<< aune auntie >>

aunt Meaning in Tamil ( aunt வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

சித்தி, அத்தை,aunt தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

சந்தோஷ் நாராயணனுக்கு ‘ஜிகர்தண்டா’ உட்பட மூன்று படங்களில் கீபோர்ட் வாசித்திருக்கிறார்.

சித்திரமேழி பெரியநாட்டார் தமிழ்நாடு முழுவதுமுள்ள வெள்ளாளர்களின் பிரதிநிதியாகச் செயல்பட்டார்கள் எனலாம்.

பிரம்மகிரி, சித்திரதுர்க்கா மாவட்டம், கர்நாடகா.

சதிங்கா-ராமேஷ்வரா, பிரம்மகிரி அருகில், சித்திரதுர்க்கா மாவட்டம், கர்நாடகா.

இவை எந்த அளவில் கிடைக்கிறது என்பதைப் பொறுத்ததே கலாமோகினியின் வாழ்வு, வெற்றி, லட்சியசித்தி எல்லாம்.

இக்கோயிலில் மாகாளியம்மன் சன்னதியும், விநாயகர், கபாலீஸ்வரர், கர்ப்பகாம்பாள், பாலசுப்பிரமணியர், சித்திவிநயாகர் உபசன்னதிகளும் உள்ளன.

அவர் 1948 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா திரும்பினார் மற்றும் 1961 இல் ஓய்வு பெறும் வரை செய்தித்தாளின் முன்னணி கேலிச்சித்திரக்காரராக இருந்தார், அதன்பிறகு அவர் தனது நகைச்சுவைப் படைப்பு 'சந்து' மூலம் தனது தொடர்பைத் தொடர்ந்தார்.

ஒரு அரசினை எதிப்பவர்களை ராணுவம், காவல் துறை மற்றும் உளவுத்துறை மூலமாக கொல்லுவது, சித்திரவதை செய்வது, நாடு கடத்துவது போன்றவையும் பயங்கரவாதத்தின் ஒரு அங்கமே.

குழந்தைகளுக்கு பொழுதுபோக்கு வழங்கப்படுகிறது அல்லது பெரியவர்களால் அவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படுகிறது, மேலும் பொம்மலாட்டங்கள், கோமாளிகள் மற்றும் கேலிச் சித்திரம் போன்ற பல செயல்களும் சிறுவர்கள் மற்றும் பெரியவர்களால் அனுபவிக்கப்படுகின்றன.

கலைஞர் ஏழு வெவ்வேறு வீணை தடங்களை வாசித்திருக்கிறார்.

டேன் வார்டு (USAF) எழுதிய இந்தக் கதையில், ஆப்பரேட்டர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப உருவாக்குநர்களுக்கும் இடையேயான தகவல்தொடர்பு துண்டிக்கப்படுவதை விளக்க கார்பிள் எனப்படும் விசித்திரக் கதை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மந்தன மிஸ்ரர் (750 - 850) - நூலாசிரியர், ’பிரம்ம சித்தி’.

aunt's Usage Examples:

In recollection of its former services, the emperor Claudius remitted the heavy tribute which had been imposed on it; but the last remnant of its independence was taken away by Vespasian, who, in answer to a remonstrance from Apollonius of Tyana, taunted the inhabitants with having "forgotten to be free.


The ' thick walled ' Type 24 is the most common infantry pillbox along the Taunton Stop Line.


Although an enemy of idealogues, in his foreign policy Napoleon was haunted by grandiose visions.


A well-cushioned and supportive shoe not only protects your knees and ankles on long jaunts, but it also keeps you comfortable.


An English fort was built on Bance Island in the Sierra Leone estuary towards the close of the 17th century, but was soon afterwards abandoned, though for a long period the estuary was the haunt of slavers and pirates.


His gaunt features were beautified by an expression of singular force and benevolence.


Denison, archdeacon of Taunton, Lord Shaftesbury, and others formed a strong committee of protest, whilst Pusey declared that "the choice was the most frightful enormity ever perpetrated by a prime minister.


"Insomnia or excitement at learning all about your great-aunt?" he asked.


only survived five years at Utrecht, and it was reserved for Heinrich Regius (van Roy) - who in 1638 had been appointed to the new chair of botany and theoretical medicine at Utrecht, and who visited Descartes at Egmond in order more thoroughly to learn his views - to throw down the gauntlet to the adherents of the old methods.


Lou's racist taunts make her run from the rec room.


Some of my favorite picnics have been on cross-country skiing jaunts with friends into the snowy woods, sharing sandwiches and passing the bota bag of Chianti around.


I was absolutely aghast to hear how much my correspondence was being flaunted before the public gaze.

Synonyms:

great-aunt, grandaunt, aunty, kinswoman, auntie, maiden aunt,Antonyms:

great-uncle, kinsman, nephew, male sibling, uncle,

aunt's Meaning in Other Sites