<< apriority apron man >>

apron Meaning in Tamil ( apron வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

மேல் அங்கி,apron தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

இவர்களில் கோப்பெருஞ்சிங்கன் என்பவன் சேந்தமங்கலத்தில் சோழர் படையை வென்று 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் அங்கிருந்தபடியே ஆட்சி செய்தான் என்பதும் வரலாறு.

உடைகளின் நிறங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகள் ஆண்டுதோறும் மாறிக்கொண்டே இருந்தாலும் ஆண்களின் மேல் அங்கியும், அரைச்சட்டையின் நீளமும் அல்லது ஒரு பெண்ணின் உடை வடிவமைப்பும் மிக மெதுவாகவே மாற்றமடைந்தன.

ஆண்கள் பயன்படுத்தப்படும் உடையில் ஒரு வெள்ளை சட்டை, ஒரு கருப்பு மேல் அங்கி, ஒரு வெள்ளை வேட்டி மற்றும் ஒரு வெள்ளை நிறத் தலைப்பாகை, தலைப்பாகை இல்லாத சமயங்களில் தலையில் கட்டிக்கொள்ள வண்ணத் துண்டுகளை கட்டிக்கொள்வா்.

இங்கு இயற்கையான வண்ணச்சாயம் மற்றும் கம்பளி, எரிப்பட்டு மற்றும் பாஷ்மினா ஆகியவற்றை மட்டுமே பயன்படுத்தி கை-பின்னல் சால்வைகள், மேல் அங்கிகள், ஸ்கார்வ்ஸ் மற்றும் த்ரோஸ் ஆகியன தயாரிக்கப்படுகிறது.

ஒரு நீண்ட நீல நிற மேல் அங்கி மற்றும் மஞ்சள் நிறத்தில், முழங்கால் வரையிலான காலுறைஆகியன மாணவர்களுக்கு சீருடையாக வழங்கப்பட்டது, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான சீருடை இன்றும் அந்தப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களால் அணியப்படுகிறது.

நடனத்திற்காக ஆண்கள் அணியும் உடைகள் பெரும்பாலும் இறுக்கமான கைகளைக் கொண்ட "கெடியா" என்று அழைக்கப்படும் ஒரு குறுகிய மேல் அங்கி , தொப்பிகள் அல்லது அலங்கரிக்கப்பட்ட தலைப்பாகைகள் ஆகும்.

மேல் அங்கியைக் கழற்றி எறிந்துவிட்டு, அரை ஆடை உடுத்தி, ஆண்டியின் கோலத்திற்கு மாறியது மதுரையில்தான்.

புதிய தலைமுறை கழிவு மாற்றிகளானது, கல்ச்சர் மீடியா, ரப்பர் பொருட்கள், மேல் அங்கிகள், துணிகள், கை உறைகள் போன்றவற்றை கொதிக்க வைக்க அழுத்தம் தரக்கூடிய பாத்திரங்கள் ஏதுமின்றி அதே விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய திறன் பெற்றவையாக இருக்கின்றன.

உடைகள் (சேட்டு, பட்டி, பனி மேல் அங்கி, மேலும் பல .

apron's Usage Examples:

The linen dresses of women are fastened by a long sash or girdle, wound many times round the waist; the holiday attire being a white gown covered with embroideries, one or more brightly coloured aprons and necklaces of beads or coins.


Teacher bought me a lovely new dress and gloves and stockings and collars and grandmother made me warm flannels, and aunt Nannie made me aprons.


Heavy duty and anti static aprons are manufactured with eyelets at waist and neck height to take tying tapes (supplied ).


But just to make sure, would you check the date to see if anything out of the ordinary happened that day?Under the masonic aprons and insignia he saw the uniforms and decorations at which they aimed in ordinary life.


For not dilly-dallying and not hanging to a woman's apron strings.


One of the doctors came out of the tent in a bloodstained apron, holding a cigar between the thumb and little finger of one of his small bloodstained hands, so as not to smear it.


The men wear a loincloth or salaka, the women a kitamby or apron folded round the body from waist to heel, to which a jacket or dress is usually added; both sexes use over these the lamba, a large square of cloth folded round the body something like the Roman toga, and which is the characteristic native dress.


Seeing Prince Andrew she leaned out from behind the apron and, waving her thin arms from under the woolen shawl, cried:Sure she was thin, but it wasn't a deliberate condition.


They are also used for drummers' aprons and saddle cloths in the Indian army.


oilskin aprons which the girls wore.


His are dishes of supreme quality, served by waiters so deft they could be performing ballet!Itâs full of red velvet banquettes, large tables with white linen and white aproned waiters.


The apron is described as of white lambskin, lined with turquoise silk and trimmed with a two-inch border of turquoise moiré .


Under the masonic aprons and insignia he saw the uniforms and decorations at which they aimed in ordinary life.

Synonyms:

apron string, bib, protective garment,Antonyms:

None

apron's Meaning in Other Sites