<< acronical acronymic >>

acronym Meaning in Tamil ( acronym வார்த்தையின் தமிழ் அர்த்தம்)Noun:

சுருக்கப் பெயர்,acronym தமிழ் அர்த்தத்தின் உதாரணம்:

Amat என்பது சுல்தான் அகமது ஷாவின் சுருக்கப் பெயர் ஆகும்.

!!style"background:#C2B280;"| கட்சிப் பெயர் !!style"background:#C2B280;"| சுருக்கப் பெயர் !! style"background:#C2B280;"|கொடி!! style"background:#C2B280;"| சின்னம் !! style"background:#C2B280;"|ஆண்டு !! style"background:#C2B280;"|நிறுவனர்(கள்) !! style"background:#C2B280;"|தலைவர்.

!!style"background:#C2B280;"| கட்சிப் பெயர் !!style"background:#C2B280;"| சுருக்கப் பெயர் !! style"background:#C2B280;"|ஆண்டு !! style"background:#C2B280;"| தலைவர் !! style"background:#C2B280;"|மாநிலம்!! style"background:#C2B280;"| சின்னம்.

!!style"background:#C2B280;"| கட்சிப் பெயர் !!style"background:#C2B280;"| சுருக்கப் பெயர் !! style"background:#C2B280;"|ஆண்டு!! style"background:#C2B280;"| தலைவர் !! style"background:#C2B280;"|கொடி!! style"background:#C2B280;"| மாநிலம்.

சிவகங்கை மாவட்ட நபர்கள் நேபாள பெடரல் சோசலிஸ்ட் கூட்டமைப்பு (Federal Socialist Forum, Nepal) (संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल; சுருக்கப் பெயர் FSFN) நேபாளத்தின் பெரிய அரசியல் கட்சிகளில் ஒன்றாகும்.

கதிர் மருத்துவம் இறைசைப் புராணம் என்பது ‘இறைவாச நல்லூர்ப் புராணம்’ என்னும் நூற்பெயரின் சுருக்கப் பெயர்.

அது பொதுவாகக் கூறவது, வணிகச் சூழலில் இந்த வார்த்தையானது "நீர் மூலமான உடல்நலம்" என்று பொருள்படுகின்ற "சாலுஸ் பெர் அக்யூயம்" அல்லது "சனிடாஸ் பெர் அக்யூயம்" போன்ற பல்வேறு லத்தின் வாக்கியங்களின் சுருக்கப் பெயர் ஆகும்.

லாம்ப் எனப்படும் சொல்லானது லினக்சு, அப்பாச்சி, MySQL, Perl/PHP/Python என்ற சொற்களின் முதல் எழுத்துக்களை எடுத்து உருவாக்கப்பட்ட சுருக்கப் பெயர் ஆகும்.

டனாக் என்னும் சுருக்கப் பெயர் தோரா (Torah), நவியீம் (Nevi'im), கெதுவிம் (Ketuvim) என்னும் மூன்று எபிரேயச் சொற்களின் முதல் எழுத்துக்களையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலைச்சொல் ஆகும் (அதாவது: TaNaKh).

இது மிகவும் அதிர்ஷ்டம் அற்றது: சொல்லிலணக்கம் 21 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரமபத்திற்கு முன்பு தோன்றவில்லை மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் வரையில் மொழியில் இந்த சுருக்கப் பெயர்கள் குறிப்பு இருந்ததற்கான சான்றுகள் இல்லாததால் இது "விரிவாக்கப் பெயராக" இருக்கும் சாத்தியக்கூறு உள்ளது; இது பிரபலமான ரோமானிய இருப்பிடத்துடன் பொருந்தாமல் இருக்கலாம்.

இதனை உணர்த்தும் விதமாக அங்கு AMAA மற்றும் AMAA @ UST என்ற சுருக்கப் பெயர்கள் பொறித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.

வைணவ சமயம் ஆசிய-பசிபிக் அல்லது ஆசியா பசிபிக் (Asia-Pacific or Asia Pacific) (சுருக்கப் பெயர்:APAC, Asia-Pac , AsPac, APJ, JAPA or JAPAC) மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடல் கரையோரைத்தின் கிழக்கு ஆசியா, தெற்கு ஆசியா, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா பிராந்தியங்களை உள்ளடக்கியதாகும்.

acronym's Usage Examples:

In order to stay within Twitter's 140 character limits, Armstrong used the acronym SSDD to say "same stuff, different day, implying that this is not the first time that something like this has happened.


"Happy birthday to you" and the faces drawn on either side of the acronym are serenading your friend with the song.


acronyms in conference announcements unless they are explained in the text.


PHP is only one of many acronyms and jargon that help designers and coders alike make sense of the vast forest that is information technology.


However, even those not familiar with programming will note that this answer is a recursive acronym, and there's simply a loop of question and answer that is never-ending - an example of programmer's humor.


The four basic steps follow the acronym AIDA, with the added fifth step "BUY NOW".


However, the acronym is now commonly referred to as "biologically appropriate raw food" and the famous Barf Diet pet food line based on the recipes of Dr.


People often abbreviate names of universities to their acronyms, for ease of conversation.


The word Asics is an acronym derived from the Latin phrase Anima Sana In Corpore Sano, which means "A Sound Mind in a Sound Body," and serves as the philosophy for the company.


Many people use acronyms because they can't type on their phones as quickly as they would like, so using text message shortcuts is a great way to type messages fast.


The name of the test is an acronym derived from the initial letters of the five groups of chronic infections: toxoplasmosis, other viruses, rubella, cytomegalovirus (CMV), and herpes simplex virus (HSV).


Professor Hartdegen (Pearce) invents a time machine to reverse a personal tragedy, but accidently propels himself 800,000 years into the future!We just hope Autonomy isn't going to become a vendor that invents acronyms in order to remain newsworthy?invents that do not directly involve your point of contact.


acronyms associated with Peer Assisted Learning.

Synonyms:

signifier, form, descriptor, word form,Antonyms:

crookedness, roundness, angularity, plural, singular,

acronym's Meaning in Other Sites