<< debriefs debris surge >>

debris Meaning in Tamil ( debris வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

சிதைவு,debris தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

குறிப்பிட்ட உருகுலைவுகளின் (முன்கைப் பேரெலும்பு பிறழ்வு (ulnar deviation), அன்னத்தின் கழுத்து போன்ற வளைவு (swan neck deformity), ஆங்கில எழுத்து "இசட்" வடிவ பெருவிரல்) பெயர்களை மருத்துவ மாணவர்கள் கற்றறிந்தாலும், முதுமை மூட்டழற்சியிலும் இத்தகு மூட்டுச் சிதைவுகள் ஏற்படுவதால் முடக்குவாதத்தைக் குறிப்பாகக் கண்டறிவதற்கு இவை பயன்படுவதில்லை.

சற்று விரிவாக அலசப்பட்ட ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் வேதிச் சிதைவு என்பது ஒரு சேர்மம் ஒருபருப்பொருள் நிலையில் இருந்து ஒன்று அல்லது இரண்டு நிலைகளுக்கு பிரிவதையும் உள்ளடக்கியது என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது .

வேதியியலில் மூன்று வகையான சிதைவு வினைகள் உள்ளதாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும் சில கரிம ஒளிர்பொருட்கள் கரைசலில் கிளர்வுற்ற பின்னர் ஆற்றலை பயன்படுத்திக் கொள்வனவாகவும், தாழ்சிதைவு கதிரியக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் தன்னியக்கச் சுழலும் தொகுதிகளையும் பெற்றுள்ளன.

விண்மீன் கொத்துகளின் சிதைவு வீத்த்துக்கான புதிய மதிப்பீட்டை உருவாக்கினார்.

அதிக அளவில் சிதைவு காணப்படும் இடங்களில் விளைவுகள் அதிபயங்கரமாக இருக்க கூடும் அண்டார்க்டிகா மீது காணப்பட்ட துளை இப்பொழுது ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூ சிலாந்தின் மேலும் காணப்படுவதால் சுற்றுப்புற சூழல் விஞ்ஞானிகள் UV யின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்று பயம் கொள்கின்றனர்.

1945 ஆம் ஆண்டு முதல் பூமியில் மிகவும் பொதுவாக புளுட்டோனியம் நியூட்ரான் பிடிப்பு மற்றும் பீட்டா சிதைவு போன்ற செயல்பாடுகளால் தோன்றி காணப்படுகிறது.

இவ்வாறு அணுச்சிதைவு கொள்ளும்பொழுது ஏராளமான வெப்பம் உண்டாவதால் அணு உலைகள் இயக்கி அணுகுண்டு முதலிய அணு ஆயுதங்கள் செய்ய உதவுகின்றது.

கல்லீரல் அல்லது மண்ணீரல் வீக்கமடையக்கூடும், மேலும் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவான நிகழ்வுகளில் மண்ணீரல் சிதைவு ஏற்படலாம்.

பீட்டச் சிதைவுநிகழ்வில் அணுக்கரு பீட்ட்த் துகளை வெளியிடுகிறது.

அதே ஆய்வு 25-29 வயதினரைவிட, 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களாயின், உருவாகும் கருவில் கருச்சிதைவு நிகழ்வதற்கான வாய்ப்பு 60% ஆல் அதிகரிப்பதாகக் கூறுகின்றது.

இம்முடிவுகள் இவருக்கு விண்மீன் கொதுகளின் புதிய சிதைவு வீதத்துக்கான புதிய மதிப்பீட்டை அடையும் வாய்ப்பைத் தந்தன.

ஐன்ஸ்டைனியம் 1952 ஆம் ஆண்டு முதன்முதலாக வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்ட ஐதரசன் குண்டு வெடிப்புச் சிதைவுக் கூளங்களிலிருந்துக் கண்டறியப்பட்டத் தனிமமாகும்.

debris's Usage Examples:

He remained throughout the night, crawling on his hands and knees to sift through the debris.


The rocky particles in this ring may have originated on Io or from meteoritic or cometary debris.


They were the debris of an early Christianity, scattered in the 10th to 14th centuries over East and West, having their analogues in the Mahommedan world as well.


; they extend considerably beyond the old Pelasgic circuit, the intervening space being filled up with earth and the debris of the ruined buildings so as to increase the level space of the summit.


landslide debris was strewn across the road barring the way.


They feed on epidermal tissue debris, parts of feathers, sebaceous secretions and blood.


knapping debris was removed from elsewhere for burial.


Carmen barely had the rope unwrapped from the horn before water and debris shoved the tree further.


Moisture, dust and debris will all contrive to ruin your work and probably the engine.


A novel method for the prediction of functional biological activity of polyethylene wear debris.


'Excavation at Nippur is particularly difficult and costly by reason of the inaccessibility of the site, and the dangerous and unsettled condition of the surrounding country, and still more by reason of the immense mass of later debris under which the earlier and more important Babylonian remains are buried.


The excreta of urea alone thus afford to the soil enormous stores of nitrogen combined in a form which can be rendered available by bacteria, and there are in addition the supplies brought down in rain from the atmosphere, and those due to other living debris.

Synonyms:

rubble, slack, detritus, junk, scrap, dust, trash, rubbish,Antonyms:

strengthen, increase, uncover, dirty, flatter,

debris's Meaning in Other Sites