<< basked basket fern >>

basket Meaning in Tamil ( basket வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

கூடையில் போடு, கூடை,basket தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

14 ஆம் நூற்றாண்டில் கூடை நெய்பவர்கள், பொம்மை போன்ற விளையாட்டுப் பொருட்களைத் தயாரிப்பவர்கள், பஞ்சு மிட்டாய் தயாரிப்போர் போன்ற கைவினைஞர்களுக்கு தமது பொருட்களை நத்தார்தினத்துக்கு முன்னர் சந்தைப்படுத்தி விற்பதற்கு சந்தைப்பகுதிகளில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

கூடைப்பந்தாட்ட அணிகள்.

கூடைகள் பின்னும் முறையில் இவைகள் உருவாக்கம் பெறுகிறது.

மிசோரம் சிறப்பு கூட்டிணைவு எனப்படும் இந்தியாவின் முதல் தொழில்முறை கூடைப்பந்து கூட்டிணைவுப் போட்டிகள் இந்த மைதானத்தில் விளையாடப்படுகின்றன.

யாப்பிலக்கணம் கூடைப்பந்தாட்டம் (Basketball) சுமார் 200 நாடுகளில் ஆர்வத்துடன் விளையாடப்படுகிறது.

ரோஸ் கூடைப்பந்தாட்டத்தில் பந்துகையாளி பின்காவல் நிலையில் விளையாடுகிறார்.

பாரம்பரியமாக, கல்பேலியா ஆண்கள் கிராமங்களில் வீட்டுக்கு வீடு வீடாக கரும்பு கூடைகளில் நாகங்களை எடுத்துச் சென்றனர்.

திருச்சியில் ஒரு கல்லூரியில் படிக்கும் கிருஷ்ணா (நகுல்), கூடைப்பந்து விளையாடும்போது அவன் நண்பன் சிவா (கிருஷ்ணா) எதிர்பாராத விதமாக இறந்து போய்விட, இனிமேல் கூடைப்பந்தைத் தொடுவதில்லை என்று முடிவெடுக்கிறான்.

ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் புறாக்கள் கூடை மூலம் பிளைமவுத் பொது மருத்துவமனையில் இருந்து டிவாந்போர்ட் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.

13 ஆண்டுகளுக்குப்பின்னர் 1904 ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் சோதனை போட்டியாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 1936 ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் முதன்முறையாக கூடைப்பந்து விளையாட்டு இருந்தது.

கோடையில் நன்கு பயிற்சி செய்து ஒன்பதாவது கிரேடில் பள்ளியின் கூடைப்பந்தாட்டக் குழுவின் முறையான ஆட்டக்காரராகவும், பத்தாவது கிரேடில் தொடக்க ஆட்டக்காரராகவும் ஆனார்.

மாணவர்கள் கைப்பந்து, கூடைப்பந்து, கால்பந்து போன்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபட முடிகிறது.

சென்னை குடியிருப்பாளரான அனிதா பால்துரை, தனது 11வது வயதில் கூடைப்பந்து விளையாடத் தொடங்கினார்.

basket's Usage Examples:

By the way, your picnic basket was a big hit.


Lizzie Farey Established artist, using Scottish grown willow and other natural materials, with techniques derived from traditional basketry.


This basketball game gives players control over video game versions of the NBA's best ball players as they perform passes, dunks, rebounds, shots and steals.


An area of basketry willows has been planted in a wet area of the site.


This site offers everything you need to keep your business stocked, including items such as wicker baskets, cellophane, gift basket shred and ribbons and bows.


A peculiar type of coiled basketry is found at the Strait of Magellan, but the motives are not American.


Food: Cheeses, chocolate, cookies, meats, breads, coffees, teas, cocoas, and wines are some of the most popular gourmet food items to include in a gift basket.


I staggered through a selection of sorbets served in a crisp tuille basket.


Your basket and your kneading trough will be blessed.


The Crimson Cabaret Dance Team is a competitive dance team that performs primarily at basketball games on the sidelines and during the half time show.


Richemont's tale that the woman Simon, who was genuinely attached to him, smuggled him out in a basket, is simple and more credible, and does not necessarily invalidate the story of the subsequent operations with the deaf mute and the scrofulous patient, Laurent in that case being deceived from the beginning, but it renders them extremely unlikely.


More people die playing basketball each year than scuba diving!However, because your scuba tank is your only source of life-giving air beneath the waves, it's important to know what to look for when trying to save money on a tank that's been previously used.


Most played with toys: Football, basketball, light saber, bicycle.

Synonyms:

handbasket, breadbasket, punnet, wicker basket, container, skep, hamper, bushel basket, frail, creel, shopping basket,Antonyms:

dissuade, fall back, advantage, unbreakable, nonhuman,

basket's Meaning in Other Sites