<< defervescences defiances >>

defiance Meaning in Tamil ( defiance வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

அறைகூவல்,defiance தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

“சூப்பர்பக்” என்று ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அழைக்கப்படும் இவ்வடிவத்தைக் குறித்தான கரிசனையால் கண்காணிப்பை அதிகரிக்க வேண்டுமென்ற அறைகூவல்கள் எழுந்துள்ளன.

அதனால், இந்த நூலின் மூலம் அரசியல், சமயம் மற்றும் படைத்துறை நடவடிக்கைகளுக்கு அவர் அறைகூவல் விடுத்தார்.

விதிர்நிலைப் பயில்வுகள் என்பதும் மெய்யியலையும் இலக்கியக் கோட்பாட்டஈயும் மையப்படுத்திய பகுப்பாய்வான விதிர்நிலைக் கோட்பாடு என்பதும் ஒத்தவையல்ல; முன்னது, சமூகப் புனைவான பாலியல் அடையாளம் குறித்த கருத்தினங்களை உய்யநிலையில் கேள்விகேட்டு அறைகூவல் விடுக்கும் அறிவுப் புலமாகும்.

மேலும், சுமித்சோனிய நிறுவனத்தின் செயல்நெறிமுறைத் திட்ட நான்கு அறைகூவல்கள் கூட்டிணைய நான்கு இயக்குநரில் ஒருவராகவும் அமர்த்தப்பட்டார்.

காங்கிரசார் மற்றும் இந்தியத் தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் விடுத்த அறைகூவல்களை ஏற்று இந்தியாவெங்கும் அதனை கருப்புக்கொடி காட்டி திரும்பிப்போ என்ற முழக்கத்தோடு போராட்டங்கள் வெடித்தன.

அறப்போர்க்கு அறைகூவல் (அளவெட்டி மொழியரசி அச்சகம்).

அறப்போருக்கு அறைகூவல்.

தி அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி (ஏஎஸ்எம்)), அமெரிக்கன் பப்ளிக் ஹெல்த் அசோஸியேஷன் (ஏபிஹெச்ஏ) மற்றும் அமெரிக்கன் மெடிக்கல் அசோஸியேஷன் (ஏஎம்ஏ) ஆகியவை விலங்கு உணவு தயாரிப்பில் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் பயன்பாட்டினைத் தடுத்தல் மற்றும் சிகிச்சைக்கு அல்லாத பயன்பாடுகள் ஆகிய அனைத்தையும் நிறுத்துமாறு அறைகூவல் விடுத்துள்ளன.

நம் நாட்டிற்கு வந்த வெள்ளையர்கள் நாட்டை ஆள முயற்சிப்பதும், நமது ஆலயங்களை கொள்ளையடித்து கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களாக மாற்ற முயற்சிப்பதும், நம்மை அடிமையாக்கி அதிக வரி வசூலித்து சித்ரவதை செய்வதையும் தடுக்க ஆங்கில கம்பெனிக்கு எதிராக ஆயுத போர் புரிய வருமாறு நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் அறைகூவல் விடுத்தார்.

குளூனி டார்பரில் தொடர்ந்து வரும் நெருக்கடி நிலையை நிறுத்த உதவுமாறு உலகெங்கிலும் உள்ள அனைத்து மக்களிடமும் டார்பர் நௌ என்ற ஆவணப்படத்தில் அதிரடியாகத் தோன்றி அறைகூவல் விடுத்தார்.

இம்மாற்றம் கூடுதலான அறைகூவல்கள் மிக்க புதிய சூழலை உருவாக்கியது.

பசுமை வளிமத்தைக் குறைத்தலில் இருந்து மீள்தகவுக் கட்டிடங்களின் கட்டுமானம் வரையில், 21 ஆம் நூற்றாண்டின் பல மாபெரும் அறைகூவல்களைச் சந்திக்கும் முன்னணியில் கட்டகக்கவின் பொறியாளர்கள் பணியாற்றுகின்றனர்.

தசையூட்டமற்ற பக்க மரப்பு நோய் (Amyotrophic lateral sclerosis - ALS) எனப்படும் நரம்பு தொடர்பான நோய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், நிதி திரட்டவும் பனிக்கட்டி வாளி அறைகூவல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

அறைகூவல்கள் (சவால்கள்).

defiance's Usage Examples:

Wholesale and retail trade flourished all along the coast in defiance of prohibitory laws.


Thereupon, in defiance of the archbishop, the abbe Baradere gave him the viaticum, while the rite of extreme unction was administered by the abbe Guillon, an opponent of the civil constitution, without consulting the archbishop or the parish cure.


There was challenge and defiance in her gaze.


) when the latter, sailing with the Tokugawa fleet to Yezo, attempted to establish a republic there in defiance of the newly organized government of the emperor.


Typically, leather jackets are associated with a cool, devil-may-care attitude - a bit of swagger and defiance don't hurt, either.


The unreflective moral consciousness never finds it difficult to distinguish between a man's power of willing and all the forces of circumstance, heredity and the like, which combine to form the temptations to which he may yield or bid defiance; and such facts as " remorse " and " penitence " are a continual testimony to man's sense of freedom.


This sufficed to provoke the defiance of the Danes, and on the 1st of February 1864 the Austrian and D h Prussian troops crossed the Eider.


defiance of all logic and commonsense, Britain is going to spend £ 7.


The blatant defiance was so sweetly uttered, he didn't know how to respond.


The motives of the earl's defiance were not altogether disinterested.


Beyond these ranges the country is further diversified by isolated hills rising abruptly from a common level, and presenting from their steep and nearly inaccessible scarps eligible sites for castles and strongholds, whence the mountaineers of Bundelkhand have frequently set at defiance the most powerful of the native states of India.

Synonyms:

obstreperousness, insubordination, intractability, rebelliousness, intractableness,Antonyms:

willingness, start, compliance, tractability, subordination,

defiance's Meaning in Other Sites