<< dimetric diminishable >>

diminish Meaning in Tamil ( diminish வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Verb:

குறை, சுருக்கு,diminish தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

இவற்றில் குறைந்த அடர்த்தியில் பாசிகள் உள்ள இடங்கள் கெல்ப் படுக்கைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

கா நேர்வகை குறைக்கடத்தி) செய்யப்பட்டிருக்கும்.

நடைமுறை ஒழுங்குக் குறைபாடுகள்.

டிரைக்கோகிரமா முட்டை ஒட்டுண்ணியை பயன்படுத்துவதால் சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பானது,எளியமுறைகளில் கையாளலாம், ரசாயணப்பூச்சி கொல்லிகளின் உபயோகம் 35 சதம்வரை குறையும்.

முக்கியமாக, அதிக தாக்கு கோணங்களில் காற்றோட்டப் பிரிவு (வளைந்த இறக்கைகளிலும் இத்தகைய பிரச்னை உண்டு), குறைவான உயரங்களில் அதிகமான இழுவை ஏற்படுதல்.

ஆபத்தான நிலையிலுள்ள நோயாளிகள் கூட்டங்களில், பலத்த, நிலையான இரத்த அழுத்தத்தை ஆபத்தான காலை காலம் முழுவதும் குறைப்பதை டெல்மிசார்டன் தூண்டியது, இங்கு CV ஆபத்து மிகக்கூடுதலாகும், சிறுநீரக தொடரகத்தின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் சிறுநீரகபாதுகாப்பு விளைவுகள்.

அரசியல் அமைப்பின்படி மாநில அரசின் பரிந்துரையினால் ஆளுநர் நியமிக்கும், மாநில செயலாளர் பதவியில் குறையாத அலுவலர் மாநில தேர்தல் ஆணையர் ஆவார்.

C4 முறையினை உபயோகிக்கும் சில தாவரங்கள், மில்லியனுக்குப் பத்துப் பகுதிகள் எனும் குறைந்த CO2 செறிவிலுங் கூட நீடித்து நிற்கக் கூடும்.

எண்ணெய் ,நெகிளி என்று பல்வேறு பட்ட பொருட்களில் ஏற்கப்பட்டு செறிவு குறைகிறது.

5% குறைக்க பொபிலி அரசர் மறுத்தது, இதனை எதிர்த்துக் காங்கிரசு தலைமையில் விவசாயிகள் நடத்திய போராட்டத்தை ஜமீன்தாராகிய அவர் கடுமையாக ஒடுக்கியது போன்ற நிகழ்வுகள் நீதிக்கட்சியின் செல்வாக்கு மேலும் சரியக் காரணமாக அமைந்தது.

பெண்களில் முதன்மைத் தடுப்புமுறை, ஆண்களில் கண்டுபிடித்தவற்றின் நீட்சியாக மட்டுமே நடைமுறையில் இருக்கிறது, இன்னும் பெண்களில் ஒட்டு மொத்த இறப்பு வீதத்தைக் குறைக்கும் விதமான அல்லது இதயக்குழலியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமான பெரியளவிலான ஸ்டேடின்ஸ் சோதனைகள் இல்லை.

மேலும், ஆயுள் எதிர்பார்ப்பை 23 வருடங்களால் உயர்த்திக் கொள்வதிலும், கல்வியில் பால்நிலைச் சமத்துவத்தை அடைவதிலும், மக்கட்தொகை அதிகரிப்பைக் குறைப்பதிலும், தாய்சேய் நலத்தை மேம்படுத்துவதிலும் வெற்றி கண்டுள்ளது.

சல்பைட் ஆக்ஸிடேசு (ஒரு மாலிப்டோஎன்சைம்) குறைபாட்டின் விளைவாக ஏற்படும் மரபணு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பிளாஸ்மா அதிகரிப்பும் மற்றும் சிறுநீர் சல்பைட், சல்பேட், தையோசல்பேட், எஸ்-சல்போசிஸ்டிடின் மற்றும் டாவுரின் ஆகியவை அடங்கும்.

diminish's Usage Examples:

Thus, diminishing the concentration of the cadmium iodine solution from normal to one-twentieth normal changes the transport number from I 12 to o 64.


But medieval estimates of numbers are never to be trusted, and the strength of the Cinque Port squadron was probably diminished to exalt the national glory.


The only effect of the ruling is to diminish the amplitude in the ratio a: a+d; and, except for the difference in illumination, the appearance of a line of light is the same as if the aperture were perfectly free.


wireworms), and so maim the plant that its foliage suffers from want of water and assimilation is diminished, or actual withering follows.


Meclizine (Bonine), a medication for motion sickness, also diminishes the feeling of queasiness in the stomach.


It may follow a diminished functional activity, as in the atrophying thymus gland' and in the muscle cells of the uterus after parturition.


They enlarge and diminish, and are possibly excretory like the " contractile vacuoles " of other Protista; though it has been suggested that by their communication with the medium they subserve nutrition.


The Danish national debt, too, had risen enormously, while the sources of future income and consequent recuperation had diminished or disappeared.


How has the nature of the ways in which various peoples have scripted their remembrances of theses pasts changed over time?remembrances of theses pasts changed over time?Nor did this increased tillage interfere with the increase of live stock, as the green crops of the alternate husbandry more than compensated for the diminished pasturage.


In very small or sick premature infants, the risk for necrotizing enterocolitis may be diminished by beginning parenteral nutrition and delaying enteral feedings for several days to weeks.


The belt of equatorial minimum salinity corresponds with the excessively rainy belt of calms and of the equatorial countercurrent, the salinity diminishing towards the east.


Although Andronicus was at that time fifty-six years old, age had not diminished his charms, and Theodora became the next victim of his artful seduction.

Synonyms:

taper, fly, decelerate, boil down, shrink, dwindle, de-escalate, wane, slow, weaken, vaporize, thin out, change magnitude, undervalue, lessen, flag, decoct, ease off, ease up, die away, retard, slacken off, devaluate, slow down, shrivel up, decrescendo, dwindle down, concentrate, remit, slow up, reduce, depreciate, slack, slack off, vanish, deflate, let up, dwindle away, shrivel, fall, decline, wither, contract, go down, shorten, break, drop off, abate, decrease, devalue,Antonyms:

appreciate, stretch, increase, strengthen, accelerate, lengthen, inflate, expand, crescendo,

diminish's Meaning in Other Sites