swedish Crown.


vittatus, of Sumatra, characterized by having a broad reddish or whitish band running from the middle of the snout along the upper lip to disappear on the side of the neck; the skull being short and high, with the facial portion of the lachrymal bone small.


The food is very reasonably priced and there are some delicious vegetarian dishes (don't miss the moussaka ).

Synonyms:

gravy holder, sugar bowl, casserole, butter dish, container, dishware, serving dish, Petri dish, ramekin, boat, sauceboat, gravy boat, watch glass, ramequin, coquille, bowl, crockery,Antonyms:

common, stay, dispose, indispose, inferior,

dish's Meaning in Other Sites