<< baning banished >>

banish Meaning in Tamil ( banish வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Verb:

அகற்று,banish தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

பின்னர் 1869க்கும் 1871க்குமிடையில் கோட்டை கோபுரங்களை அகற்றும்போது இடிக்கப்பட்டது.

பாக்கித்தானின் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு, பாத்திமா ஜின்னா போன்ற முக்கிய தலைவர்களால் தொடங்கப்பட்ட பெண்கள் குழுக்கள் மற்றும் பெண்ணிய அமைப்புகள் நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான சமூக-பொருளாதார அநீதிகளை அகற்றும் வகையில் செயல்படத் தொடங்கின.

கடத்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகிய செயல்கள் மேலும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியதால் கல் ஏழு துண்டுகளாக உடைக்கப்பட்டது.

விசுணு சிலைதனை அகற்றுவது கோவிலின் லட்சுமி கடாட்சம் அகன்று விடும் என்றும் விசுணுவே உயர்ந்த கடவுள் அவனது சிலைதனை அகற்றக் கூடாது என்று வேண்டிக் கொண்டார்.

பொதுவான பெயரில் உள்ள "டை" முன்னொட்டு பின்வரும் காரணத்தால் எழுகிறது, ஏனெனில் HPO42– அயனின் உருவாக்கம் பாஸ்போரிக் அமிலத்திலிருந்து இரண்டு புரோட்டான்களை அகற்றுவதை உள்ளடக்கியதாக, H3PO4 உள்ளது.

கார்பன் அகற்றுதலில் மூன்று படிநிலைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

இது α [1 → 6] கிளைகிங் புள்ளியை வெளிப்படுத்துகிறது, இது α [1 → 6] குளுக்கோஸிடேஸ் மூலம் கிளைகோஜன் மூலக்கூறாக இறுதி குளுக்கோஸ் எச்சம் அகற்றப்பட்டு கிளைகளை அகற்றும்.

1960 ஆம் ஆண்டுகளின் முற்பகுதியில் நெதர்லாந்தில் சிடாமிகார்பன் என்பவர் உருவாக்கிய அகற்றும் கோட்பாடு இரு பிரச்சினைகளையும் நிவர்த்தி செய்தது.

மிதிவெடி அகற்றும் அமைப்புக்களும் மக்களுக்கு இடையே தொடர்பாடல்களை வலுப்படுத்துவதே சமூகத் தொட்ர்பாடல் ஆகும்.

அடுத்த மூன்று வாரங்களுக்கு அப்பகுதியில் ஜெர்மானியர்கள் நிறுவியிருந்த கடல் கண்ணிவெடிகளை அகற்றும் பணி நடைபெற்றது.

 உதாரணமாக, கழிவகற்றும்  மற்றும் தளவாடங்கள் செய்யும் நிறுவனகள் அடிக்கடி  போருட்கள் அகற்றும் வண்டிகளுடன் இயங்குகிறது.

தேக்கி வைத்து அகற்றுவது என்பது தூர் வாரிய பொருளை ஒரு அணைச்சுவர் கடற்கரை அருகிலோ, அல்லது மேனிலத்திலோ அமைத்து அடைப்பது, மற்றும் குழாய் வழியாக இதர பயன்பாடுகளுக்கு எடுத்துச் செல்லலாம்:.

இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைந்து அதனால் தூர் வாரிய பொருட்களை அகற்றும் பொழுது ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைக்கலாம், அவற்றை அப்படியே அதே வகையில், அல்லது இரசாயன முறைகளை பயன் படுத்தி, அல்லது உயிரியல் முறைமைகளை பயன்படுத்தி அதன் தன்மையை மாற்றி அமைக்கலாம் அல்லது குறைத்து வெளியேற்றலாம்.

அவள் அவரைச் சந்தித்து "திரை அகற்றுங்கள், எனக்கு இஸ்லாத்தைப் புகட்டுங்கள்" என்றாள்.

banish's Usage Examples:

The Russian system was now in full swing; domiciliary visits, illegal arrests and banishments, and the suppression of newspapers, were the order of the day.


arriviste neo-cons got the point, public punishment was exacted, from exile to demotion to banishment.


Anna and her husband were banished to a small island in the river Dvina, where on the 18th of March 1746 she died in childbed.


Several of the richest and best educated Filipinos were convicted of treason and banished.


Caligula was not predisposed to favour the favourites of Tiberius; and Antipas, having petitioned him for the title of king at the instigation of Herodias, was banished from his tetrarchy and (apparently) was put to death in 39.


Refusing to retract, he was banished.


by Procopius, who wrongly derives the name from several thousand Moors and Numidians who were banished to the island by the Vandal kings, while Gregory the Great speaks of them in a letter (iv.


Nevertheless he was deprived of the chancellorship and banished to his estate at Goretovo (April 1759), where he remained till the accession of Catharine II.


John Wheelwright, an Antinomian leader who with a number of followers settled here after his banishment from Massachusetts.


While still in her teens, she made a lover of Alexius Shubin, a sergeant in the Semenovsky Guards, and after his banishment to Siberia, minus his tongue, by order of the empress Anne, consoled herself with a handsome young Cossack, Alexius Razumovski, who, there is good reason to believe, subsequently became her husband.

Synonyms:

ban, ostracise, ostracize, kick out, cast out, shun, blackball, throw out, expel,Antonyms:

decrease, fall, unfasten, arrive, attack,

banish's Meaning in Other Sites